EQT AB Group

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMAN 2024 I EQT AB

Aktieägarna i EQT AB (publ) (”EQT”) kallas till årsstämma måndagen den 27 maj 2024 kl. 15.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, 115 21 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 14.00. Aktieägarna kan också välja att förhandsrösta.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare kan välja att delta i, och rösta på, stämman i stämmolokalen eller genom förhandsröstning. Aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införda i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 maj 2024.

Dessutom måste aktieägarna anmäla sig till stämman:

 • Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman i stämmolokalen måste anmäla sig senast tisdagen den 21 maj 2024. Anmälan görs via e-post till proxy@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2024”), med post till Computershare AB, “EQT AGM 2024”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller via telefon till Computershare AB, 08 46 00 73 80. Privatpersoner med BankID ombeds i första hand att anmäla sig via EQT:s hemsida, www.eqtgroup.com/arsstamma.
 • Den som väljer att förhandsrösta ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 21 maj 2024.

Vid anmälan, vänligen ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du vill företrädas av ombud ska detta anmälas inom samma tid och på samma sätt som angivet ovan och en fullmakt såväl som andra relevanta behörighetshandlingar ska bifogas.

För att ha rätt att delta på stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 17 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter fredagen den 17 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Simultantolkning (svenska/engelska och engelska/svenska) kommer att erbjudas i stämmolokalen.

Deltagande i stämmolokalen

Om du vill delta på stämman i stämmolokalen måste du anmäla detta så som angivet ovan. Inregistrering börjar kl. 14.00 och fika kommer att serveras innan stämman börjar.

Förhandsröstning

Du får utöva din rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. För att förhandsrösta, vänligen använd det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på www.eqtgroup.com/arsstamma.

Om aktieägare förhandsröstat, och har anmält sitt deltagande för att delta på årsstämman i stämmolokalen, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Det ifyllda och undertecknade förhandsröstningsformuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären för EQT:s räkning) tillhanda senast tisdagen den 21 maj 2024, antingen genom användande av BankID, via e-post till proxy@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2024”) eller med post till Computershare AB, “EQT AGM 2024”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan relevant behörighetshandling biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Webbsändning av årsstämman

Både aktieägare och andra erbjuds att följa årsstämman online via en länk som kommer att läggas upp på EQT:s hemsida, www.eqtgroup.com/arsstamma. För personer som följer årsstämman online kommer simultantolkning att erbjudas genom undertexter. Det går inte att utöva några aktieägarrättigheter via webbsändningen.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar kan framställas på förhand via e-post till agm@eqtgroup.com eller via post EQT AB, “AGM 2024”, Box 164 09 Stockholm.

Aktier och röster

Per kallelsens datum uppgår EQT:s aktiekapital till cirka 125 335 166 SEK, vilket representeras av 1 245 929 967 aktier fördelade på 1 245 048 412 stamaktier och 881 555 C-aktier. Stamaktier berättigar till en röst och C-aktier berättigar till en tiondels röst. EQT innehar per tidpunkten för kallelsen 60 574 829 egna stamaktier, motsvarande 60 574 829 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Föreslagen dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet
 6. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernens årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande EQT:s vinst enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om:
  1. antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman
  2. antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman
 13. Beslut om:
  1. arvode till styrelseledamöterna
  2. överlåtelse av egna aktier till styrelseledamöter
  3. arvode till revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande:
  1. Conni Jonsson, omval
  2. Brooks Entwistle, omval
  3. Diony Lebot, omval
  4. Gordon Orr, omval
  5. Marcus Wallenberg, omval
  6. Margo Cook, omval
  7. Richa Goswami, nyval
  8. Styrelsens ordförande: Conni Jonsson, omval
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Beslut om principer för utseende av valberedningen
 17. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
 21. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 22. Årsstämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande EQT:s vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023. Utdelningen föreslås betalas ut vid två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,80 SEK med avstämningsdag den 29 maj 2024. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,80 SEK med avstämningsdag den 2 december 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclears försorg den 3 juni 2024 respektive den 5 december 2024.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman antar följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga medlemmar av Executive Committee.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktören och övriga medlemmar av Executive Committee (ledande befattningshavare) omfattas av dessa riktlinjer. I den mån en styrelseledamot utför arbete åt EQT utöver sitt styrelsearbete kan konsultarvode och annan kompensation för sådant arbete utgå. Riktlinjerna är framåtblickande, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som separat beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

EQT har en tydlig ersättningsfilosofi (inklusive avseende rörlig ersättning) som tillämpas för hela koncernen och som även reglerar ersättning till Executive Committee samt knyter an ersättningen till EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för aktieägarna.

