EQT AB Group

EQT AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Bygger vidare på våra styrkor
”Samtidigt som pandemin fortsatte att påverka våra liv under hela 2021 togs det fram vaccin som rullades ut med rekordfart. Geopolitiska spänningar ökade, men vi såg också många länder som gick samman för att enas om klimatpakten på COP26 i Glasgow. Marknadsförhållandena var gynnsamma, men vi ser möjliga tecken på en svagare makromiljö.

Mot denna bakgrund levererade EQT det bästa året i sin historia i nästan varje mått. Vår tillväxtresa är tydlig i siffrorna för helåret, liksom i våra ambitioner för framtiden. Under året investerade vi globalt i talang för att framtidssäkra EQT och våra resultat. Vi förstärkte också vårt hållbarhets- och påverkansarbete och höjde ribban när det gäller att leverera på vårt syfte – att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan.

Värdeskapandet var starkt inom alla våra strategier, och vi betalade ut ett rekordstort kapitalbelopp till våra kunder. Kapitalanskaffningen förblev aktiv under hela 2021, med de slutliga stängningarna av EQT IX och EQT Infrastructure V, tillsammans med ett antal nya kapitalanskaffningar som inleddes. Investeringstakten var hög då vi fortsatte att investera enligt vår tematiska investeringsmetod. Vi stärkte också vår förmåga att stötta företag från ett tidigt skede till mer mogna faser, samtidigt som vi förblir helt fokuserade på aktiva ägarstrategier – där vi kan dra nytta av EQT:s plattform och driva transformation.

Utveckling av våra strategier
Inom vårt Private Capital-segment har vi byggt vidare på våra styrkor som en av få aktörer på den globala privata investeringsmarknaden som investerar i ledande företag från start-ups till att de är mogna – ett upplägg som har visat sig vara mycket kraftfullt. Ta till exempel matleverantörsspecialisten Wolt som EQT Ventures först investerade i 2016 och stöttat till att idag utvecklats till ett av Europas största privata tech-bolag. I början av 2021 stöttade EQT Growth Wolt som en del av deras tillväxtfinansieringsrunda, en tydlig demonstration av EQT:s förmåga att stötta bolag när de utvecklas och expanderar. I slutet av förra året ingick EQT Ventures och EQT Growth avtal om försäljning av Wolt till DoorDash.

I november offentliggjorde EQT förvärvet av Life Sciences Partners (LSP), en ledande europeisk privatmarknadsinvesterare inom life science med cirka EUR 2,2 miljarder i förvaltade tillgångar. LSP stärker ytterligare EQT:s ställning som en av de ledande och mest aktiva privatmarknadsinvesterarna inom hälsovårdssektorn. LSP:s mycket erfarna team kompletterar EQT:s befintliga kunskapsbas inom life science och stärker EQT:s förmåga att stödja bolag som ligger i framkant inom hälsovårdssektorn.

Vi lanserade också EQT Future, en impact-driven strategi med längre investeringshorisont. Alla EQT:s strategier vägleds av vårt syfte att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan. Med EQT Future har vi bestämt oss för att höja ribban. Fonden har ett påverkansramverk där en del av den carried interest som genereras är knuten till vissa nyckeltal med koppling till hållbarhetspåverkan.

EQT IX har fortsatt att investera tematiskt och är 75-80% investerad. Igår fastställde vi ett mål avseende storlek för fonden EQT X om EUR 20,0 miljarder.

Inom Real Assets skapade sammanslagningen med Exeter en storskalig global ledare inom value-add real estate, med en starkt tematisk investeringsmetod. EQT Exeter har en meritlista med resultat utöver det vanliga, med en bevisad förmåga att bygga attraktiva fastighetsportföljer. I november slutförde EQT Exeter exempelvis en av de största försäljningarna av en industrifastighetsportfölj i USA:s historia.

Härnäst planerar vi att bredda vårt erbjudande inom Infrastruktur. Nyligen satte vi mål avseende storlek för EQT Active Core Infrastructure - en ny tematisk strategi med längre investeringshorisont.

Därutöver fortsätter vi att stärka vår närvaro och kompetens i Asien-Stillahavsområdet, med seniora rekryteringar till våra nya kontor i Korea och Japan, med utgångspunkt i vårt tillvägagångssätt local-with-locals.

