EQT AB Group

Återköp av aktier av EQT AB under vecka 17, 2024

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 23 april 2024 och 26 april 2024 återköpt 398 534 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455)

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 2 154 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om SEK 1 000 000 000 som EQT offentliggjorde den 22 april 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 23 april 2024 till 24 maj 2024, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Total dagligt transaktionsvärde (SEK):

23 april 2024

100 000

295,9264

29 592 640,00

24 april 2024

98 534

297,3100

29 295 143,54

25 april 2024

100 000

289,3646

28 936 460,00

26 april 2024

100 000

298,6324

29 863 240,00

Totalt ackumulerat under vecka 17/2024

398 534

295,3010

117 687 483,54

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

398 534

295,3010

117 687 483,54

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning.

Efter ovanstående förvärv per den 26 april 2024, uppgår antalet aktier i EQT, inklusive EQT:s innehav av egna aktier enligt tabellen nedan.

Stamaktier

C-aktier1

Totalt

Antal emitterade aktier

1 245 048 412

881 555

1 245 929 967

Antal aktier ägda av EQT AB2

60 873 363

-

60 873 363

Antal utestående aktier

1 184 175 049

881 555

1 185 056 604

1) Berättigar till en tiondels (1/10) röst.
2) EQT AB aktier som ägs av EQT AB ger inte rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämma.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo