EQT AB Group

Antal aktier och röster i EQT

Indragning av 3 923 000 stamaktier som innehades av EQT

Indragningen beslutades av årsstämman 2024

Per 31 maj 2024 finns det 1 183 330 760 aktier utestående i EQT

Det totala antalet aktier och röster i EQT AB (publ) (”EQT”) har minskat med 3 923 000 aktier och röster under maj 2024 till följd av en indragning av 3 923 000 stamaktier som innehades av EQT. Indragningen beslutades av årsstämman 2024 den 27 maj 2024 och är i linje med EQT:s avsikt att över tid motverka utspädningseffekten av aktier som levereras till deltagare i EQT:s Aktie- och Optionsincitamentsprogram.

Antalet aktier och röster i EQT per 31 maj 2024 framgår av tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier1

Total

Antal emitterade aktier2

1 241 125 412
(1 241 125 412 röster)

881 555
(88 155,5 röster)

1 242 006 967
(1 241 213 567,5 röster)

Antal aktier ägda av EQT AB3

58 676 207

-

58 676 207

Antal utestående aktier

1 182 449 205
(1 182 449 205 röster)

881 555
(88 155,5 röster)

1 183 330 760
(1 182 537 360,5 röster)

1) Berättigar till en tiondels (1/10) röst.
2) Totalt antal aktier i EQT AB, dvs. inklusive antalet aktier ägda av EQT AB och antalet utestående aktier.
3) EQT AB-aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Det här pressmeddelandet offentliggörs av regulatoriska skäl.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 08:00 CEST.

EQT logo