Vi fortsätter att selektivt utvärdera potentiella förvärvsmöjligheter för att stärka vår position eller vår geografiska närvaro, och vi kommer att fortsätta att stödja våra nya fondinitiativ genom kapitalåtaganden från EQT AB:s balansräkning.

Driver hållbarhet
EQT har gjort ytterligare framsteg med att förbättra hållbarhetsarbetet i vår egna verksamhet liksom i EQT-fondernas portföljbolag. Vi har till exempel satt upp ambitiösa mål för minskning av utsläpp av växthusgaser, som omfattar både EQT-fondernas portföljbolag och vår egna plattform. De kommer tillsammans att utgöra en central del av vår aktiva ägandestrategi och våra klimatrelaterade drivkrafter för värdeskapande. I och med det steget blev vi det första private equity-bolaget som formaliserade vetenskapligt baserade mål, som en del av Science Based Targets Initiative.

Dessutom blev EQT den första aktören på den privata investeringsmarknaden att lansera en hållbarhetslänkad obligation, där kupongen är kopplad till framsteg inom hållbarhet med mål för utsläpp av växthusgaser och mångfald, både inom EQT AB-koncernen och EQT-fondernas portföljbolag.

Samhället står inför ett antal utmaningar på lång sikt – sjukdomar som coronaviruset, en åldrande befolkning och klimatkrisen. För att lösa den här typen av globala utmaningar kommer det att krävas kapital och nya lösningar. Som en syftesdriven investerare och ägare är vi övertygade om att EQT har en stark grund för att förändra industrier att ta itu med och lindra dessa problem. Det är klart att detta kommer att ta lite tid, men vi har börjat och vi accelererar våra ansträngningar.

Under det senaste året har vi inom alla våra investeringsstrategier fortsatt att göra investeringar med stark koppling till FN:s mål för hållbar utveckling. EQT Ventures stöttar till exempel Einride som specialiserar sig på elektriska och självkörande lastbilar; EQT IX förvärvade thinkproject som erbjuder mjukvaror för att bidra till att minska avfallet inom byggsektorn; och i vår affärslinje Infrastructure har minskning av koldioxidutsläpp och elektrifiering varit ett nyckeltema i nyligen gjorda förvärv som First Student, Molslinjen och Torghatten.

I linje med EQT Exeters hållbarhetsåtagande var cirka 2 miljoner kvadratmeter av deras nybyggda fastigheter – som utgjorde en del av den nyligen genomförda försäljningen av en industrifastighetsportfölj om USD 6,8 miljarder – utrustade med de senaste förnybara funktionerna i branschen.

Digitaliseringen är en grundläggande del av vår hållbarhetsagenda. Det är fascinerande hur bolag kan göra mer med mindre genom innovativa digitala lösningar. Vi fortsätter att investera i våra team för såväl hållbarhet och digital omställning, som är en integrerad del av EQT:s verktygslåda för värdeskapande. EQT:s egenutvecklade AI-drivna verktyg Motherbrain rullas ut över EQT:s plattform, och ju mer vi använder det, desto bättre blir det. Hittills har Motherbrain stöttat EQT Ventures med att identifiera 14 investeringar.

Framtidssäkra EQT
På vissa sätt har det varit ett bra år för vår bransch, med stigande tillgångspriser, attraktiva finansieringsvillkor och ett fortsatt långsiktigt skifte i kapitalfördelningen mot de privata marknaderna. Samtidigt kvarstår osäkerhet på marknaden, med stigande energipriser, geopolitisk oro, störningar i leverantörskedjorna, högre inflation och stigande räntor. En väsentlig försämring i marknadsförhållanden skulle sannolikt minska både investeringar och avyttringar samt påverka värderingarna.

EQT fortsätter att skapa portföljer med stor motståndskraft genom att investera i sekulära trender som automatisering, big data, digitalisering, e-handel, hållbarhet och urbanisering, snarare än konjunkturberoende verksamheter. Vi förblir disciplinerade i vår investeringsmetod och fokuserar på bolag där vi har tydliga planer för värdeskapande.

