EQT AB Group

EQT AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

I en osäker marknad accelererade EQT investeringstakten
”Under 2023 befäste EQT sin globala ställning genom att framgångsrikt integrera BPEA i Asien, vi levererade på vårt strategiska mål att erbjuda investeringsstrategier skräddarsydda för individuella investerare, och vi investerade med tillförsikt i vad vi bedömer vara ett attraktivt marknadsläge. EQT påbörjar sitt fjärde decennium väl rustat att fortsätta stärka den ledande ställning inom områden som hållbarhet, AI och digitalisering som vi byggt under våra första 30 år – till gagn för vår portfölj, våra kunder och våra aktieägare.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–dec 2023 (jan-dec 2022)

Finansiellt

 • Under 2023 ökade EQT:s förvaltningsavgifter signifikant, drivet av stark kapitalanskaffning samt helårseffekten av kombinationen med BPEA, medan carried interest var lägre på grund av minskad avyttringsaktivitet och mestadels oförändrade fondvärderingar. Marginalerna ökade till följd av operationell effektivitet och skalfördelar
 • Totala intäkter (justerade*) uppgick till EUR 2 131 miljoner (EUR 1 536 miljoner), en ökning med 39%. Totala intäkter (enligt IFRS) var EUR 2 084 miljoner (EUR 1 497 miljoner). Förvaltningsavgifterna ökade med 48%, drivet av Private Capital och Infrastructure samt helårseffekten av kombinationen med BPEA
 • Carried interest och investeringsintäkter (justerad*) uppgick till EUR 165 miljoner (EUR 208 miljoner), en minskning med 21%. IFRS carried interest och investeringsintäkter uppgick till EUR 118 miljoner (EUR 169 miljoner), en minskning med 30%
 • EBITDA (justerad*) uppgick till EUR 1 226 miljoner (EUR 829 miljoner), motsvarande en justerad marginal om 58% (54%). EBITDA (enligt IFRS) uppgick till EUR 693 miljoner (EUR 506 miljoner), motsvarande en marginal om 33% (34%)
 • Avgiftsrelaterad EBITDA (justerad*) uppgick till EUR 1 062 miljoner (EUR 621 miljoner), motsvarande en justerad marginal om 54% (47%)
 • Nettoresultatet (justerat*) för kvarvarande verksamhet uppgick till EUR 1 019 miljoner (EUR 654 miljoner). Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet (enligt IFRS) uppgick till EUR 139 miljoner (EUR 176 miljoner)
 • Resultat per aktie före utspädning (justerat*) för kvarvarande verksamheter uppgick till EUR 0,860 (EUR 0,634). Resultat per aktie efter utspädning (justerat*) för kvarvarande verksamheter uppgick till EUR 0,859 (EUR 0,634). Redovisat resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till EUR 0,117 (EUR 0,171). Redovisat resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till EUR 0,117 (EUR 0,171)

Strategiska

 • Integrationen och samordningen av investeringsteam och processer med BPEA färdigställdes. Från och med årsslutet 2023 går BPEA EQT under namnet “EQT Private Capital Asia”, vilket stärker EQT:s varumärke globalt
 • EQT lanserade sina första semi-likvida produkter, EQT Nexus och EQRT. EQT Nexus och EQRT utgör en ny distributionskanal för EQT som möjliggör för individer att investera på den privata investeringsmarknaden. EQT Nexus ger individuella investerare tillgång till en diversifierad portfölj av EQT-fonder och EQRT fokuserar på direkta investeringar i kommersiella fastigheter
 • EQT la grunden för en strategi inom Healthcare-sektorn fokuserat på tillväxtinvesteringar genom strategiska rekryteringar i EQT:s Private Capital Healthcare-rådgivningsteam, vilket stärker EQT:s kompetens inom Healthcare-fokuserade tillväxtinvesteringar

