EQT AB Group

Återköp av aktier av EQT AB under vecka 18, 2024

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 29 april 2024 och 3 maj 2024 återköpt 338 244 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455).

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 2 154 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om SEK 1 000 000 000 som EQT offentliggjorde den 22 april 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 23 april 2024 till 24 maj 2024, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Total dagligt transaktionsvärde (SEK):

29 april 2024

95 659

299,2308

28 624 119,10

30 april 2024

59 252

300,3904

17 798 731,98

2 maj 2024

89 365

296,0365

26 455 301,82

3 maj 2024

93 968

302,9461

28 467 239,12

Totalt ackumulerat under vecka 18/2024

338 244

299,6221

101 345 392,03

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

736 778

297,2848

219 032 875,57

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning.

Efter ovanstående förvärv per den 3 maj 2024, uppgår antalet aktier i EQT, inklusive EQT:s innehav av egna stamaktier enligt tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier1

Totalt

Antal emitterade aktier

1 245 048 412

881 555

1 245 929 967

Antal aktier ägda av EQT AB2

61 211 607

-

61 211 607

Antal utestående aktier

1 183 836 805

881 555

1 184 718 360

1) Berättigar till en tiondels (1/10) röst.
2) EQT AB aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo