Ordlista och Definitioner

AIF
Alternativ investeringsfond

AUM
Motsvarar det totala kapital och åtaganden från Fondinvesterarna som Koncernen har rätt att få förvaltningsavgift för (Eng. Assets under Management). Hela gruppens AUM är avgiftsgenererande.

Branschens AUM
Branschens sammanlagda förvaltade tillgångar

Carried Interest
En andel av vinsten som mottas av EQT AB-koncernen via sitt ägande i Special Limited Partners for EQT-Fonder som rörlig avkastning, helt beroende av den aktuella EQT-Fondens resultat och sådan EQT-Fonds underliggande investeringar.

CLO-Plattform
En CLO är en investeringsenhet som köper flera företagslån och sammanställer dessa i olika grupper som sedan säljs till olika typer av
investerare ( Eng. Collateralized Loan Obligation).

Effektiv Förvaltningsavgift
Vägt genomsnitt av förvaltningsavgifterna för EQT-Fonder, exklusive strukturella och redovisningsmässiga effekter, inklusive avgifter betalda av Fondinvesterare när kapitalåtaganden sker efter fondens Startdatum, som om kapitalåtagandet inträffat per Startdatumet (vilket innebär att den rapporterade förvaltningsavgiften kan vara högre i en viss period), som bidrar till AUM under en specifik period.

EQT
Där begreppet används för sig är det en övergripande term som beroende på sammanhanget kan avse EQT AB-koncernen, SEP Holdings-koncernen och/ eller EQT-Fonderna.

EQT AB eller Bolaget
EQT AB (publ), org.nr 556849-4180

EQT AB-koncernen eller Koncernen
EQT AB och/eller ett eller ett flertal av dess dotterbolag

EQT-Fonder
Avser från tid till annan de investeringsenheter eller andra strukturer samt deras respektive ersättare, i var och ett av fallen förvaltad av en enhet inom EQT AB koncernen och/eller SEP Holdings-koncernen, beroende på sammanhanget.

EQT-Medlem
Medlem av EQT Partnership Association

EQT-Partners
EQT Partners AB och/eller vissa av dess dotterbolag utsedda till rådgivare och/ eller underrådgivare till General Partners och/eller Fondförvaltare för vissa EQT-Fonder beroende på sammanhanget.

EQT-Rådgivare
Gruppen av personer som varken är direktörer eller befattningshavare hos en enhet inom EQT AB-koncernen och som tillhandahåller en pool av kunskap och erfarenheter till EQT på konsultbasis.

EQT:s Rådgivningsnätverk
Det nätverk av EQT-rådgivare som stödjer General Partners och/eller Fondförvaltare av EQT-Fonder

ESG
Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer (Eng. Environmental, Social and Governance)

Fondförvaltare
Den fondförvaltare som utses av en General Partner

Fondinvesterare
En investerare i en EQT-Fond

FTE eller Heltidsanställda
Heltidsanställda (Eng. full-time equivalents), exklusive konsulter på plats

General Partner
En enhet som direkt eller indirekt ägs av EQT AB som agerar som general partner för de limited partnerships som konstituerar EQT-Fonden

Genomsnittlig AUM
Genomsnittlig AUM för perioden, beräknat på kvartalsbasis

Investerat Nettokapital
Den totala investeringskostnaden som inte har realiserats. Avskrivna investeringar betraktas ofta som realiserade

Investeringsrådgivare
Anställda inom EQT AB-koncernen som tillhandahåller rådgivningstjänster till Fondförvaltare av EQT-Fonderna

LEI
Legal Entity Identifier

Limited Partner
Investerare i EQT-Fonderna vars åtagande och rätt till avkastning utgår från storleken på investeringen

MOIC (brutto)
Multipel på investerat kapital. Beräknat före avdrag för avgifter och kostnader. Kan beräknas på en investering, en fond eller som ett genomsnitt.

Partners
Anställda inom EQT AB-koncernen främst med titeln ”Partner” som även äger aktier i Bolaget

PFIC
Passivt utländskt investmentföretag (Eng. Passive foreign investment company)

Realiserade Investeringar
Avyttringar och nedskrivningar av investeringar gjorda av EQT-Fonder

Special Limited Partner eller SLP
En enhet genom vilka Carried Interest-investerare indirekt investerar i en fondstruktur och har rätt att erhålla carried interest

Startdatum
En fonds Startdatum är det tidigare av datumet när den första investeringen genomfördes (closed) eller datumet när förvaltningsavgifter börjar debiteras av Fondinvesterare.

TROIKA
TROIKA:n består av det relevanta portföljbolagets styrelseordförande (vanligtvis utsedd från EQT:s nätverk), den ansvariga investeringsrådgivningspartnern och VD:n i den relevanta EQT-Fondens portföljbolag. TROIKA:n har ett nära samarbete på informell och transparent basis, och fungerar som en sparringpartner till VD:n, samtidigt som den hjälper till att hålla EQT-Fonden välinformerad om portföljbolagets resultat.

Utvalda EQT-Fonder
Utvalda fonder definieras som för närvarande aktiva fonder i vilka initiala fondåtaganden står för >5% av de totala fondåtagandena som för närvarande är en del av AUM. EQT Infrastructure II är föregångaren till EQT Infrastructure III, och är som sådan inkluderad i Utvalda EQT-Fonder av jämförelseskäl.

Venture Growth
Avser en investeringsstrategi som avser att investeringar görs huvudsakligen i etablerade, men relativt nystartade tillväxtbolag.