EQT AB-aktien

Finansiella mål


Finansiella mål och utdelningspolicy

EQT AB-koncernens styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång till lång sikt över cykeln:

Den totala intäktstillväxten* förväntas, över tid, överstiga den långsiktiga tillväxttakten för privatmarknaden i dess helhet, och den justerade EBITDA-marginalen** förväntas över tid befinna sig inom spannet 55 procent till 65 procent.

Styrelsen i EQT AB-koncernen har antagit följande utdelningspolicy: EQT AB har som mål att generera en stabilt ökande årlig utdelning per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,60 per aktie (SEK 3,00), som ska utbetalas i två omgångar: SEK 1,80 (SEK 1,50) i juni 2024, och SEK 1,80 (SEK 1,50) i december 2024.

*Procentuell förändring av totala intäkter mellan två perioder.
**Beräknat som Justerad EBITDA delat med justerade totala intäkter.