EQT AB Group

Kommuniké från EQT AB:s årsstämma 2024

Dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. De beslut som antogs var bland annat följande:

 • fastställande av balans- och resultaträkningarna för EQT AB respektive koncernen för verksamhetsåret 2023,
 • utdelning till aktieägarna med 3,60 kronor per aktie att betalas ut vid två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,80 kronor per aktie med avstämningsdag den 29 maj 2024. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,80 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 december 2024. Utdelningen beräknas att betalas ut genom Euroclears försorg den 3 juni 2024 respektive den 5 december 2024,
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023,
 • omval av Conni Jonsson, Brooks Entwistle, Diony Lebot, Gordon Orr, Marcus Wallenberg och Margo Cook till styrelseledamöter, val av Richa Goswami till ny styrelseledamot (villkorat av att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhålls) och omval av Conni Jonsson till styrelsens ordförande,
 • omval av KPMG AB till revisor,
 • godkännande av arvoden till styrelsen och revisorn,
 • antagande av nya principer för utseende av valberedningen,
 • godkännande av styrelsens framlagda ersättningsrapport,
 • godkännande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Executive Committee),
 • bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner,
 • bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, och
 • minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.eqtgroup.com/sv/aktieaegare/bolagsstamma. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.eqtgroup.com/sv/aktieaegare/bolagsstamma senast två veckor efter årsstämman.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo