Hållbarhet

Ha en positiv påverkan med allt

Genom att hållbarhet är en integrerad del i affärsmodellen, kan EQT och portföljbolagen identifiera och ta tillvara möjligheter för värdeskapande och samtidigt minimera riskerna. EQT kommer att driva fram förändring och spela en aktiv roll i utvecklandet av de regenerativa lösningar som behövs för framtiden.

Att framtidssäkra företag

EQT:s fokus på och ambitioner inom ESG (miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor) har tagits fram baserat på en analys av FN:s mål för hållbar utveckling (SDGerna) och i dialog med EQT:s intressenter.

Därefter har EQT formulerat sitt ramverk för hållbarhet inom tre fokusområden: Clean & Conscious, Diversity & Upskilling och Transparency & Accountability. Dessutom har området Innovation & Partnerships identifierats som en möjliggörare för att leverera på målen och ambitionerna.

Organisationsprofil
EQT har ett dedikerat hållbarhetsteam som fokuserar på hur EQT kan föregå med gott exempel genom att integrera och driva arbetssättet för EQT:s ansvarsfulla investeringar och ägande inom organisationen. Hållbarhetsteamet har en nära koppling till andra delar av organisationen, främjar medvetenheten om hållbarhet internt, följer upp EQT Sustainability Blueprint tillsammans med affärsområdena och för en ständig dialog med externa intressenter kring hållbarhetsaspekter. Dessutom har alla EQT:s affärsområden utsett ambassadörer för att säkerställa fullständig spridning av hållbarhetskunskap och best practice inom investeringsrådgivnings-teamen.

EQT:s hållbarhetsresurser för ofta dialog och stöttar portföljbolag i särskilda hållbarhetsprojekt och portföljbolagen uppmuntras att dela med sig av bästa praxis. EQT har stått värd för hållbarhetsworkshops för portföljbolag i utvalda geografier, där man har fokuserat på agendan för hållbar utveckling och samhällspåverkan. Dessa tillfällen erbjuder en möjlighet att dela erfarenheter och bästa praxis samt att nätverka. Hållbarhetsresurserna är, i samarbete med övriga specialistfunktioner, även tillgängliga som bollplank för portföljbolagen.

Integrering av hållbarhet i investeringar och ägarskap
EQT strävar efter att införa hållbara affärslösningar och arbetssätt i samtliga företag som EQT-fonderna investerar i, från start-ups till mogna företag. EQT tillämpar principer och metoder för ansvarsfulla investeringar och ägande som en integrerad del  i varje fas av investerings- och värdeskapande-processen. Några exempel är tematisk identifiering av investeringsmöjligheter och due diligence-granskningar med hållbarhetsfokus för att som ägare och investerare accelerera positiv påverkan.