Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Bolagsordning

för EQT AB (publ) (Reg. No. 556849-4180)

Antagen på årsstämma den 30 maj 2023.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är EQT AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska tillhandahålla rådgivning och administrativa tjänster till bolag inom rådgivnings- och investeringsbranschen samt inneha och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska, utan ändring av det aktiebolagsrättsliga syftet att bereda vinst åt aktieägarna, sträva efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som framtidssäkrar företag och har en positiv påverkan.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapital ska uppgå till lägst 50 000 000 kronor och till högst 200 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 500 000 000 och till högst 2 000 000 000.

Aktier kan utges i stamaktier, samt en serie av omvandlingsbara aktier betecknade C-aktier och C2-aktier. Stamaktier har en (1) röst och C-aktier samt C2-aktier en tiondels (0,1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Stamaktier och C-aktier berättigar till utdelning. C2-aktier berättigar inte till utdelning. Vid bolagets likvidation berättigar C2-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

C-aktierna kan, på begäran av en aktieägare och genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier. Samtliga C2-aktier kan, genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier.

Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska minskningsbeloppet avsättas till reservfonden. Inlösen av C-aktie ska ske utan vederlag.

5 § Nya aktier

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier, C-aktier och C2-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier, C-aktier och C2-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier, endast C-aktier eller endast C2-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier, C-aktier eller C2-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya stamaktier och C-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

8 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

10 § Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen för stämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. godkännande av dagordningen;

4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

12. val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;

13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

12 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

13 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

14 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

EQT AB Registreringsbevis

(PDF)