EQT AB Group

Återköp av aktier av EQT AB under vecka 21, 2024. Det nuvarande återköpsprogrammet har avslutats

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 20 maj 2024 och 24 maj 2024 återköpt 564 766 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455). Totalt har 2 154 000 stamaktier, till ett värde om 692 176 156,87 SEK, återköpts vilket innebär att det nuvarande programmet har avslutats

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 2 154 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om SEK 1 000 000 000 som EQT offentliggjorde den 22 april 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 23 april 2024 till 24 maj 2024, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Total dagligt transaktionsvärde (SEK):

20 maj 2024

115 000

345,0011

39 675 126,50

21 maj 2024

111 551

343,7238

38 342 733,61

22 maj 2024

112 925

339,8921

38 382 315,39

23 maj 2024

146 087

340,7419

49 777 961,94

24 maj 2024

79 203

338,9761

26 847 924,05

Totalt ackumulerat under vecka 20/2024

564 766

341,7806

193 026 061,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

2 154 000

321,3445

692 176 156,87

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning.

Efter ovanstående förvärv och per den 24 maj 2024, uppgår antalet aktier i EQT, inklusive EQT:s innehav av egna stamaktier enligt tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier1

Totalt

Antal emitterade aktier

1 245 048 412

881 555

1 245 929 967

Antal aktier ägda av EQT AB2

62 599 207

-

62 599 207

Antal utestående aktier

1 182 449 205

881 555

1 183 330 760

1) Berättigar till en tiondels (1/10) röst.
2) EQT AB aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo