EQT AB Group

EQT AB (publ) Redogörelse för det första kvartalet 2024

En lovande start på 2024 – liksom för EQT:s fjärde decennium
”EQT inledde året med att framgångsrikt slutföra kapitalanskaffningen för både EQT X och EQT Future, som tillsammans har totala kapitalåtaganden som överstiger EUR 25 miljarder. Investeringsaktiviteten fortsatte i god takt, och med transaktioner såsom börsintroduktionen av Galderma förväntar vi oss att avyttringsaktiviteten gradvis kommer att öka. Samtidigt som den makroekonomiska miljön, finansieringsvillkoren och kapitalmarknadsaktiviteten har förbättrats fortsätter vi att noga följa geopolitiska risker och makroutvecklingen, däribland ränteläget, och är fortsatt fokuserade på värdeskapande.”

Händelser för perioden jan-mar 2024 (jan-mar 2023)

Strategiska

 • EQT X nådde sin hard cap och höll slutlig stängning på EUR 22 miljarder i totala åtaganden, varav EUR 21,7 miljarder var avgiftsgenererande förvaltat kapital
 • EQT Future1 höll slutlig stängning på EUR 3 miljarder i totala åtaganden till fonden, med totala avgiftsgenererande åtaganden till strategin (vilket inkluderar saminvesteringar) på totalt EUR 3,6 miljarder
 • EQT arrangerade en kapitalmarknadsdag, under vilken målen för omsättningstillväxt och justerad EBITDA-marginal bekräftades och mer detaljerad information delgavs kring EQT:s ambition för avgiftsrelaterad EBITDA-marginal. Därutöver ändrades målet för utdelningstillväxten till att vara baserat per aktie
 • Förberedelserna fortsatte för en transition infrastructure-strategi och för nya produkter inom Private Wealth-segmentet
 • Förberedelserna fortsatte för BPEA IX

Kapitalanskaffning

 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till EUR 132 miljarder (EUR 119 miljarder). Totalt AUM uppgick till EUR 242 miljarder (EUR 216 miljarder). Bruttoinflödet var EUR 5 miljarder och drevs främst av stängda kapitalåtaganden i EQT X och EQT Infrastructure VI
 • Generellt tar kapitalanskaffningar längre tid i nuvarande kapitalanskaffningsmarknad. Vi förväntar oss att marknaden för kapitalanskaffningar kommer förbättras först när avyttringstakten på den privata marknaden ökar väsentligt
 • EQT Infrastructure VI hade avgiftsgenererande åtaganden om EUR 15,1 miljarder. Kapitalanskaffningen förväntas fortsätta åtminstone under hela 2024 och fonden förväntas nå sin målstorlek
 • EQT lanserade EQT Healthcare Growth, en strategi inriktad på företagsutköp inom healthcare-sektorn
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Exeter US Multifamily Value II, EQT Exeter Europe Logistics Core-Plus II, EQT Active Core Infrastructure samt EQT Exeter Asia Logistics II
 • Dessutom fortsatte kapitalanskaffningen för BPEA EQT Mid Market Growth, med en höjd hard cap om USD 1,4 miljarder
 • EQT Nexus NAV uppgick till mer än EUR 600 miljoner och EQRT (EQT:s semi-likvida strategi inriktad på direkta investeringar i kommersiella fastigheter) annonserade sitt första förvärv

Investeringsaktivitet2

 • Dessutom fortsatte kapitalanskaffningen för BPEA EQT Mid Market Growth, med en höjd hard cap om USD 1,4 miljarder
 • EQT Nexus NAV uppgick till mer än EUR 600 miljoner och EQRT (EQT:s semi-likvida strategi inriktad på direkta investeringar i kommersiella fastigheter) annonserade sitt första förvärv