Kapitalanskaffning

 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till EUR 130 miljarder (EUR 113 miljarder). Totalt AUM uppgick till EUR 232 miljarder (EUR 210 miljarder). Bruttoinflödena var primärt hänförliga till stängda åtaganden i EQT X och EQT Infrastructure VI och uppgick till EUR 24 miljarder (EUR 55 miljarder, varav EUR 20 miljarder var hänförligt till kombinationen med EQT Private Capital Asia)
 • EQT Exeter Industrial Value Fund VI höll slutlig stängning med USD 4,9 miljarder i avgiftsgenererande åtaganden och översteg därmed målstorleken om USD 4,0 miljarder
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT X med avgiftsgenererande åtaganden om EUR 20,1 miljarder per årsslutet. EQT X förväntas stänga på sin hard cap under Q1 2024
 • Per årsslutet hade EQT Infrastructure VI avgiftsgenererande kapitalåtaganden om EUR 13,7 miljarder. Per dagens datum (18 januari), har fonden säkrade kapitalåtaganden om nära EUR 14,5 miljarder. Kapitalanskaffningen förväntas fortsätta långt in i 2024 och fonden förväntas nå sin målstorlek
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Future, EQT Exeter US Multifamily Value II, EQT Exeter Europe Logistics Core-Plus II och EQT Active Core Infrastructure. Kapitalanskaffningar för dessa tar generellt längre tid i rådande kapitalanskaffningsmarknad
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för BPEA EQT Mid Market Growth, som höjde sin hard cap till USD 1,4 miljarder

Investeringsaktivitet- och avyttringsverksamhet1

 • EQT-fondernas totala investeringar uppgick under perioden till EUR 19 miljarder (EUR 12 miljarder). EQT ökade takten av tematiska investeringar för att tillvarata möjligheter understödda av långsiktiga underliggande tillväxttrender. Infrastructure hade sitt mest aktiva investeringsår någonsin med investeringar om EUR 9 miljarder. Private Capital tillkännagav investeringar om EUR 9 miljarder och investeringsvolymen i EQT Exeter ökade under det fjärde kvartalet, med nästan EUR 2 miljarder av investeringar för helåret
 • Investeringar gjordes primärt inom sektorer såsom healthcare, teknologi och digital. Exempel på investeringar inkluderar Dechra Pharmaceuticals, en global utvecklare, tillverkare och distributör av produkter relaterade till husdjur (EQT X); Zeus, en ledande leverantör av avancerade polymerkomponenter till världens mest innovativa företag inom medicinsk utrustning och industri (EQT X); Heritage Environmental Services, en ledande leverantör av avfallshantering (EQT Infrastructure VI); och Indira IVF, Indiens största kedja av fertilitetskliniker (BPEA VIII)
 • Totala annonserade bruttoavyttringar under perioden uppgick till EUR 6 miljarder (EUR 11 miljarder)

Värdeskapande av investeringar

 • Alla nyckelfonder har fortsatt att utvecklas ”Enligt plan” eller ”Över plan”
 • Fondvärderingarna för EQT:s nyckelfonder var mestadels oförändrade med hänsyn till MOIC (brutto) och aggregerat ökade värderingarna för nyckelfondena. Portföljen fortsatte att utvecklas väl, med några undantag. Tillväxttakten för intäkterna minskade inom Private Equity, men med förbättrade marginaler, vilket bidrog till högre EBITDA tillväxt. Portföljen inom Infrastructure var fortsatt motståndskraftig. Noterade bolag inom EQT:s nyckelfonder var i genomsnitt ner

Balansräkning, betald carried interest och likviditet

 • Per den 31 december 2023 uppgick de räntebärande skulderna till EUR 2 021 miljoner, likvida medel uppgick till EUR 1 114 miljoner och EQT:s tillgängliga kreditfacilitet om EUR 1,5 miljarder var outnyttjad. Nettoskulden uppgick till EUR 886 miljoner. Nettoskuld dividerad med justerad EBITDA var 0,7x. Nettoskuld dividerad med justerad avgiftsgenererande EBITDA var 0,8x
 • Carried interest (justerad*) uppgick till EUR 142 miljoner (EUR 202 miljoner). Betald carried interest uppgick till EUR 115 miljoner (EUR 190 miljoner)
 • EQT slutförde ett återköp av 1,8 miljoner aktier. Syftet är att successivt motverka utspädningseffekten från EQT:s incitamentsprogram

