Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Bolagsstämma


EQT AB:s årsstämma undefined måndag 27 maj 2024 in Stockholm, Sverige

EQT AB:s årsstämma 2024 kommer att hållas måndag 27 maj 2024 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till EQT AB:s styrelse.

Förslag ska ha inkommit till EQT AB senast den 8 april 2024.

EQT AB
Att: Styrelseordförande
Box 16409
103 27 Stockholm
agm@eqtgroup.com