Det mest väsentliga är att skapa incitament för att främja att fonderna presterar och säkerställa att våra limited partners i EQT-fonderna, EQT AB:s aktieägare och EQT:s långsiktiga inriktning överensstämmer. EQT är en prestationsdriven organisation fokuserad på långsiktigt värdeskapande i linje med EQT:s kultur. Såväl prestation i team som individuell prestation är viktigt – därför belönar vi båda. Prestation är nyckeln till vår framgång och vi belönar bättre prestationer med högre kompensation.

För att uppnå de affärsmässiga målen måste EQT kunna rekrytera och behålla talanger i världsklass för varje enskild roll. Som ett led i detta erbjuder EQT konkurrenskraftiga ersättningspaket.

EQT ersätter baserat på geografi i linje med lokal praxis och lagstiftning, samtidigt som det övergripande syftet med dessa riktlinjer beaktas i den mån det är möjligt.

Principerna i dessa riktlinjer möjliggör för EQT AB att erbjuda Executive Committee en konkurrenskraftig kompensation.

För ytterligare information om EQT AB-koncernens affärsstrategi, se EQT AB:s hemsida, www.eqtgroup.com.

Aktierelaterade incitamentsprogram

EQT:s Aktieprogram och EQT:s Optionsprogram är implementerade i EQT AB-koncernen. Programmen beslutades av årsstämman 2023 och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. EQT:s Optionsprogram inkluderar medlemmar i Executive Committee i EQT AB. De prestationskriterier som används för att bedöma utfallet av EQT:s Optionsprogram är knutna till individens nuvarande rollomfattning och bidrag till EQT:s resultat genom värdeskapande och framtidssäkring, aktiekursens utveckling, tillförande av mervärde till den bredare EQT-plattformen samt påverkan på genomförandet av EQT:s hållbarhetsambitioner. Deltagarna kommer att tilldelas personaloptioner vederlagsfritt med en utnyttjandeperiod som pågår under en enmånadsperiod. Varje personaloption berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie i EQT AB till ett pris som motsvarar priset per stamaktie vid tilldelningsdagen, med förbehåll för en nettostrikemekanism, ett tak på vinsten per personaloption och sedvanliga omräkningsvillkor. För EQT:s Aktieprogram är prestationsmålen knutna till EQT AB- koncernens finansiella mål, EQT:s allmänna konkurrenskraft, huruvida individen möter eller överträffar EQT:s högt ställda förväntningar på värdeskapande för EQT-plattformen samt påverkan på genomförandet av EQT:s hållbarhetsambitioner. EQT:s Aktieprogram inkluderar partners och seniora anställda, medlemmar i Executive Committee är generellt inte deltagare i EQT:s Aktieprogram. Deltagarna investerar ett rörligt belopp (finansierat av EQT) i stamaktier efter ett prestationsår, varpå en ungefärlig treårig innehavsperiod följer. Även årsstämman 2019 beslutade om ett EQT Aktieprogram, enligt vilket inga nya investeringar i EQT AB- aktier görs, med innehavsperioder fram till 2026. För ytterligare information om EQT:s Aktieprogram och EQT:s Optionsprogram, inklusive kriterierna som utfallen beror på, vänligen se EQT AB:s ersättningsrapport, tillgänglig via https://eqtgroup.com/sv/aktieaegare/.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Den fasta kontantlönen, det vill säga grundlönen, ska vara konkurrenskraftig och motsvara ansvar och prestation.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning inom ramen för EQT:s bonusprogram ska mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 200 procent av den fasta årliga grundlönen.

EQT:s bonusprogram består av såväl en bedömning av hur verksamheten presterar som en bedömning av hur individen presterar. Viktiga faktorer i prestationsbedömningen av verksamheten som ligger till grund för den rörliga kontantersättningens storlek är hur framgångsrika fondernas underliggande verksamheter har varit, mätt i fondernas affärsprestationer (investeringar och avyttringar samt portfölj- och fondutveckling), lönsamhet, kapitalanskaffningar, hållbarhet samt organisationens utveckling. Individens prestation bedöms utifrån överenskomna mål samt huruvida individen möter, överträffar eller inte möter högt satta förväntningar på individen i den aktuella rollen.