Medarbetare

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), uppgick till 1 838 personer (1 790), varav 1 777 (1 669) var FTE
 • Suzanne Donohoe tillträdde i januari som EQT:s Chief Commercial Officer. Hennes uppdrag är att driva EQT:s externa kommersiella verksamhet
 • EQT förstärkte sin investeringsrådgivningsorganisation ytterligare genom att rekrytera ett antal seniora nyckelpersoner. En av dessa är Francesco Starace, tidigare VD och generaldirektör för Enel, som blir partner i EQT:s Infrastructure Advisory Team. Han har omfattande erfarenhet och kompetens inom energi- och energiomställningsrelaterade sektorer
 • Maarten de Jong och Mark Braganza rekryterades till EQT:s Private Capital Healthcare-team som Partners. De förstärker den nya EQT Healthcare Growth-Strategin, som fokuserar på tillväxtinvesteringar inom healthcare

Framtidssäkring

 • Som den första aktören på den privata investeringsmarknaden att sätta vetenskapligt baserade mål (så kallade Science Based Targets, SBT) har EQT också stöttat 29 portföljbolag med att sätta och få sina egna mål validerade. Dessutom har EQT stöttat närmare 30 portföljbolag med att inleda processen med att fastställa egna SBTs
 • EQT offentliggjorde sina riktlinjer för nettonollutsläpp och antog målet att 100 procent av EQT-fondernas portföljbolag och fastighetstillgångar ska vara på god väg att senast 2040 uppfylla sina planer på dekarbonisering för att nå målet om högst 1,5°C global uppvärmning
 • EQT rullade ut Motherbrain till fler affärsområden, vilket gjorde det möjligt för investeringsrådgivningsteam från hela EQT att dra nytta av EQT:s samlade insikter och egenutvecklade plattform
 • EQT fortsatte att driva effektiviseringar och skalbarhet inom dess centrala plattform och förbättrade kundupplevelser. Till exempel så minskade EQT distributionstiden för fondrapporter från 52 till 40 affärsdagar efter kvartalets slut

Övrigt

 • EQT öppnade ett kontor i Seoul i Sydkorea och EQT Infrastructure VI förvärvade SK Shieldus, en ledande integrerad säkerhetsaktör i Sydkorea
 • EQT:s Global Capital Markets-team har inrättat en struktur för kapitalmarknadstjänster, likt den redan etablerade verksamheten för att tillhanda garantigivning vid obligationsemissioner, avseende aktie- och lånetransaktioner relaterade till EQT och dess portföljbolag
 • EQT avser att ytterligare öka sin transparens genom att presentera en kombination av olika carried interest-mått. EQT kommer fortsätta att redovisa carried interest efter tillämpning av en värderingsbuffert på underliggande fondvärderingar (idag definierat som justerad carried interest) samt betald carried interest. Dessutom kommer EQT redovisa carried interest baserat på underliggande fondvärderingar utan värderingsbuffert (marknadsvärde). Med den ytterligare rapporteringen kommer EQT att tillhandahålla en än mer transparent carried interest-rapportering som inkluderar kortsiktig påverkan av förändringar i fondvärderingar (marknadsvärde), en hög grad av förutsägbarhet avseende förväntade kassaflöden på medellång sikt (carried interest efter värderingsbuffert på underliggande fondvärderingar) samt faktiska kassaflöden hänförliga till carried interest (betald carried interest)

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder per den 18 januari 2024 uppgick till 30–35% i EQT X, 30-35% i EQT Infrastructure VI och till 40–45% i BPEA VIII
 • EQT lanserade sin nya Healthcare Growth-strategi, en strategi inriktad på företagsutköp inom healthcare-sektorn, genom att förvärva Mabtech, ett företag som erbjuder verktyg inom life sciences
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,60 per aktie (SEK 3,00), som ska utbetalas i två omgångar: SEK 1,80 (SEK 1,50) i juni 2024, och SEK 1,80 (SEK 1,50) i december 2024

*Justerade finansiella nyckeltal. De justerade finansiella nyckeltalen utgör alternativa nyckeltal för EQT AB-koncernen.

1) Inkluderar transaktioner där avtal ingåtts, om inte annat anges

Presentation av EQT AB:s Bokslutskommuniké 2023

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2024 kl. 07.00 CET.

EQT logo