About

Affärsmodell

Bygger bolag som är välpositionerade inför framtiden

EQT investerar i bra företag över hela världen med uppdraget att hjälpa dem att utvecklas till enastående och hållbara verksamheter., Genom att tillhandahålla kunskaper om ägande och operativ expertis kan EQT hjälpa EQT-fondernas portföljbolag att växa och blomstra, såväl under EQT-fondernas ägande som med framtida ägare.

Portföljbolag

EQT-fondernas portföljbolag utvecklas genom att implementera strategier som är inriktade på tillväxt och operationell kompetens. Försäljningstillväxt och förbättrade marginaler uppnås genom ett flertal olika strategier, inklusive geografisk expansion, nya produkter, förvärv och strategiska ompositioneringar.

EQT har ett track record av stabil och attraktiv avkastning över geografier, sektorer och strategier. EQT gör detta genom att göra skillnad och i genomsnitt har intäkterna i  portföljbolagen ökat med 12 procent årligen, den årliga ökningen av antalet anställda har varit 7 procent och den årliga resultat-tillväxten har varit 13 procent (EBITDA). Detta speglar den genomsnittliga årliga utvecklingen av portföljbolagen sedan start och inkluderar såväl historiska som aktiva fonder, men exkluderar EQT Ventures och EQT Real Estate fonder.

EQT Playbook

EQT Playbook är en nyckelkomponent i EQT:s aktiva ägarmodell och innehåller verktyg fokuserade på att driva tillväxt och utveckla portföljbolagen genom digitalisering, hållbarhet och operationell kompetens. EQT Playbook används i alla EQT:s strategier för att framtidssäkra företag och för att ha en positiv påverkan.

1. Tematisk och sektorbaserad investeringsstrategi

EQT tillämpar ett tematiskt tillvägagångssätt för att identifiera investeringsobjekt (deal sourcing). Baserat på underliggande makrotrender riktar EQT in sig på högkvalitativa företag med hållbar tillväxtpotential inom attraktiva branscher med sekulära drivkrafter för tillväxt och ett starkt skydd mot nedgångar.

Det tematiska tillvägagångssättet kombineras med djupgående sektorexpertis. Inom de utvalda sektorerna fokuserar EQT på investeringsmöjligheter i företag med ledande marknadspositioner och goda utsikter för framtida tillväxt och verksamhetsförbättringar.

Genom att investera i linje med makrotrender kan EQT bli en del av lösningen på några av vår tids mest betydande utmaningar. EQT riktar in sig på de sektorer där EQT:s expertis kan bidra till förändring. Genom att tillämpa ett tematiskt och sektorbaserat tillvägagångssätt kan EQT ha en positiv påverkan genom sitt aktiva ägarskap. Investeringsteman och sektorer utvärderas regelbundet.

Viktiga teman: Automatisering, Big data, Digitalisering, E-handel, Hållbarhet, Urbanisering, En åldrande befolkning, Uppkoppling.

Viktiga sektorer per affärssegment

Private Capital:
Healthcare, Teknik, Tekniktjänster, Industriverksamheter

Real Assets: Social infrastruktur, Telekommunikation, Energi, Transport & logistik, Miljöinfrastruktur

2. Locals-with-locals

EQT anser att lokal kunskap, lokala affärsrelationer och en lokal närvaro är avgörande för att skapa konkurrensfördelar på den privata investeringsmarknaden. Här ingår tillgång till lokala affärsflöden och att vara en prioriterad partner för företagsledningar samt att i slutändan kunna vinna affärer. Denna lokala strategi har lett till nära, långvariga affärsrelationer mellan EQT, privata ägare och företag. EQT:s geografiska närvaro i Europa, USA och Asien- Stillhavsregionen  gör att investeringsorganisationen kan kombinera omfattande lokal kunskap och kulturell förståelse med djupgående global sektorexpertis. En majoritet av EQT:s investeringar till dags dato har gjorts i geografier där EQT har lokal närvaro.

3. House of value creation

EQT AB-koncernen tillämpar ett integrerat ramverk av verktyg och best practice i sina affärssegment för att stödja värdeskapande och resultat i portföljbolagen. Ramverket består av ett antal verktyg för värdeskapande, däribland intäktsförbättringar, ledningsförändringar, prissättning, kostnadsbesparingar och mer transformations inriktade drivkrafter såsom strategisk ompositionering och tilläggsförvärv.

Kort efter förvärv tar portföljbolagen fram en ”Full Potential Plan” i syfte att exekvera på de uppsatta målen. Portföljbolagen utvärderas löpande mot deras respektive planer.

EQT genomför periodvisa institutionaliserade granskningar, vilket erbjuder ett ägarforum för övergripande och framåtblickande diskussioner om värdeskapande. Detta forum sätter perspektiv och säkerställer drivkrafter i resultat, så också vid avyttring.

4. Styrningsmodell

EQT:s styrningsmodell är utformad för att säkerställa ansvarsskyldighet, främja ett snabbt beslutsfattande och stödja vd:arna i portföljbolagen samt ge utrymme för ett informellt fritt tänkande och begränsa internpolitik.

