EQT AB Group

EQT AB (publ) Helårsrapport 2022

Motståndskraft genom aktivt ägande och tematiskt fokus
”EQT avslutade 2022 – ett år fyllt av förändring – som en världsledare inom aktivt ägande. Vi fortsätter oförtröttligt att framtidssäkra vår expanderande plattform och att navigera genom en makroekonomiskt och geopolitiskt osäker tid.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–dec 2022 (jan-dec 2021)

Finansiellt

 • Justerade totala intäkter uppgick till EUR 1 536 miljoner (EUR 1 623 miljoner). Förvaltningsavgifter ökade med 22%, medan carried interest minskade. Justerade totala intäkter minskade med 5%. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till EUR 1 497 miljoner (EUR 1 596 miljoner)
 • Justerad EBITDA uppgick till EUR 829 miljoner (EUR 1 100 miljoner), motsvarande en marginal om 54% (68%). EBITDA (enligt IFRS) uppgick till EUR 506 miljoner (EUR 970 miljoner), motsvarande en marginal om 34% (61%). Minskningen av marginalen under 2022 drevs främst av lägre carried interest
 • Justerat nettoresultat uppgick till EUR 654 miljoner (EUR 989 miljoner). Nettoresultat (enligt IFRS) uppgick till EUR 176 miljoner (EUR 909 miljoner)
 • Justerat resultat per aktie före utspädning uppgick till EUR 0,634 (EUR 1,011). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till EUR 0,634 (EUR 1,010). Redovisat resultat per aktie före utspädning uppgick till EUR 0,171 (EUR 0,928). Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till EUR 0,171 (EUR 0,928)
 • Finansiell nettoskuld uppgick till EUR 1 355 miljoner (EUR 88 miljoner i nettokassa), vilket återspeglar finansieringen av det kontanta vederlaget för BPEA. Tillgänglig likviditet inkluderar likvida medel om EUR 645 miljoner, en outnyttjad RCF om EUR 1,5 miljarder och ~EUR 1 miljard av förvaltningsavgifter som förväntas erhållas i början av 2023

Strategiskt

 • EQT slutförde sammanslagningen med BPEA, en ledande aktör på den privata investeringsmarknaden i Asien, och skapade därmed en storskalig och diversifierad global ledare inriktad på aktiva ägarstrategier
 • EQT slutförde förvärven av Life Sciences Partners (LSP), ett ledande europeiskt riskkapitalbolag inom life sciences; Bear Logi, ett team med value add-förvaltare av logistikinvesteringar med fokus på de japanska och sydkoreanska marknaderna; samt, Redwood Capital Group (RCG), en USA-baserad förvaltare av value add- och core plus-fastighetsinvesteringar

Kapitalanska­ffning

 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till EUR 113 miljarder (EUR 73 miljarder), främst drivet av sammanslagningen med BPEA, med ett FAUM om EUR 22 miljarder vid transaktionens slutförande, och stängda kapitalåtaganden i EQT X, vilka delvis dämpades av EUR 9 miljarder i step-downs, huvudsakligen relaterade till EQT IX och EQT Infrastructure V. Totalt AUM1 uppgick till EUR 210 miljarder
 • BPEA höll slutlig stängning för BPEA VIII med USD 10,5 miljarder i avgiftsgenererande åtaganden (USD 11,2 miljarder i totala åtaganden), vilket gör den till en av de hittills största private equity-fonderna som rests av ett Asien-baserat riskkapitalbolag
 • EQT satte målstorlek för EQT Infrastructure VI om EUR 20 miljarder. Fonden aktiverades i slutet av december 2022, med EUR 2,8 miljarder rest vid utgången av 2022. Majoriteten av kapitalanskaffningen förväntas slutföras under 2023
 • EQT påbörjade fondresningen för EQT X (med en målstorlek om EUR 20 miljarder). Kapitalanskaffningen förväntas slutföras under 2023, med EUR 15,4 miljarder rest vid utgången av 2022 och ytterligare ~EUR 1 miljard i åtaganden hittills i år
 • EQT Growth höll slutlig stängning på EUR 2,2 miljarder och är därmed Europas hittills största första-generations fond med fokus på tillväxtbolag och EQT Ventures III höll slutlig stängning på EUR 1,0 miljarder, vilket gör den till Europas största riskkapitalfond inriktad på tech start-ups
 • Kapitalanskaffning initierades för EQT Active Core Infrastructure, med målstorlekt om EUR 5,0 miljarder. Fondresningen fortsatte för EQT Future
 • Kapitalanskaffning inleddes för EQT Exeter US Industrial Value VI, med en målstorlek om USD 4,0 miljarder, och för EQT Exeter EU Industrial Core II, med en målstorlek om EUR 2,5 miljarder. EQT Exeter Industrial Core-Plus Fund IV höll slutlig stängning på USD 3,0 miljarder, högre än målstorleken om USD 2,5 miljarder