Utöver att framtidssäkra våra portföljbolag behåller vi fokus på att säkerställa att den egna organisationen fortlöpande förbättras och bygger på en långsiktig grund. I september ändrade vi till exempel den lock-up-struktur som upprättades vid tidpunkten för börsintroduktionen 2019. Den nya strukturen fördubblade i det närmaste längden på lock-up-perioden och gjorde det möjligt för oss att ytterligare förstärka de gemensamma intressena med våra kunder genom att partnergruppen gjorde betydande åtaganden gällande fondinvesteringarna. Likviditeten i EQT AB-aktien har nästan fördubblats sedan ändringen genomfördes.

Finansinspektionen granskar EQT:s hantering av information i samband med revideringen av lock-up-strukturen och relaterade partners försäljning av aktier – närmare bestämt tidpunkten för offentliggörande och vissa dokumentationskrav. Vi anser fortsatt att vi hanterade informationen korrekt. Vi bistår naturligtvis Finansinspektionen i dess granskning och vi avvaktar dess beslut.

Vi kommer att fortsätta framtidssäkra EQT:s plattform – och säkerställa att vi har rätt kompetenser, processer och strategier för att kunna fortsätta skala upp verksamheten. Att investera med ett syfte för att ha en positiv påverkan; driva aktiva ägarstrategier där vi kan bygga, utveckla och transformera företag; samt säkerställa att EQT i sig är hållbart, inte bara det närmaste året, utan även under nästa årtionde och längre än så.

Den avkastning vi levererar idag är resultatet av hårt arbete, investeringar och beslut fattade under loppet av många år. För att kunna fortsätta att framtidssäkra vår avkastning måste vi ständigt investera och utvecklas som investerare och ägare. Vi måste ligga i framkant. Vi måste höja ribban. Alltid och hela tiden.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–dec 2021 (jan–dec 2020)

Finansiellt
• Justerade totala intäkter uppgick till EUR 1 623 miljoner (EUR 762 miljoner), motsvarande en ökning om 113% jämfört med 2020. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till EUR 1 596 miljoner (EUR 709 miljoner). Ökningen drevs främst av förvaltningsavgifter från EQT Infrastructure V och EQT IX, förvaltningsavgifter från EQT Exeter och carried interest från EQT VIII
• Justerad EBITDA uppgick till EUR 1 100 miljoner (EUR 385 miljoner), motsvarande en marginal om 68% (51%). EBITDA (enligt IFRS) uppgick till EUR 970 miljoner (EUR 340 miljoner), motsvarande en marginal på 61% (48%)
• Justerat nettoresultat uppgick till EUR 989 miljoner (EUR 330 miljoner). Nettoresultat (enligt IFRS) uppgick till EUR 909 miljoner (EUR 283 miljoner)
• Justerat resultat per aktie före utspädning om EUR 1.011 (EUR 0.346). Justerat resultat per aktie efter utspädning om EUR 1.010 (EUR 0.346). Redovisat resultat per aktie före utspädning om EUR 0,928 (EUR 0,297). Resultat per aktie efter utspädning om EUR 0,928 (EUR 0,297)
• Finansiell nettokassa uppgick till EUR 88 miljoner (EUR 878 miljoner) och påverkas bl.a. av ersättningen som betalades för Exeter

Strategiska
• EQT slutförde sammanslagningen med Exeter Property Group den 1 april 2021, som nu är integrerad med EQT Real Estate under det gemensamma EQT Exeter-varumärket. Sammanslagningen positionerar EQT bland världens största value-add fastighetsinvesterare
• Som den första aktören på den privata investeringsmarknaden emitterade EQT AB Group en hållbarhetslänkad obligation om EUR 500m
• EQT lanserade en ny impact-driven strategi med längre investeringshorisont - EQT Future
• EQT blev det första bolaget att sätta upp vetenskapligt baserade mål (”SBT”), genom att formalisera egna mål för att minska utsläpp av växthusgaser i linje med målet om en ökning på högst 1,5°C som beskrivs i Parisavtalet
• EQT AB meddelade att bolaget har förlängt EQT AB Partners lock-up-period efter börsintroduktionen, tillsammans med en partiell lättnad av lock-up-åtagande, vilket i det närmaste fördubblade lock-up-periodens längd. EQT AB Partners förband sig att återinvestera 50% av nettolikviden från lättnaden av lock-up-åtagandet i EQT-fonder
• EQT tecknade avtal om att förvärva LSP (Life Sciences Partners), en ledande europeisk aktör på den privata investeringsmarknaden inom life science med cirka EUR 2,2 miljarder i förvaltat kapital (AUM). LSP kommer att stärka EQT:s ställning som en av de ledande aktörerna på den privata investeringsmarknaden inom hälsovårdssektorn. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2022
• EQT fortsätter att selektivt utvärdera potentiella förvärvsmöjligheter för att stärka sin position och geografi ska närvaro

