Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Ledning


 • Ersättningsutskott

  Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar.

  Medlemmar
  • Ordförande
   Edith Cooper
  • medlem
   Conni Jonsson
  • medlem
   Margo Cook

  Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Edith Cooper (ordförande), Conni Jonsson och Margo Cook. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.

  Ersättningskommittén har också i uppdrag att granska och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, efterlevnaden av de riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman samt bolagets nuvarande ersättningsnivåer- och strukturer.


 • Valberedning

  Medlemmar
  • Ordförande (utsedd av Investor AB)
   Jacob Wallenberg
  • utsedd av Bark Partners AB
   Harry Klagsbrun
  • appointed by Lennart Blecher
   Kine Burøy-Olsen
  • appointed by Alecta
   Magnus Billing
  • Chairperson of the Board of EQT AB
   Conni Jonsson

  Per 31 augusti 2020 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

  Aktieägare som önskar lämna förslag till EQT AB:s valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

  E-post: nomination.committee@eqtgroup.com

  Brev:
  EQT AB
  Att: Valberedningen
  Box 16409
  103 27 Stockholm

  Årsstämman i EQT AB kommer att hållas onsdagen den 2 juni 2021. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2021, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till valberedningen senast den 7 april 2021.

  EQT Partnership Association är en ideell förening i vilken vissa Partners är medlemmar. EQT Partnership Associations syfte är att agera som förvaltare av Stiftelsen EQT Foundation och bevara partnerskapskänslan och EQT AB:s värderingar inom EQT AB-koncernen.

  I enlighet med principerna för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2020 ska ledamöterna i EQT AB:s valberedning utses av de fyra största aktieägarna i Bolaget, eller de tre största aktieägarna i Bolaget och Stiftelsen EQT Foundation om ingen av de fyra största aktieägarna är Stiftelsen EQT Foundation eller en medlem i EQT Partnership Association. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

  Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

  Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer, principerna för valberedningen samt val av revisor, styrelseordförande och styrelseledamöter.

  Valberedningen för EQT AB inför årsstämman 2021 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2020.


 • Revisionsutskott

  Bolaget har ett revisionsutskott bestående av fyra medlemmar.

  Medlemmar
  • Ordförande
   Gordon Orr
  • medlem
   Conni Jonsson
  • medlem
   Johan Forssell
  • medlem
   Diony Lebot

  Bolaget har ett revisionsutskott bestående av fyra medlemmar: Gordon Orr (ordförande), Conni Jonsson, Johan Forssell och Diony Lebot. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, övervaka hanteringen av närståendetransaktioner, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster samt i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.