I vilken utsträckning kraven för utbetalning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska utvärderas/bedömas när mätperioden är avslutad. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till den verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga personer i Executive Committee ansvarar den verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser de finansiella målen ska bedömningen baseras på den av EQT AB senast offentliggjorda finansiella informationen.

Executive Committee består delvis av EQT AB:s ägare. Ägare som ägde mer än 1,5 procent av aktierna i EQT AB vid börsnoteringen eller vid relevant förvärv kan inte omfattas av EQT:s bonusprogram, det vill säga rörlig kontantersättning, och inte heller något relevant aktierelaterat incitamentsprogram. Därav följer att den totala ersättningen till delar av Executive Committee består av fast grundlön, pensionsförmåner och andra förmåner.

Pension

Alla personer i Executive Committee ska omfattas av definierade premiebaserade pensionsplaner för vilka pensionspremier ska baseras på personens grundlön och betalas av bolaget under tiden för anställningen. För nuvarande personer i Executive Committee ska pensionspremierna baseras på grundlönen och pensionspremierna ska vara i enlighet med lokala marknadsvillkor, förutom att ett tak ska tillämpas. För Sverige betyder detta att det ska vara jämförbart med den gamla BTP-planen med ett premietak för grundlön som överstiger 40 inkomstbasbelopp. Pensionsförmånerna ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Andra förmåner

Andra förmåner, såsom försäkringar (liv-, sjukvårds- och reseförsäkring), friskvårdsbidrag eller företagshälsovård ska betalas i den mån det anses ligga i linje med marknadsförhållandena på den berörda marknaden. Premier och andra kostnader relaterade till sådana förmåner får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen. Medlemmar i Executive Committee som flyttar med anledning av sin befattning eller som arbetar i flera länder kan även erhålla ersättning och förmåner som är rimliga med hänsyn till de särskilda omständigheter som följer av sådana arrangemang, varvid hänsyn ska tas till dessa riktlinjers övergripande ändamål samt allmänna riktlinjer och rutiner för gränsöverskridande arbete inom EQT AB-koncernen.

Rekommendation att förvärva aktier i EQT AB

Styrelsen rekommenderar vardera medlem i Executive Committee (som inte redan har ett sådant innehav) att över en treårsperiod förvärva aktier i EQT AB eller liknande instrument motsvarande minst ett års grundlön, före skatt och exkluderande annan ersättning.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för den verkställande direktören

Uppsägningstiden är tolv månader vid uppsägning från den verkställande direktörens eller EQT AB:s sida. Den verkställande direktörens anställningsavtal innehåller en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta till en ytterligare ersättning motsvarande högst tolv månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för ledande befattningshavare

Vid uppsägning från EQT AB-koncernens sida är uppsägningstiden nio månader, medan den vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är sex månader. Ledande befattningshavares anställningsavtal innehåller också en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta till en ytterligare ersättning motsvarande högst nio månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare. Fast grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för 18 månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda vilket beaktats vid framtagandet av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för EQT AB-koncernens anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för Executive Committee, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i EQT AB-koncernen. Ersättningsutskottets nuvarande ledamöter är oberoende i förhållande till EQT AB och Executive Committee. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i Executive Committee, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får helt eller delvis besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för dess aktieägare eller för att säkerställa EQT AB-koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Jämfört med de tidigare antagna riktlinjerna har följande materiella justeringar gjorts för att säkerställa att lämplig kompensation kan utgå i händelse av flytt och gränsöverskridande arbete, vilket är viktigt med hänsyn till EQT AB-koncernens globala verksamhet.

Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ska betalas kontant, genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid det första utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav, att öka den finansiella flexibiliteten för EQT samt att möjliggöra för EQT att bredda aktieägarbasen. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor, med hänsyn till transaktionen i sin helhet. Teckningsoptioner får emitteras vederlagsfritt.

