EQT AB Group

Återköp av aktier av EQT AB under vecka 19, 2024

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 6 maj 2024 och 10 maj 2024 återköpt 348 028 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 2 154 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om SEK 1 000 000 000 som EQT offentliggjorde den 22 april 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 23 april 2024 till 24 maj 2024, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Total dagligt transaktionsvärde (SEK):

6 maj 2024

94 658

306,0825

28 973 157,29

7 maj 2024

105 000

314,1288

32 983 524,00

8 maj 2024

50 000

312,3432

15 617 160,00

10 maj 2024

98 370

324,6684

31 937 630,51

Totalt ackumulerat under vecka 19/2024

348 028

314,6628

109 511 471,79

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 084 806

302,8600

328 544 347,36

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning.

Efter ovanstående förvärv per den 10 maj 2024, uppgår antalet aktier i EQT, inklusive EQT:s innehav av egna stamaktier enligt tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier1

Totalt

Antal emitterade aktier

1 245 048 412

881 555

1 245 929 967

Antal aktier ägda av EQT AB2

61 559 635

-

61 559 635

Antal utestående aktier

1 183 488 777

881 555

1 184 370 332

1) Berättigar till en tiondels (1/10) röst.
2) EQT AB aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo