EQT AB Group

Återköp av aktier av EQT AB under vecka 20, 2024

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 13 maj 2024 och 17 maj 2024 återköpt 504 428 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 2 154 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om SEK 1 000 000 000 som EQT offentliggjorde den 22 april 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 23 april 2024 till 24 maj 2024, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Total dagligt transaktionsvärde (SEK):

13 maj 2024

93 897

325,5542

30 568 562,72

14 maj 2024

85 726

334,5773

28 681 973,62

15 maj 2024

101 127

340,4761

34 431 326,57

16 maj 2024

108 624

347,3181

37 727 081,29

17 maj 2024

115 054

340,6818

39 196 803,82

Totalt ackumulerat under vecka 20/2024

504 428

338,2163

170 605 748,01

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 589 234

314,0822

499 150 095,37

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning.

Efter ovanstående förvärv per den 17 maj 2024, uppgår antalet aktier i EQT, inklusive EQT:s innehav av egna stamaktier enligt tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier1

Totalt

Antal emitterade aktier

1 245 048 412

881 555

1 245 929 967

Antal aktier ägda av EQT AB2

62 064 063

-

62 064 063

Antal utestående aktier

1 182 984 349

881 555

1 183 865 904

1) Berättigar till en tiondels (1/10) röst.
2) EQT AB aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo