EQT AB aktie

Finansiella mål


Finansiella mål och utdelningspolicy

EQT AB-koncernens styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång till lång sikt över cykeln:

Den totala intäktstillväxten* förväntas, över tid, överstiga den långsiktiga tillväxttakten för privatmarknaden i dess helhet, och den justerade EBITDA-marginalen** förväntas över tid befinna sig inom spannet 55 procent till 65 procent.

Styrelsen i EQT AB-koncernen har antagit följande utdelningspolicy: EQT AB har som mål att generera en stabilt ökande årlig utdelning i absoluta eurodenominerade termer.

Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om SEK 3,00 (SEK 2,80) som kommer att betalas i två delar, SEK 1,50 (SEK 1,40) i juni 2023 och SEK 1,50 (SEK 1,40) i december 2023.

*Procentuell förändring av totala intäkter mellan två perioder.
**Beräknat som Justerad EBITDA delat med justerade totala intäkter.