EQT AB Group

EQT AB beslutar om återköp av egna stamaktier

Styrelsen i EQT AB (”EQT”) har beslutat att återköpa högst 2 154 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 1 000 000 000 SEK. Beslutet fattas med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 30 maj 2023 att återköpa egna aktier.

 • Som tidigare kommunicerats, avser EQT att genomföra återköpsprogram två gånger om året för att motverka - över tid - utspädningseffekten av aktier som levereras till EQT:s anställda under dess Aktie- och Optionsincitamentsprogram.
 • Enligt detta återköpsprogram ska högst 2 154 000 stamaktier (0,2 % av EQT:s aktiekapital, motsvarande cirka 620,6 MSEK baserat på stängningskursen för EQT:s aktie på Nasdaq Stockholm den 19 april 20241) återköpas.
 • Tillsammans med det initiala återköpsprogrammet som avslutades i augusti 2023, motsvarar återköpen maximal utspädning för EQT:s Aktie och Optionsincitamentsprogram 2023.

Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa EQT:s kapitalstruktur (genom indragning av aktier). Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att hanteras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som, baserat på den handelsorder som SEB fått av EQT, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av EQT.

Det återköpsprogram som styrelsen beslutat om är föremål för följande villkor:

 1. Återköp får enbart ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter (”Regelverket”) samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
 2. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden 23 april – 24 maj 2024.
 3. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm, och i enlighet med de begränsningar i fråga om pris som följer av Safe Harbour-förordningen.
 4. Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe Harbour-förordningen.
 5. Högst får 2 154 000 egna stamaktier återköpas till ett sammanlagt maximalt belopp om SEK
  1 000 000 000 SEK.
 6. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Antalet aktier i EQT per dagen för detta pressmeddelande framgår av tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier2

Totalt

Antal emitterade aktier

1 245 048 412

881 555

1 245 929 967

Antal aktier ägda av EQT AB3

60 474 829

-

60 474 829

Antal utestående aktier

1 184 573 583

881 555

1 185 455 138

1) SEK 288,10 per aktie.
2) Berättigar till en tiondels (1/10) röst.
3) EQT AB aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo