EQT AB Group

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMAN 2023 I EQT AB

Aktieägarna i EQT AB (publ) (”EQT”) kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 14.00 på Sergel Hub, Sveavägen 10, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 13.00. Aktieägarna kan också välja att delta och rösta online eller att förhandsrösta.

EQT har org.nr 556849-4180 och säte i Stockholm.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare kan välja att delta i, och rösta på, stämman online (dvs. elektroniskt), i stämmolokalen eller genom förhandsröstning. Aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införda i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 22 maj 2023.

Dessutom måste aktieägarna anmäla sig till stämman:

 • Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman online eller i stämmolokalen måste anmäla sig senast onsdagen den 24 maj 2023. Anmälan görs via e-post till proxy@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2023”), med post till Computershare AB, “EQT AGM 2023”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller via telefon till Computershare AB, 08 46 00 73 80. Privatpersoner med BankID ombeds i första hand att anmäla sig via EQT:s hemsida, www.eqtgroup.com/arsstamma.
 • Den som väljer att förhandsrösta ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 24 maj 2023.

Vid anmälan, vänligen ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du vill företrädas av ombud ska detta anmälas inom samma tid och på samma sätt som angivet ovan och en fullmakt såväl som andra relevanta behörighetshandlingar ska bifogas.

För att ha rätt att delta på stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 22 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 22 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Simultantolkning (svenska/engelska och engelska/svenska) kommer att erbjudas i stämmolokalen. För personer som deltar på stämman online kommer sådan översättning att erbjudas genom undertexter.

Deltagande i stämmolokalen

Om du vill delta på stämman i stämmolokalen måste du anmäla detta så som angivet ovan. Inregistrering börjar kl. 13.00 och en lätt lunch kommer att serveras innan stämman börjar.

Deltagande online

Om du vill delta på stämman online måste du anmäla detta så som angivet ovan.

Inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post omkring den 26 maj 2023. På stämmodagen kan du logga in tidigast kl. 13.00 och måste ha loggat in senast kl. 14.00. Vänligen notera att du måste logga in på stämmodagen enligt ovan för att kunna delta i och rösta på stämman.

För varje förslag som det sker omröstning om online får du möjlighet att välja mellan alternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Avstår”. För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Styrelsen har beslutat att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor online under stämman via en chattfunktion. Ambitionen är att alla ställda frågor ska bli framförda och besvarade, men omfattningen och typen av inkomna frågor kan medföra att inte alla frågor som ställs blir redovisade och besvarade vid stämman. En moderator kommer att kategorisera ställda frågor för att underlätta för stämmoordföranden och undvika upprepningar.

För att kunna delta och rösta online förutsätts att du har en stabil nätverksförbindelse under stämmans hela förlopp och webbläsaren på din dator, smartphone eller läsplatta bör vara uppdaterad med de senaste mjukvaruversionerna av operativsystem m.m. Mer information finns i e-postmeddelandet med dina inloggningsinstruktioner. EQT har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning online. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Om så sker kommer stämman att genomföras med bortseende från röster online som annars hade avgivits och även om deltagande online i övrigt inte fungerade som avsett. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör välja att förhandsrösta eller delta i stämmolokalen.

Förhandsröstning

Du får utöva din rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. För att förhandsrösta, vänligen använd det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på www.eqtgroup.com/arsstamma.

Aktieägare som förhandsröstar kan följa stämman online genom att ange det önskemålet i förhandsröstningsformuläret. Om en aktieägare väljer att förhandsrösta och följa stämman online kommer aktieägaren inte att ha möjlighet att delta i en omröstning eller annars ändra avgiven förhandsröst under stämman.

Om aktieägare förhandsröstat, och har anmält sitt deltagande för att delta på årsstämman i stämmolokalen, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Det ifyllda och undertecknade förhandsröstningsformuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären för EQT:s räkning) tillhanda senast onsdagen den 24 maj 2023, antingen genom användande av BankID, via e-post till proxy@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2023”) eller med post till Computershare AB, “EQT AGM 2023”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan relevant behörighetshandling biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar kan framställas på förhand via e-post till agm@eqtgroup.com eller via post EQT AB, “AGM 2023”, Box 164 09 Stockholm.

