Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Styrelse


 • Conni Jonsson

  Styrelseordförande

  Conni Jonsson

  Utbildning
  Ekonomie kandidatexamen från Linköpings universitet med inriktning ekonomisk analys samt redovisning och finansiering. Studier vid Management Development Program vid Harvard Business School.

  Övriga nuvarande befattningar
  Styrelseordförande i EQT Foundation och Qarlbo AB. Styrelseledamot i Bark Partners AB, Elins Lund AB, Pophouse Entertainment Group AB, Qarlbo Natural Asset Company AB, Silver Life AB, Goldonder AB och Qarlbo Energy AB.

  Tidigare befattningar
  Styrelseordförande i EQT Partnership Association. Styrelseordförande och styrelseledamot i EQT Partners Aktiebolag och Qarlbo Partners AB.

  Aktieägande i bolaget
  47 383 981 aktier (indirekt)

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Nej
  I förhållande av större aktieägare: Nej

  • 1960
  • Svensk
  • januari 2012

 • Marcus Wallenberg

  Vice styrelseordförande

  Marcus Wallenberg

  Utbildning
  Kandidatexamen i Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C. USA

  Övriga nuvarande befattningar
  Styrelseordförande i SEB, Saab, FAM, Patricia Industries och Wallenberg Investments. Vice styrelseordförande i Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Styrelseledamot i AstraZeneca. Ordförande i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

  Tidigare befattningar
  Styrelseordförande i Electrolux, International Chamber of Commerce och LKAB. Styrelseordförande och vd på Investor. Styrelseledamot i Stora Enso och Temasek Holding.

  Aktieägande i bolaget
  25 000 aktier (indirekt)

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Nej

  • 1956
  • Svensk
  • juni 2021

 • Margo Cook

  Styrelseledamot

  Margo Cook

  Utbildning
  Executive MBA, Columbia Business School Bachelor’s, Finance, University of Rhode Island

  Övriga nuvarande befattningar
  Styrelseordförande i University of Rhode Island Board of Trustees. Oberoende styrelseordförande i MerQube. Vice styrelseordförande i All Stars Project Inc. Medordförande i Bridgewater Associates. Rådgivande styrelseledamot i Velocity och Legalist.

  Tidigare befattningar
  Rådgivande styrelseledamot i TIFIN och ordförande för Nuveen Advisory Services.

  Aktieägande i bolaget
  -

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  • 1964
  • Amerikan
  • juni 2021

 • Brooks Entwistle

  Styrelseledamot

  Brooks Entwistle

  Utbildning
  Masterexamen i företagsekonomi, Harvard Business School, kandidatexamen i historia, Dartmouth College.

  Övriga nuvarande befattningar
  Vd på Ripple och Senior Vice President i Global Customer Success. Styrelseledamot i Aspen Institute, EmancipAction, The John Sloan Dickey Center for International Understanding at Dartmouth College och Young Life.

  Tidigare befattningar
  Vd på Goldman Sachs India och styrelseordförande i Goldman Sachs South East Asia. Styrelseledamot i Global Synergy Acquisition Corp. och Chief Business Officer International på Uber.

  Aktieägande i bolaget
  -

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledningen: Ja.
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  • 1967
  • Amerikan
  • juni 2022

 • Johan Forssell

  Styrelseledamot

  Johan Forssell

  Utbildning
  Masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

  Övriga nuvarande befattningar
  Vd och styrelseledamot i Investor AB. Styrelseledamot i Atlas Copco AB, Epiroc AB, Wärtsilä Oyj Abp, Patricia Industries och Svenskt Näringsliv. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

  Tidigare befattningar
  Styrelseledamot i Handelshögskolan i Stockholm och SAAB aktiebolag

  Aktieägande i bolaget
  3 000 aktier

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Nej

  • 1971
  • Svensk
  • augusti 2015

 • Diony Lebot

  Styrelseledamot

  Diony Lebot

  Utbildning
  Magisterexamen inom finans och beskattning från University Pantheon Sorbonne

