Om

Statement of Purpose

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande, samtidigt som den ansvarsfullt investerar i, äger och utvecklar bolag.

EQT har ett varaktigt engagemang i att investera ansvarsfullt och har sedan starten haft en flerpartsansats baserat på det ursprungliga konceptet vi haft sedan EQT grundades 1994: att bidra med ”mer än kapital”. Detta koncept genomsyrar fortfarande det grundläggande tankesätt som definierar EQT och vår aktiva ägarmodell. Med en entreprenörsanda och passion för att framtidssäkra företag, fortsätter EQT att verka i enlighet med den långsiktiga ägarfilosofi som den svenska Wallenbergfamiljen representerar.

Idag är EQT en differentierad och global investeringsorganisation med en 25-årig historia av att ansvarsfullt investera i, äga och utveckla företag. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt, kombinerat med välgrundade värderingar och en djupt förankrad kultur, har EQT-fonderna ett ”track record” av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografier, sektorer och strategier. Vi skapar detta genom att göra verklig skillnad: EQT har i genomsnitt ökat portföljbolagens intäkter med 17 procent, EBITDA med 18 procent och antalet anställda med 7 procent, under de senaste fem åren. Framöver kommer vi att utveckla EQT med mer mångfald i fokus samt driva en medveten omställning till förnybar energi i portföljbolagen, vilket kommer att minska utsläpp av växthusgaser. EQT har också åtagit sig att publicera väsentlig ESG-data och koppla incitamentsprogram till hållbarhetsmål.

I takt med att EQT vuxit har vår filosofi förankrats allt djupare i EQT:s sätt att göra affärer. Genom att ta en aktiv roll och arbeta nära portföljbolagens ledningsgrupper och styrelser stöttar EQT med konkret styrning och expertis, som kommer från såväl EQT-plattformen som EQT:s globala nätverk av rådgivare. Att bidra med både kapital och kompetens utgör kärnan i EQT:s aktiva ägarmodell och den är svår att replikera. Det gör det möjligt för oss att inte bara investera utan även vara en del av lösningen och ha en positiv påverkan som finns kvar även efter EQT-fondernas ägarperiod, samtidigt som attraktiv avkastning skapas till EQT-fondernas investerare.

Att axla rollen som aktiv ägare sker inte över en natt. Det kräver förtroende från många olika intressenter och ett sådant förtroende förtjänas över tid. På EQT har vi alltid varit beroende av vårt existensberättigande för att kunna genomföra vårt uppdrag. Det har inneburit en kontinuerlig strävan efter att förtjäna och bibehålla förtroendet hos en bred bas av intressenter såsom portföljbolagens medarbetare, fondinvesterare, fackförbund, media, politiker – och sedan börsnoteringen, även EQT AB:s aktieägare.

Slutligen har vi beslutat att alla investeringsbeslut ska stötta FN:s globala mål för hållbar utveckling, så även ägarinitiativen för att stötta utvecklingen av portföljbolagen i den riktningen – och på så sätt ta en aktiv roll i världens Full Potential Plan. Följaktligen åtar sig EQT att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan med allt vi gör. Vi tror att detta kommer säkerställa att EQT på lång sikt förblir framgångsrikt och relevant för sina investerare och samhället i stort.

EQT logo