Aktier och röster

Per kallelsens datum uppgår EQT:s aktiekapital till 119 369 201,40 SEK, vilket representeras av 1 193 692 014 aktier fördelade på 1 185 393 930 stamaktier och 8 298 084 C-aktier. Stamaktier berättigar till en röst och C-aktier berättigar till en tiondels röst. EQT innehar per kallelsens datum 7 068 423 egna C-aktier, motsvarande 706 842,30 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Föreslagen dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet
 6. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernens årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande EQT:s vinst enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om:
  1. antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman
  2. antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman
 13. Beslut om:
  1. arvode till styrelseledamöterna
  2. överlåtelse av egna aktier till styrelseledamöter
  3. arvode till revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande:
  1. Conni Jonsson, omval
  2. Margo Cook, omval
  3. Brooks Entwistle, omval
  4. Johan Forssell, omval
  5. Diony Lebot, omval
  6. Gordon Orr, omval
  7. Marcus Wallenberg, omval
  8. Styrelsens ordförande: Conni Jonsson, omval
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Beslut om principer för utseende av valberedningen
 17. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
 21. Beslut om ändring av bolagsordningen
 22. Beslut om EQT:s Aktieprogram (punkterna (a)-(d))
 23. Beslut om EQT:s Optionsprogram (punkterna (a)-(d))
 24. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna C-aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 25. Årsstämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande EQT:s vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2022. Utdelningen föreslås betalas ut vid två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,50 SEK med avstämningsdag den 1 juni 2023. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,50 SEK med avstämningsdag den 30 november 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclears försorg den 7 juni 2023 respektive den 5 december 2023.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Executive Committee).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktören och övriga medlemmar av Executive Committee (ledande befattningshavare) omfattas av dessa riktlinjer. I den mån en styrelseledamot utför arbete åt EQT utöver sitt styrelsearbete kan konsultarvode och annan kompensation för sådant arbete utgå. Riktlinjerna är framåtblickande, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som separat beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

EQT har en tydlig ersättningsfilosofi (inklusive avseende rörlig ersättning) som tillämpas för hela koncernen och som även reglerar ersättning till Executive Committee samt knyter an ersättningen till EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för aktieägarna.

Det mest väsentliga är att skapa incitament för att främja att fonderna presterar och säkerställa att våra limited partners i EQT-fonderna, EQT AB:s aktieägare och EQT:s långsiktiga inriktning överensstämmer. EQT är en prestationsdriven organisation fokuserad på långsiktigt värdeskapande i linje med EQT:s kultur. Såväl prestation i team som individuell prestation är viktigt – därför belönar vi båda. Prestation är nyckeln till vår framgång och vi belönar bättre prestationer med högre kompensation.

För att uppnå de affärsmässiga målen måste EQT kunna rekrytera och behålla talanger i världsklass för varje enskild roll. Som ett led i detta erbjuder EQT konkurrenskraftiga ersättningspaket.

EQT ersätter baserat på geografi i linje med lokal praxis och lagstiftning, samtidigt som det övergripande syftet med dessa riktlinjer beaktas i den mån det är möjligt.

Principerna i dessa riktlinjer möjliggör för EQT AB att erbjuda Executive Committee en konkurrenskraftig kompensation.

För ytterligare information om EQT AB-koncernens affärsstrategi, se EQT AB:s hemsida, www.eqtgroup.com.

