EQT AB aktie

Utöver de ordinarie aktierna, är 8 663 490 klass C-aktier, som en del av aktieprogrammet, utestående.

Finansiella Mål


Finansiella Mål och Utdelningspolicy

EQT AB-koncernens styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång till lång sikt över cykeln:

Den totala intäktstillväxten* förväntas, över tid, överstiga den långsiktiga tillväxttakten för privatmarknaden i dess helhet, och Den justerade EBITDA-marginalen** förväntas över tid befinna sig inom spannet 55 procent till 65 procent. Styrelsen i EQT AB-koncernen har antagit följande utdelningspolicy: EQT AB-koncernen förväntar sig att generera en stabilt ökande årlig utdelning i absoluta eurodenominerade termer. Styrelsen förväntas föreslå en första utdelning på cirka 200 miljoner euro med avseende på räkenskapsåret 2019, som ska betalas under 2020 (omräknat till ett belopp i kronor per aktie). Förväntningen är att utdelningen kommer att betalas ut halvårsvis i det andra respektive fjärde kvartalet. *Procentuell förändring av totala intäkter mellan två perioder. **Beräknat som Justerad EBITDA delat med justerade totala intäkter.