Modellen bygger på tydliga roller och ansvarsområden för portföljbolagets ledning, styrelse och EQT AB-koncernen. Den understöds av ett TROIKA-forum som möjliggör en smidig kommunikation, transparens och effektiv styrning.

TROIKAn består av portföljbolagets ordförande (vanligtvis från EQT:s nätverk), portföljbolagets vd och en ansvarig Partner på EQT. TROIKAn har ett nära samarbete med, och är en sparringpartner till vd, och håller EQT välinformerat om resultatet i portföljbolaget. Detta informella forum skapar också en god relation mellan alla inblandade parter och hjälper till att driva värdeskapandet på ett samstämmigt och effektivt sätt.

Genom delägarprogram bjuds styrelsen och utvalda medlemmar i ledningen in att investera i portföljbolaget och därigenom skapas en gemensam agenda och gemensamma mål.

5. EQT Network

Sedan grundandet har EQT byggt upp ett globalt nätverk av rådgivare med en rad olika bakgrunder, däribland entreprenörer och nuvarande eller tidigare företagsledare från stora internationella koncerner. Många av dessa relationer har vuxit fram genom EQT:s band till Wallenberg-sfären och dess globala nätverk som spänner över olika branscher och sektorer. EQT:s nätverk förnyas och expanderar kontinuerligt och EQT anser att det ger Koncernen en konkurrensfördel för samtliga affärssegment. Rådgivarna i EQT:s nätverk tillför operativ och strategisk expertis samt erfarenhet till portföljbolagen. Rådgivarna är involverade i hela investeringsprocessen, från strategisk rådgivning i att hitta investeringsobjekt (deal sourcing) och att utvärdera potentiella investeringar, till att ta plats i portföljbolagens styrelser.

6. Digitalisering

Att dra nytta av sektorsexpertis i världsklass har alltid varit en del av EQT:s DNA och denna inställning är ännu viktigare i den digitala eran. De som inte anpassar sig till den allt snabbare takten i den tekniska disruptions riskerar att hamna på efterkälken. Att utforska digitala möjligheter är en viktig komponent i att framtidssäkra både EQT AB-koncernen och portföljbolagen.

EQT har som avsikt att stödja alla företag, som EQT-fonderna investerar i, med att driva den digitala transformationen och utveckla dem till digitala ledare i sina respektive branscher. För att uppnå detta har EQT under flera år gjort betydande investeringar i digitala team och infrastruktur. Ett av EQT:s prioriterade digitala uppdrag är att kontinuerligt utveckla varje EQT-fond till en allt smartare köpare, ägare och säljare.

EQT avser att tillämpa de bästa industrispecifika och digitala metoderna och verktygen genom alla stadier av EQT-fondernas investeringscykel – från att hitta investeringsobjekt (deal sourcing), till exempel genom den egenutvecklade AI plattformen Motherbrain, till att genomföra due diligence av potentiella investeringsmöjligheter och stödja portföljbolagen i att förbättra sin verksamhet. EQT:s digitala ramverk ger fondförvaltningsteamen stöd i värdeskapandet och främjar initiativ mellan portföljbolagen, till exempel inom cybersäkerhet.

7. Hållbarhet

EQT:s syfte är att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan med allt det gör. På så sätt säkerställs att EQT förblir framgångsrikt och relevant för sina investerare och samhället som helhet på lång sikt.

EQT strävar efter att främja ett tankesätt och en kultur som skapar positiv påverkan. EQT gör detta genom att fokusera på det som är väsentligt, kopplat till värdeskapande, och genom att tillvarata entreprenörsandan hos EQT:s investeringsrådgivningsteam och EQT:s nätverk. Genom rådgivning och stöd till fondförvaltningsteamet säkerställer dessa team att hållbarhet beaktas och utvärderas kontinuerligt vid identifiering av investeringsobjekt och due diligence samt följs upp löpande.

EQT strävar efter att skala lösningar som har en positiv samhällspåverkan och att införa hållbara arbetssätt i samtliga företag som EQT-fonderna investerar i, från start-ups till mogna företag. EQT tillämpar principer och processer för ansvarsfulla investeringar och ägande genom hela investeringscykeln. Dessa sträcker sig från tematisk identifiering av investeringsmöjligheter och fokuserad hållbarhetsrelaterad due diligence till att som ägare påskynda positiv påverkan.

En väsentlig del av EQT:s värdeskapande, utövad genom styrningsmodellen, är utnämnandet av portföljbolagens styrelser i . Genom att sätta upp tydliga förväntningar och ge strategisk vägledning kan EQT  accelerera portföljbolagens positiva påverkan på samhället, deras hållbarhetsresultat och rapporteringspraxis. EQT:s policy för ansvarsfulla investeringar och ägande (RI&O) beskriver EQT:s syn på hållbarhet. Policyn är utformad i linje med centrala internationella konventioner och standarder, bland annat FN Global Compacts tio principer.

Portföljbolagen följer EQT:s RI&O-policy samt EQT Sustainability Blueprint. I den senare tydliggörs förväntningarna på portföljbolagen i form av hållbarhetsrelaterade nyckeltal som bolagen årligen förväntas rapportera på. EQT utvärderar portföljbolagens resultat mot förväntningarna och följer deras utveckling under hela ägarperioden.