Aktierelaterade incitamentsprogram

EQT implementerade 2019 ett aktieprogram i EQT AB-koncernen. Detta program beslutades av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet inkluderade medlemmar i Executive Committee i EQT AB. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmet är tydligt kopplade till EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktigt värdeskapande för dess aktieägare. Prestationskraven består av finansiella mål, bland annat omsättningstillväxt och EBITDA samt utöver detta även allmän konkurrenskraft och huruvida individen möter eller överträffar EQT AB:s högt ställda förväntningar på värdeskapande inom EQT-plattformen. Deltagarna investerar ett rörligt belopp (finansierat av EQT) i C-aktier efter ett prestationsår, varpå en (ungefärlig) treårig innehavsperiod följer. För ytterligare information om programmet, inklusive kraven som utfallet beror på, vänligen se EQT AB:s ersättningsrapport, tillgänglig via https://eqtgroup.com/sv/aktieaegare/.

Styrelsen har föreslagit till årsstämman 2023 att anta ett nytt aktieprogram (”EQT:s Aktieprogram”) och ett incitamentsprogram bestående av personaloptioner (”EQT:s Optionsprogram”). Dessa incitamentsprogram kommer att beslutas av årsstämman 2023 och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. EQT:s Aktieprogram kommer att vara liknande det aktieprogram som implementerades 2019. EQT:s Optionsprogram kommer att bestå av fem årliga tilldelningar av personaloptioner. Personaloptionerna kommer att tilldelas vederlagsfritt till deltagarna. Utnyttjandeperioden kommer att vara cirka tre år efter tilldelningsdagen. Varje personaloption berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie i EQT till ett pris som motsvarar priset per stamaktie vid tilldelningsdagen. Mer information är inkluderad i förslaget som presenteras i kallelsen till årsstämman 2023.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Den fasta kontantlönen, det vill säga grundlönen, ska vara konkurrenskraftig och motsvara ansvar och prestation.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning inom ramen för EQT:s bonusprogram ska mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 200 procent av den fasta årliga grundlönen.

EQT:s bonusprogram består av såväl en bedömning av hur verksamheten presterar som en bedömning av hur individen presterar. Viktiga faktorer i prestationsbedömningen av verksamheten som ligger till grund för den rörliga kontantersättningens storlek är hur framgångsrika fondernas underliggande verksamheter har varit, mätt i fondernas affärsprestationer (investeringar och avyttringar samt portfölj- och fondutveckling), lönsamhet, kapitalanskaffningar, hållbarhet samt organisationens utveckling. Individens prestation bedöms utifrån överenskomna mål samt huruvida individen möter, överträffar eller inte möter högt satta förväntningar på individen i den aktuella rollen.

I vilken utsträckning kraven för utbetalning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska utvärderas/bedömas när mätperioden är avslutad. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till den verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga personer i Executive Committee ansvarar den verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser de finansiella målen ska bedömningen baseras på den av EQT AB senast offentliggjorda finansiella informationen.

Executive Committee består delvis av EQT AB:s ägare. Ägare som ägde mer än 1,5 procent av aktierna i EQT AB vid börsnoteringen eller vid relevant förvärv kan inte omfattas av EQT:s bonusprogram, det vill säga rörlig kontantersättning, och inte heller något relevant aktierelaterat incitamentsprogram. Därav följer att den totala ersättningen till delar av Executive Committee består av fast grundlön, pensionsförmåner och andra förmåner.

Pension

Alla personer i Executive Committee ska omfattas av definierade premiebaserade pensionsplaner för vilka pensionspremier ska baseras på personens grundlön och betalas av bolaget under tiden för anställningen. För nuvarande personer i Executive Committee ska pensionspremierna baseras på grundlönen och pensionspremierna ska vara i enlighet med lokala marknadsvillkor, förutom att ett tak ska tillämpas. För Sverige betyder detta att det ska vara jämförbart med den gamla BTP-planen med ett premietak för grundlön som överstiger 40 inkomstbasbelopp. Pensionsförmånerna ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Andra förmåner

Andra förmåner, såsom försäkringar (liv-, sjukvårds- och reseförsäkring), friskvårdsbidrag eller företagshälsovård ska betalas i den mån det anses ligga i linje med marknadsförhållandena på den berörda marknaden. Premier och andra kostnader relaterade till sådana förmåner får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Rekommendation att förvärva aktier i EQT AB

Styrelsen rekommenderar vardera medlem i Executive Committee (som inte redan har ett sådant innehav) att över en treårsperiod förvärva aktier i EQT AB eller liknande instrument motsvarande minst ett års grundlön, före skatt och exkluderande annan ersättning.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för den verkställande direktören

Uppsägningstiden är tolv månader vid uppsägning från den verkställande direktörens eller EQT AB:s sida. Den verkställande direktörens anställningsavtal innehåller en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta till en ytterligare ersättning motsvarande högst tolv månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för ledande befattningshavare

Vid uppsägning från EQT AB-koncernens sida är uppsägningstiden nio månader, medan den vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är sex månader. Ledande befattningshavares anställningsavtal innehåller också en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta till en ytterligare ersättning motsvarande högst nio månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare. Fast grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för 18 månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda vilket beaktats vid framtagandet av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för EQT AB-koncernens anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för Executive Committee, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i EQT AB-koncernen. Ersättningsutskottets nuvarande ledamöter är oberoende i förhållande till EQT AB och Executive Committee. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i Executive Committee, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får helt eller delvis besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för dess aktieägare eller för att säkerställa EQT AB-koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Jämfört med tidigare antagna riktlinjer har styrelsen inkluderat en rekommendation till medlemmar i Executive Committee att förvärva aktier eller liknande instrument i EQT. Rekommendationen har inkluderats för att ytterligare linjera Executive Committee-medlemmarnas intressen med aktieägarnas intressen.

Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner som ska betalas kontant, genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid det första utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav, att öka den finansiella flexibiliteten för EQT samt att möjliggöra för EQT att bredda aktieägarbasen. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor, med hänsyn till transaktionen i sin helhet. Teckningsoptioner får emitteras vederlagsfritt.

Head of Corporate Legal på EQT AB bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 20 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna stamaktier enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden intill årsstämman 2024, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva bolagets stamaktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärven ska ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med ett erbjudande att förvärva aktier riktat till samtliga aktieägare av aktier av samma aktieslag eller genom en kombination av dessa två alternativ. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället gällande kursintervallet. Förvärv av aktier genom erbjudande om förvärv av aktier riktat till bolagets samtliga aktieägare av aktier av samma aktieslag ska ske till ett förvärvspris som inte överstiger det rådande marknadspriset med mer än 15 procent och som inte understiger 0 SEK.

Syftena med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att förändra bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra förvärv av bolag och affärsverksamheter där betalning sker med egna aktier, att leverera aktier till styrelseledamöter som styrelsearvode i enlighet med punkterna 13a-b samt att begränsa utspädningseffekten av bolagets incitamentsprogram och förvärv gjorda av EQT.

Punkt 21 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen.

En uppdaterad lydelse av § 4 och § 5 föreslås i bolagsordningen. De ändrade § 4 och § 5 möjliggör emission av C2-aktier, omvandling av C2-aktier till stamaktier samt reglerar företrädesrätten.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att anta EQT:s Optionsprogram i enlighet med förslaget i punkt 23.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapital ska uppgå till lägst 50 000 000 kronor och till högst 200 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 500 000 000 och till högst 2 000 000 000.

Aktier kan utges i stamaktier, samt en serie av omvandlingsbara aktier betecknade C-aktier. Stamaktier har en (1) röst och C-aktier en tiondels (0,1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Stamaktier och C-aktier berättigar till utdelning.

C-aktierna kan, på begäran av en aktieägare och genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier.

Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska minskningsbeloppet avsättas till reservfonden. Inlösen av C-aktie ska ske utan vederlag.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapital ska uppgå till lägst 50 000 000 kronor och till högst 200 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 500 000 000 och till högst 2 000 000 000.

