Antal aktier och röster i EQT

Omvandling av 348 106 C-aktier (en tiondels röst) till stamaktier (en röst)

Omvandling har genomförts i enlighet med EQTs tidigare Aktieprogram

Per den 28 mars 2024, finns det 1 185 455 138 aktier utestående i EQT

Det totala antalet röster i EQT AB (publ) (“EQT”) har ändrats under mars 2024 till följd av en omvandling av 348 106 C-aktier till 348 306 stamaktier. Omvandlingen har genomförts i enlighet med EQTs tidigare Aktieprogram. Det totala antalet röster har ökat med 313 295,4, medan totala antalet aktier är oförändrat.

Antalet aktier och röster i EQT per den 28 mars 2024 framgår av tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier1

Total

Antal emitterade aktier2

1 245 048 412
(1 245 048 412 röster)

881 555
(88 155,5 röster)

1 245 929 967
(1 245 136 567,5 röster)

Antal aktier ägda av EQT AB3

60 474 829

-

60 474 829

Antal utestående aktier

1 184 573 583
(1 184 573 583 röster)

881 555
(88 155,5 röster)

1 185 455 138
(​​1 184 661 738,5 röster)

1 Berättigar till en tiondels (1/10) röst. Totalt antal aktier i EQT AB, dvs. inklusive antalet aktier ägda av EQT AB och antalet utestående aktier.
3 EQT AB aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Det här pressmeddelandet offentliggörs av regulatoriska skäl.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 08:00 CET.

EQT logo