Kapitalanskaffning
• Förvaltat kapital (AUM) ökade till EUR 73,4 miljarder (EUR 52,5 miljarder), främst drivet av sammanslagningen med Exeter med AUM om EUR 9,0 miljarder vid transaktionens slutförande och stängda kapitalåtaganden i EQT Infrastructure V
• EQT Infrastructure V, EQT IX och EQT Exeter Europe Logistics Value IV höll slutlig stängning på EUR 15,7 miljarder, respektive EUR 15,6 miljarder, respektive 2,1 miljarder AUM
• Kapitalanskaffning fortsatte för EQT Growth, EQT Future, och flera EQT Exeter fonder, inklusive EQT Exeter US Industrial Core-Plus IV. Förberedelser påbörjades för EQT X, EQT Active Core Infrastructure, EQT Ventures III och nya EQT Exeter fonder, inklusive EQT Exeter US Industrial Value VI

Investerings- och avyttringsaktivitet
• Totala investeringar av EQT-fonderna ökade till EUR 20,6 miljarder (EUR 12,0 miljarder)
• Avyttringsaktiviteten har varit stark under året och EUR 30,7 miljarder (EUR 3,2 miljarder) realiserades för att leverera betydande intäkter till kunder, samtidigt som vintagerisken minskade och tillät investeringsteamen att fokusera på investeringar och värdeskapande i nyare fonder
• EQT VI hade sin sista avyttring med WS Audiology och kommer därför att tas bort från listan med nyckelfonder från Q1 2022, efter att ha levererat en MOIC (brutto) på 2,5x
• EQT fortsätter att ha en aktiv avyttringsagenda för 2022 med flera portföljbolag som förbereds för avyttring

Medarbetare & Hållbarhet
• Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus), ökade och uppgick till 1 160 (710) vid periodens slut, varav FTEs stod för 1 059 (653). EQT Exeter stod för 300 FTE+ vid slutet av perioden
• EQT stärkte sitt team med ytterligare hållbarhetsexpertis med seniora anställningar och fortsatte integrera hållbarhetsexpertis inom sina affärslinjer
• EQT förstärkte sin närvaro i APAC genom att öppna kontor och annonserade seniora anställningar i Japan och Korea
• För att framtidssäkra EQT och vara redo för den fortsatta tillväxtresan accelererades investeringar i personal inom investeringsstrategier och den operativa plattformen och investeringar kommer att fortsätta under 2022

Händelser efter periodens utgång
• Investeringsgraden i nyckelfonder den 19 januari 2022 uppgick till 75–80% i EQT IX och 60–65% i EQT Infrastructure V
• Mål avseende storlek på fonderna EQT X (EUR 20,0 miljarder), EQT Active Core Infrastructure (EUR 5,0 miljarder) och EQT Ventures III (EUR 0,9 miljarder) fastställdes
• Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om SEK 2,80 (SEK 2,40) som kommer att betalas i två delar, SEK 1,40 (SEK 1,20) i juni 2022 och SEK 1,40 (SEK 1,20) i december 2022
• Bahare Haghshenas, Global Head of Sustainable Transformation, utsågs till medlem av EQT:s ledningsgrupp. Bahare började på EQT i september 2021 och kommer att vara instrumentell för att fortsatt integrera hållbarhet som en del av EQT:s strategiska agenda

Observera: Alla belopp avser kvarvarande verksamheter, exklusive Credit, om inget annat anges. Exeter ingår från tidpunkten för sammanslagningen, dvs. 1 april 2021.

Presentation av EQT AB:s Bokslutskommuniké 2021

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08–856 642 651, ange konferens-id 40911601, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Rickard Buch, Communication and PR Director, +46 72 989 09 11
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2022 kl. 07.00 CET.

EQT logo