  Övriga nuvarande befattningar
  Styrelseledamot i Alpha Bank och Ayvens

  Tidigare befattningar
  Vice verkställande direktör på Société Générale, ansvarig för ESG-policys, koncernens finansiella tjänster (ALD & SGEF) och koncernens försäkringsverksamhet

  Aktieägande i bolaget
  -

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  • 1962
  • Fransk och grekisk
  • juni 2020

 • Gordon Orr

  Styrelseledamot

  Gordon Orr

  Utbildning
  Masterexamen i ingenjörsvetenskap från Oxford University. MBA, Baker Scholar vid Harvard Business School

  Övriga nuvarande befattningar
  Styrelseordförande i Board of Westchel Ltd. Styrelseledamot i China Britain Business Council, Lenovo Group Ltd, Meituan Ltd, Swire Pacific Ltd och Fidelity China Special Situations PLC

  Tidigare befattningar
  Styrelseledamot i Sondrel Ltd, BioProducts Laboratory Ltd och PCH Ltd

  Aktieägande i bolaget
  31 530 aktier

  Oberoende
  I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
  I förhållande av större aktieägare: Ja

  • 1962
  • Brittisk
  • oktober 2018

 • Revisionsutskott

  Bolaget har ett revisionsutskott bestående av två medlemmar.

  • Ordförande
   Diony Lebot
  • Medlem
   Johan Forssell

  Bolaget har ett revisionsutskott bestående av två medlemmar: Diony Lebot (ordförande) och Johan Forssell.

  Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, övervaka hanteringen av närståendetransaktioner, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster samt i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

  På uppdrag revisionsutskottet övervakar Diony Lebot arbetet i Cyber and Information Steering Committee.


 • Ersättningsutskott

  Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar.

  • Ordförande
   Margo Cook
  • Medlem
   Brooks Entwistle
  • Medlem
   Marcus Wallenberg

  Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Margo Cook (ordförande), Brooks Entwistle och Marcus Wallenberg.

  Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Ersättningskommittén har också i uppdrag att granska och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, efterlevnaden av de riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman samt bolagets nuvarande ersättningsnivåer- och strukturer.


 • Hållbarhetsutskott

  Bolaget har ett hållbarhetsutskott som består av tre medlemmar.

  • Ordförande
   Gordon Orr
  • Medlem
   Margo Cook
  • Medlem
   Diony Lebot

  Bolaget har ett hållbarhetsutskott som betsår av tre medlemmar: Gordon Orr (ordförande), Margo Cook och Diony Lebot.

  Hållbarhetsutskottett är det första hållbarhetsåtagandet på styrelsenivå på den privata investeringsmarknaden. Genom möten kvartalsvis kommer kommittén att formalisera den pågående diskussionen mellan ledning och styrelse för att utmana företagets hållbarhetsstrategi i en miljö som ständigt utvecklas.


 • Valberedning

  • Ordförande (utsedd av Investor AB)
   Jacob Wallenberg
  • utsedd av Bark Partners AB
   Harry Klagsbrun
  • utsedd av Jean Eric Salata
   Cynthia Lee
  • utsedd av AMF Pension & Fonder
   Anders Oscarsson
  • Styrelseordförande i EQT AB
   Conni Jonsson

  EQT AB:s valberedning inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2023.

  Per 31 augusti 2023 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 37 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

  Årsstämman i EQT AB kommer att hållas måndagen den 27 maj 2024.

  Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomination.committee@eqtgroup.com eller med brev till: EQT AB, Att: Valberedningen, Box 164 09, 103 27 Stockholm, senast den 1 mars 2024.

  I enlighet med principerna för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2023 ska ledamöterna i EQT AB:s valberedning utses av de fyra största aktieägarna i Bolaget, eller de tre största aktieägarna i Bolaget och Stiftelsen EQT Foundation om ingen av de fyra största aktieägarna är medlem i Stiftelsen EQT Foundations medlemskommitté eller Stiftelsen EQT Foundation. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

  Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till årsstämman 2023.

  Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer, principerna för valberedningen samt val av revisor, styrelseordförande och styrelseledamöter.

EQT logo