Aktier kan utges i stamaktier, samt en serie av omvandlingsbara aktier betecknade C-aktier och C2-aktier. Stamaktier har en (1) röst och C-aktier samt C2-aktier en tiondels (0,1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Stamaktier och C-aktier berättigar till utdelning. C2-aktier berättigar inte till utdelning. Vid bolagets likvidation berättigar C2-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

C-aktierna kan, på begäran av en aktieägare och genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier. Samtliga C2-aktier kan, genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier.

Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska minskningsbeloppet avsättas till reservfonden. Inlösen av C-aktie ska ske utan vederlag.

5 § Nya aktier

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5 § Nya aktier

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier, och C-aktier och C2-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier, och C-aktier och C2-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier, eller endast C-aktier eller endast C2-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier, eller C-aktier eller C2-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya stamaktier och C-aktier aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Head of Corporate Legal på EQT AB bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkterna 22 (a)-(d) – EQT:s Aktieprogram

Styrelsen föreslår ett aktieprogram för anställda inom EQT AB-koncernen (”EQT” eller ”EQT AB-koncernen” respektive ”EQT:s Aktieprogram”). Syftet med EQT:s Aktieprogram är att öka samstämmigheten mellan de anställdas prestationer och aktieägarnas intressen, grundat på prestationsindikatorer som är skräddarsydda efter EQT AB:s strategiska mål på årlig basis. Avsikten är att säkerställa att alla arbetar mot det gemensamma målet att bygga en framgångsrik EQT-plattform och att belöna anställda för långsiktigt värdeskapande som är gynnsamt för EQT AB. Vidare kommer EQT:s Aktieprogram att vara ett viktigt verktyg för EQT för att kunna rekrytera, motivera och behålla de bästa talangerna, vilket är avgörande för att EQT AB ska kunna uppnå ett långsiktigt värdeskapande för sina aktieägare.

Punkterna 22 (a)-(d) föreslås vara villkorade av varandra. EQT:s Aktieprogram kräver:

 1. ett bemyndigande för styrelsen att emittera omvandlingsbara C2-aktier till en medverkande bank i enlighet med förslaget i punkt 22 (b),
 2. ett bemyndigande för styrelsen att återköpa C2-aktier i enlighet med förslaget i punkt 22 (c), och
 3. att stamaktier som EQT innehar till följd av återköpet och omvandlingen av C2-aktier med stöd av bemyndigandet i enlighet med punkt 22 (c) (”Incitamentsaktierna”), ska överlåtas till deltagarna i EQT:s Aktieprogram i enlighet med förslaget i punkt 22 (d).

EQT:s Aktieprogram är även villkorat av att årsstämman 2023 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att (i) ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 21 och (ii) anta EQT:s Optionsprogram i enlighet med punkt 23.

EQT:s Aktieprogram är uppdelat i fem separata årliga tilldelningar (var och en av dessa en ”Årlig Tilldelning”), var och en med en löptid om cirka fyra år, omfattande en ettårig prestationsperiod följt av en innehavsperiod om tre år.

Antagande av programmet (punkt 22 (a))

EQT:s Aktieprogram i korthet

Totalt kan högst cirka 35 procent av de anställda inom EQT AB-koncernen bjudas in att delta i EQT:s Aktieprogram under de fem Årliga Tilldelningarna (”Deltagarna” och var och en av dem en ”Deltagare”). EQT:s Aktieprogram består av fem Årliga Tilldelningar, omfattande en prestationsperiod under ett av räkenskapsåren 2023-2027 (vart och ett av dessa ett ”Prestationsår”), följt av en innehavsperiod om tre år. Under förutsättning att vissa Prestationsmål, så som vidare beskrivet och definierat nedan, uppfylls under Prestationsåret kan Deltagarna erbjudas att investera ett variabelt belopp (”Aktieinvesteringsbelopp”) i Incitamentsaktier i eller omkring mars under det följande räkenskapsåret och baserat på prestationen under varje föregående Prestationsår (vart och ett av dessa en ”Relevant Tidpunkt för Tilldelning”). Bolaget avser att finansiera 100 procent (efter skatt) av Aktieinvesteringsbeloppet och Aktieinvesteringsbeloppet är således nettobeloppet som investeras i Incitamentsaktier (se nedan under rubriken ”Investeringsbonus” och bruttobeloppet som investeras i Incitamentsaktier är ”Bruttoaktieinvesteringsbeloppet”). Därefter är samtliga tilldelade Incitamentsaktier föremål för en treårig innehavsperiod från varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning (”Innehavsperioden”).

