EQT AB-aktien

Aktiekapitalets utveckling

Tabellen visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital

 • Uppdaterad 2023-12-20Datum HändelseAntal AktierFörändringi antal stamaktierFörändringi antal C-aktierAntalstamaktier efter transaktionenAntal C-aktier efter transaktionenAktiekapital (SEK)FörändringTotalt
 • 2019-09-24Nyemission i samband med Erbjudandet86 634 900-952 983 900-8 663 49095 298 390
 • 2019-11-14Nyemission inom ramen för EQT Share Program-8 663 490952 983 9008 663 490866 34996 164 739
 • 2021-04-08Nyemission133 296 240-986 280 1408 663 4903 329 62499 494 363
 • 2022-01-03Nyemission27 548 384-993 828 5248 663 490754 838,40100 249 201,40
 • 2022-10-19Nyemission3191 200 000-1 185 028 5248 663 49019 120 000119 369 201,40
 • 2023-03-31Omvandling av C-aktier till stamaktier365 406- 365 4061 185 393 9308 298 084-119 369 201,40
 • 2023-06-21Indragning av C-aktier och fondemission4-- 7 068 4231 185 393 9301 229 661-119 369 201,40
 • 2023-12-20Emission och återköp av C2-aktier samt omvandling av samtliga C2-aktier till stamaktier till EQT:s Aktieprogram och Optionsprogram 59 306 376-1 244 700 3061 229 6615 965 964,94125 335 166,34
 • 1) Betalt med apportegendom som upptogs till 6,785,107,787.20 kronor i bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 203.78 kronor per aktie. Syftet var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de skyldigheter som anges i köpeavtalen avseende kombinationen med Exeter Property Group.
 • 2) Betald genom kvittning av fordran uppgående till cirka 3 489 345 219,41 kronor, motsvarande en teckningskurs om cirka 462,26 kronor per aktie. Syftet med kvittningsemissionen var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de förpliktelser som anges i köpeavtalet avseende kombinationen med LSP.
 • 3) Betalt med apportegendom som upptogs till 38 450 320 000 kronor i bolagets balansräkning, vilket motsvarar 201,10 kronor per aktie. Syftet var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de skyldigheter som anges i köpeavtalet avseende förvärvet av Baring Private Equity Asia.
 • 4) Genom indragningen så minskade aktiekapitalet med 706 842,30 SEK, genom den simultana fondemissionen så återställdes aktiekapitalet och förblev oförändrat.
 • Per den 20 december 2023StamaktierC-aktier2Totalt
 • Antal emitterade aktier 1 244 700 3061 229 6611 245 929 967
 • Totalt antal EQT AB aktier ägda av EQT AB161 106 376061 106 376
 • Antal utestående aktier1 183 593 9301 229 6611 184 823 591
 • 1) EQT AB aktier som ägs av EQT AB berättigar inte till utdelning eller rösträtt på bolagsstämmor.
 • 2) Berättigar till en tiondels (1/10) röst. Aktier ägda av EQT AB berättigar inte till någon röst.