Group General Counsel, Corporate, på EQT AB bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 20 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna stamaktier enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden intill årsstämman 2025, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva bolagets stamaktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärven ska ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med ett erbjudande att förvärva aktier riktat till samtliga aktieägare av aktier av samma aktieslag eller genom en kombination av dessa två alternativ. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället gällande kursintervallet. Förvärv av aktier genom erbjudande om förvärv av aktier riktat till bolagets samtliga aktieägare av aktier av samma aktieslag ska ske till ett förvärvspris som inte överstiger det rådande marknadspriset med mer än 15 procent och som inte understiger 0 SEK.

Syftena med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att förändra bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra förvärv av bolag och affärsverksamheter där betalning sker med egna aktier, att leverera aktier till styrelseledamöter som styrelsearvode i enlighet med punkterna 13a-b samt att begränsa utspädningseffekten av bolagets incitamentsprogram och förvärv gjorda av EQT.

Punkt 21 – Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 3 923 000 stamaktier som innehas av EQT, varigenom aktiekapitalet minskar med 394 636,84 SEK. Syftet med minskningen är indragning av egna stamaktier för att, över tid, motverka utspädningseffekten av aktier som levereras till deltagare i EQT:s Aktie- och Optionsincitamentsprogram.

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet med 394 636,84 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid beloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen:

Effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet är att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med 394 636,84 SEK. Effekten av styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission är att aktiekapitalet och bundet eget kapital ökar med 394 636,84 SEK. Därmed, och sammantaget, minskar alltså inte aktiekapitalet eller bundet eget kapital.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, som består av Jacob Wallenberg (utsedd av Investor AB och valberedningens ordförande), Harry Klagsbrun (utsedd av Bark Partners AB), Cynthia Lee (utsedd av Jean Eric Salata), Anders Oscarsson (utsedd av AMF Pension & Fonder) samt Conni Jonsson (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar cirka 37 procent av rösterna för samtliga aktier i EQT per 31 augusti 2023, föreslår följande:

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Advokat Charlotte Levin eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 12a – Antalet styrelseledamöter

Sju styrelseledamöter utan suppleanter, villkorat av att nödvändiga regulatoriska godkännanden från nederländska myndigheten för finansmarknaden (AFM), Finansinspektionen och Bolagsverket avseende Richa Goswami erhålls senast den 31 oktober 2024 ("Godkännandena"), och annars sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12b – Antalet revisorer

Ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 13a – Arvode till styrelsen

Ett totalt styrelsearvode om 1 375 500 EUR (1 343 640), att fördelas enligt följande:

 • 304 500 EUR (295 800) till ordföranden och 138 500 EUR (134 640) till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget,
 • 40 000 EUR (40 000) till revisionsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000) till vardera av de övriga två ledamöterna,
 • 40 000 EUR (40 000) till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000) till vardera av de övriga två ledamöterna, och
 • 40 000 EUR (40 000) till hållbarhetsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000) till vardera av de övriga två ledamöterna.

Om Godkännandena inte erhålls för Richa Goswami kommer det totala styrelsearvodet istället att vara 1 237 000 EUR.

Ovannämnda arvode till styrelsen ska, under förutsättning att majoritetskravet enligt punkt 13b uppnås, betalas i aktier i slutet av mandatperioden. Antalet aktier som ska överlåtas ska motsvara det totala arvodet som varje styrelseledamot är berättigad att erhålla, med avdrag för tillämplig svensk skatt som skulle ha dragits av om styrelsearvodet skulle ha betalats kontant, dividerat med aktiekursen. För det fall att arvodet inte motsvarar värdet av en hel aktie ska eventuellt återstående arvode förfalla.

Om majoritetskravet i punkt 13b nedan inte uppnås eller i den mån arvodet av någon anledning inte kan betalas i aktier ska arvodet betalas kontant.

Valberedningen rekommenderar att varje styrelseledamot i EQT AB innehar aktier motsvarande minst 50 procent av de EQT AB-aktier som erhållits som styrelse- och utskottsarvode, efter skatt, under styrelseledamotens ämbetstid.

Punkt 13b – Överlåtelse av egna aktier till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att stamaktier som EQT AB innehar ska överlåtas till styrelseledamöterna för att kvitta styrelseledamöternas fordran på styrelsearvoden enligt punkt 13a. Antalet stamaktier som får överlåtas får uppgå till högst 100 000. Aktierna ska överlåtas till styrelseledamöterna handelsdagen före nästa årsstämma. Priset för aktierna ska vara den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för EQT AB:s aktie på Nasdaq Stockholm tio handelsdagar före dagen för överlåtelsen och med användning av den genomsnittliga växelkursen under samma tidsperiod.

Punkt 13c – Arvode till revisorerna

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Följande personer föreslås omväljas som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025: Conni Jonsson, Brooks Entwistle, Diony Lebot, Marcus Wallenberg, Margo Cook och Gordon Orr. Conni Jonsson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Richa Goswami föreslås väljas som ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av årsstämman 2025, villkorat av att Godkännandena erhålls.

Punkt 15 – Revisorer

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB föreslås omväljas som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. KPMG AB har meddelat att, om valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 16 – Beslut om principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om ändrade principer för utseende av valberedningen.

Principer för utseende av valberedningen i EQT AB (”Bolaget”).

 1. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av var och en av de fyra största aktieägarna, baserat på ägandet i Bolaget på den sista bankdagen i augusti månad året före årsstämman (baserat på aktieägaruppgifter från Euroclear Sweden AB och andra tillförlitliga uppgifter som lämnats till Bolaget) samt styrelsens ordförande. Om någon aktieägare avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som därefter är den största aktieägaren i Bolaget.
 2. Om ingen av de fyra största aktieägarna är (a) Medlem i EQT-Stiftelsens medlemskommitté (”EQT-Medlem”) eller (b) EQT-Stiftelsen, ska den rätt som tillkommer den fjärde största aktieägaren istället tillkomma EQT-Stiftelsen. Således ska en EQT-Medlem eller EQT-Stiftelsen alltid ha rätt att utse en ledamot i valberedningen. Om EQT-Stiftelsen avsäger sig sådan rätt ska rätten övergå till den fjärde största aktieägaren enligt punkt 1.
 3. Den ledamot som utsetts av den största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen, om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Valberedningens ordförande ska inte vara ledamot i Bolagets styrelse.
 4. Om en aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett en ledamot i valberedningen inte längre är en av de aktieägarna som givits sådan rätt, vid varje tillfälle fram till tre månader före årsstämman, ska:
  • den ledamot som utsetts av sådan aktieägare avgå; och
  • den aktieägare som därefter är den största aktieägaren i Bolaget (som inte utsett en ledamot) eller EQT-Stiftelsen (enligt punkt 2) ha rätt att utse en ledamot i valberedningen.

Om inte särskilda skäl föreligger ska dock den etablerade sammansättningen i valberedningen bestå oförändrad om sådan ägarförändring i Bolaget endast är marginell eller inträffar under de tre månader som föregår årsstämman. Om en aktieägare/EQT-Stiftelsen vid tidpunkt som infaller under de tre månader som föregår årsstämman annars skulle ha rätt att utse ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska sådan aktieägare/EQT-Stiftelsen dock ha rätt att ta del av valberedningens arbete och närvara vid dess sammanträden.

 1. Om en ledamot i valberedningen avgår från sitt uppdrag före hans eller hennes arbete är slutfört, ska den aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett sådan ledamot utse en ny ledamot, om inte punkt 4 är tillämplig.
 2. En aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot.
 3. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.
 4. Mandatperioden för valberedningen avslutas när ny valberedning utsetts.
 5. Vid behov ska Bolaget ersätta skäliga kostnader som valberedningen anser nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
 6. Dessa instruktioner ska gälla tillsvidare.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 19, 20, och 21 på dagordningen krävs att aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För beslut i enlighet med valberedningens förslag enligt punkten 13b på dagordningen krävs att aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till EQT:s styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com/arsstamma.

Årsredovisningen, ersättningsrapporten och övriga dokument finns tillgängliga på EQT:s huvudkontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm och på EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com/arsstamma. Dessa dokument, tillsammans med information om de föreslagna styrelseledamöterna, information om den föreslagna revisorn och valberedningens motiverade yttrande framläggs genom att de finns tillgängliga på EQT:s hemsida och på EQT:s huvudkontor i enlighet med ovan. De kommer också att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill rösta genom ombud finns på EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com/arsstamma, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

EQT har org.nr 556849-4180 och säte i Stockholm.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________

Stockholm i april 2024

EQT AB (publ)

Styrelsen

EQT logo