Deltagare i EQT:s Aktieprogram

För att kvalificera sig för deltagande i EQT:s Aktieprogram måste Deltagaren, som huvudregel, vara anställd inom Kategori 1 eller Kategori 2 vid den Relevanta Tidpunkten för Tilldelning.

 • Anställda inom Kategori 1, bestående av Partners och motsvarande roller: Deltagare kan ha rätt att investera högst 250 000 EUR per Deltagare i Incitamentsaktier vid varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning, och
 • Anställda inom Kategori 2, bestående av seniora anställda inom EQT såsom Managing Directors, Directors och motsvarande roller: Deltagare kan ha rätt att investera högst 200 000 EUR per Deltagare i Incitamentsaktier vid varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning.

Anställda som bedöms vara EQT:s framtida ledare (”Framtida Ledare”) kan tilldelas upp till maximalt det dubbla beloppet i enlighet med vad som anges i ovan kategorier. Framtida Ledare får inte omfatta mer än en procent av EQT:s heltidsanställda under varje Årlig Tilldelning. Aktieinvesteringsbeloppet som varje Deltagare tilldelas är beroende av hans eller hennes uppfyllande av Prestationsmålen (så som definierat nedan).

För att EQT ska kunna rekrytera de bästa talangerna ska det vara möjligt för EQT att bjuda in Deltagare (det vill säga någon som är anställd inom Kategori 1 eller Kategori 2 vid den Relevanta Tidpunkten för Tilldelning) trots att sådan Deltagare inte har varit anställd inom EQT AB-koncernen under det relevanta Prestationsåret. Istället för att utvärderas på basis av hans eller hennes prestation under det relevanta Prestationsåret ska Deltagarens tilldelning vara beroende av EQT:s förväntningar på Deltagaren med avseende på Prestationsmålen (så som definierat nedan).

Styrelseledamöter är inte berättigade att delta i EQT:s Aktieprogram.

Prestationsmål

Aktieinvesteringsbeloppet är beroende av i vilken utsträckning Prestationsmålen har uppfyllts. Prestationsmålen mäts under varje Prestationsår och baseras på individuell prestation samt EQT AB-koncernens prestation. Prestationsmålen bestäms i början av varje Prestationsår.

”Prestationsmålen” är knutna till EQT AB-koncernens finansiella mål, EQT:s allmänna konkurrenskraft, huruvida den enskilde uppfyller eller överträffar EQT:s högt ställda förväntningar på värdeskapande för EQT-plattformen samt påverkan på genomförandet av EQT:s hållbarhetsambitioner.

Den slutliga bedömningen av uppfyllelsegraden av Prestationsmålen görs på diskretionär basis av styrelsen eller ersättningsutskottet. Det finns ingen automatisk rätt till tilldelning av ett Aktieinvesteringsbelopp även om Prestationsmålen helt eller delvis kan anses ha uppnåtts.

Tilldelning av Aktieinvesteringsbelopp i form av Incitamentsaktier

Aktieinvesteringsbeloppet tilldelas i form av en inbjudan att investera i ett antal Incitamentsaktier, avrundat till närmaste heltal, beräknat genom att dividera Aktieinvesteringsbeloppet med det dagliga genomsnittliga volymvägda priset som betalats för EQT AB-aktien på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar i samband med varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning (var och en av dessa ”Relevant VWAP”), och med användning av den genomsnittliga valutakursen SEK/EUR under samma tidperiod.