Avyttringsaktivitet2

 • Fondernas totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till EUR 1 miljard (EUR 2 miljarder). Bland annat avyttrades CMS Info Systems, som är Indiens största aktör inom kontanthantering; Shinhan Financial Group, som är Sydkoreas största finanskoncern; samt RBL Bank, som är en av de ledande bankerna inom privat sektor i Indien (BPEA VII)
 • Ytterligare avyttringar inkluderar Ottobock, den världsledande aktören inom bärbar prostetik (EQT VII); samt Cardior Pharmaceuticals, ett ledande bolag inom RNA-baserad behandling av hjärt- och kärlsjukdomar (EQT Life Sciences)
 • Galderma, en ledande aktör inom dermatologi, prissatte sin börsintroduktion på SIX Swiss Exchange, med ett kurslyft om mer än 20 procent under första handelsdagen. Transaktionsstorleken uppgick till USD 2,6 miljarder. Börsintroduktionen omfattade huvudsakligen nyemitterade aktier och syftet var att tillföra Galderma kapital. Börsintroduktionen omfattade endast en marginell avyttring från EQT VIII

Värdeutveckling av investeringar

 • Alla tio Nyckelfonder utvecklas Enligt plan eller Över plan. Det innebär att de beräknas kunna leverera i linje med eller över det avkastningsmål som kommunicerats till våra kunder
 • Under första kvartalet ökade Nyckelfondernas värderingar med omkring 3 procent. Det underliggande resultatet var fortsatt starkt, med positiva värderingsreferenser. Portföljen är alltjämt robust, även om det finns vissa underpresterande innehav
 • Strategier som fokuserar på investeringar i tillgångar i tidigare faser, såsom EQT Ventures och EQT Growth, hade vissa portföljbolag som såg betydande värderingsökningar

Medarbetare och framtidssäkring

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster och inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), uppgick under perioden till 1 859 (1 792), varav 1 802 (1 687) var FTEs. De rekryteringar som gjordes syftade främst till att stödja nya strategiska initiativ såsom Private Wealth och prioriterade regioner såsom Asien och USA
 • Masoud Homayoun, Partner och Head of EQT Value-Add Infrastructure, utsågs till medlem av EQT AB:s ledningsgrupp, Executive Committee
 • EQT Network utsåg Sir Alok Sharma till Senior Advisor inom geopolitiska frågor och ekonomiska trender. Han tillför EQT bred hållbarhetsrelaterad erfarenhet, bland annat som ordförande för FN:s klimatkonferens i Glasgow 2021 (COP26) och som näringslivsminister i Storbritannien
 • År 2021 anslöt sig EQT till Science Based Targets initiative. Sedan dess har EQT hjälpt 39 portföljbolag att fastställa vetenskapsbaserade utsläppsmål. Sju av bolagen slutförde sin valideringsprocess under första kvartalet. Ytterligare 24 bolag är i processen att fastställa sina mål

Övrigt

 • EQT erhöll sex utmärkelser i 2023 års PEI Group Awards. Hit hörde ”Global Sustainable Investor of the Year” för andra året i rad som delas ut av Infrastructure Investor och ”Multi-Strategy Firm of the Year (ESG)” som delas ut av New Private Markets
 • Som en följd av den pågående granskningen av hur carried interest för vissa nuvarande och tidigare EQT-anställda ska beskattas har Skatteverket meddelat sin avsikt att granska EQT:s eventuella skyldigheter vad gäller relaterade arbetsgivaravgifter

Händelser efter periodens utgång

 • EQT erhöll sex utmärkelser i 2023 års PEI Group Awards. Hit hörde ”Global Sustainable Investor of the Year” för andra året i rad som delas ut av Infrastructure Investor och ”Multi-Strategy Firm of the Year (ESG)” som delas ut av New Private Markets
 • Som en följd av den pågående granskningen av hur carried interest för vissa nuvarande och tidigare EQT-anställda ska beskattas har Skatteverket meddelat sin avsikt att granska EQT:s eventuella skyldigheter vad gäller relaterade arbetsgivaravgifter
 1. EQT Future får förvaltningsavgifter på investerat kapital
 2. Inkluderar transaktioner där avtal ingåtts, om inte annat anges

Presentation av EQT AB:s Redogörelse för det första kvartalet 2024

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

Rickard Buch, Head of Corporate Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 07.30 CEST.

EQT logo