EQT AB aktie

Utöver de ordinarie aktierna, är 8 663 490 klass C-aktier, som en del av aktieprogrammet, utestående.