1) Totalt AUM motsvarar summan av (i) FAUM, (ii) värdeökningen (värdeminskningen) av investeringar i fonder på vilka FAUM beräknas, (iii) marknadsvärdet av icke-avgiftsgenererande förvaltade saminvesteringar, (iv) samt ännu ej investerade åtaganden som i nuläget inte är avgiftsgenererande, men som efter att de investerats skulle vara avgiftsgenererande

Investerings- och avyttringsaktivitet2

 • Totala investeringar av EQT-fonderna minskade till EUR 12 miljarder (EUR 21 miljarder)
 • Exempel på investeringar under året inkluderar Envirotainer, United Talent Agency, Billtrust (EQT X), SPT Labtech, av Recipharm förvärvade Arranta Bio och Vibalogics (EQT IX), InstaVolt, Stockland Retirement Living (EQT Infrastructure V) och Madison Energy Investments (EQT Infrastructure VI)
 • Totala bruttoavyttringar under året uppgick till EUR 11 miljarder (EUR 30 miljarder).
 • Bland ingångna avtal om avyttringar återfinns Facile.it, IFS och WorkWave (EQT VIII), EUR 2 miljarder inom EQT Exeter (olika fonder), Saur (EQT Infrastructrue III) och Bushu Pharmaceuticals (BPEA V)

2) Inkluderar transaktioner som stängt samt där avtal ingåtts, om inte annat anges

Värdeutveckling av investeringar

 • Alla nyckelfonder har fortsatt att utvecklas Enligt plan eller Över plan
 • Vid årets utgång klassificerades BPEA VII och BPEA VIII som nyckelfonder ur ett grupperspektiv. Målavkastning för dessa fonder är densamma som för EQT:s nyckelfonder inom affärssegmentet Private Capital, där Enligt plan refererar till en förväntad MOIC (brutto) mellan 2,0-2,5x. BPEA VII utvecklas Över plan medan BPEA VIII presterar Enligt plan
 • Under året påverkades värderingarna överlag positivt av starka rörelseresultat bland portföljbolagen, och vissa avyttringar genomfördes till högre värderingar än fondvärderingarna, vilket motverkade lägre referensvärderingar på den publika marknaden

Medarbetare och framtidssäkring

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster och inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade och uppgick vid årets slut till 1 790 (1 160), varav 1 669 (1 059) var FTEs. Ungefär hälften av tillväxten i FTEs var hänförligt till sammanslagningar. EQT har minskat anställningstakten och gör för närvarande endast selektiva anställningar för att säkra tillväxten inom fokusområden som Private Wealth och i regionerna Nordamerika och Asien
 • EQT inrättade ett hållbarhetsutskott som utgör det första hållbarhetsinitiativet på styrelsenivå på den privata investeringsmarknaden
 • EQT:s ledning förstärktes med Bahare Haghshenas (Global Head of Sustainable Transformation), Christina Drews (Chief Operating Officer), Jean Eric Salata (Head of BPEA EQT and Chairperson of EQT Asia), Gustav Segerberg (Head of Business Development) och Ricardo Reyes (Global Head of Communications and External Affairs) som tillträdde som medlemmar i EQT:s Executive Committee. Susanne Donohoe (Chief Commercial Officer) utsågs också till EQT:s Executive Committee och började i januari 2023. Caspar Callerström (vice VD) och Morten Hummelmose (Head of CR) lämnade EQT:s Executive Committee och kommer att förbli engagerade i EQT genom rådgivande roller och EQT Foundation
 • EQT emitterade hållbarhetslänkade obligationer om totalt EUR 1,5 miljarder
 • EQT inkluderades i MSCI ESG Leaders Index och Dow Jones Sustainability Index
 • Enligt de avtal som ingicks som en del av EQT:s kombination med Exeter har lock-ups på 7 miljoner aktier löpt ut. Eventuella försäljningar av aktier är föremål för koordinering av EQT, tillsammans med övriga tidigare släppta men ej sålda aktier

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 18 januari 2023 var 10–15 % i EQT X baserat på fondens målstorlek, 15–20 % för BPEA VIII och 0-5% i EQT Infrastructure VI baserat på fondens målstorlek
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om SEK 3,00 (SEK 2,80) som kommer att betalas i två delar, SEK 1,50 (SEK 1,40) i juni 2023 och SEK 1,50 (SEK 1,40) i december 2023

Presentation av EQT AB:s helårsrapport 2022

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 kl. 07.00 CET.​​​​​​​

EQT logo