Det högsta totala antalet Incitamentsaktier som kan investeras i av Deltagarna inom ramen för EQT:s Aktieprogram uppgår dock till 11 861 275 Incitamentsaktier.

Antalet Incitamentsaktier kan bli föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Den senaste tidpunkten som Deltagarna kan investera i Incitamentsaktier är dagen före årsstämman 2028.

Villkor för Incitamentsaktierna

Styrelsen eller ersättningsutskottet kommer att besluta om avtal som ska ingås med Deltagarna före tilldelningen av, och investeringen i, Incitamentsaktier. I enlighet med sådana avtal ska Incitamentsaktierna, som huvudregel, återköpas av EQT utan ersättning om, bland annat, (a) Deltagaren överlåter eller på annat sätt avyttrar Incitamentsaktierna under Innehavsperioden (oavsett överlåtelsens art), (b) Deltagaren under Innehavsperioden fastställs vara en så kallad ”bad leaver” av styrelsen eller ersättningsutskottet, eller av någon utsedd av styrelsen eller ersättningsutskottet, (c) Deltagaren agerar i strid med de villkor som anges i avtalet med Deltagaren, (d) det är nödvändigt för att säkerställa att EQT:s Aktieprogram följer lagar och regler, eller (e) Deltagaren är en Framtida Ledare eller en Deltagare som inte har varit anställd av EQT under Prestationsåret och avslutar sin anställning med EQT under Innehavsperioden (punkterna (a)-(e) ovan, tillsammans ”Villkoren”).

Villkoren är dock förbehållna lokala anpassningar, inklusive borttagande/ändring av Villkoren i de fall sådana villkor inte är tillåtna/möjliga på grund av tillämplig lagstiftning eller av regulatoriska skäl, inklusive skatteregler och -bestämmelser.

Investeringsbonus

EQT AB-koncernen kommer att förlänga det årliga individuella bonussystemet som Deltagarna är en del av som anställda inom EQT AB-koncernen att även inkludera en bonuskomponent kopplad till Aktieinvesteringsbeloppet för att säkerställa att individer kan investera i alla tilldelade Incitamentsaktier inom ramen för EQT:s Aktieprogram. EQT AB kommer därför att bevilja en kontantbonus till Deltagarna för att finansiera 100 procent (efter skatt) av Aktieinvesteringsbeloppet som en del av inbjudan att investera i Incitamentsaktier.

Omfattning och exempel på beräkning av kostnader

EQT AB:s kostnad för EQT:s Aktieprogram kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och kostnadsföras under Prestationsåret för samtliga Deltagare förutom Framtida Ledare och Deltagare som inte har varit anställda av EQT under Prestationsåret. För sådana Deltagare kommer kostnaden att kostnadsföras under Innehavsperioden. Sociala avgifter för Bruttoaktieinvesteringsbeloppet kommer att kostnadsföras i sin helhet under Prestationsåret.

Baserat på antagandena att 33 procent av EQT:s nuvarande heltidsanställda erhåller Incitamentsaktier i EQT:s Aktieprogram vid den första Årliga Tilldelningen med ett genomsnittligt Bruttoaktieinvesteringsbelopp om 60 000 EUR per Deltagare och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 14 procent skulle den uppskattade kostnaden för EQT:s Aktieprogram för den första Årliga Tilldelningen enligt IFRS 2 (inklusive sociala avgifter) uppgå till cirka 45 MEUR.

Om ovanstående antaganden inte ändras under löptiden för hela EQT:s Aktieprogram skulle den uppskattade kostnaden för hela EQT:s Aktieprogram uppgå till cirka 225 MEUR.

Under antagandet om att antalet heltidsanställda årligen ökar med 10 procent, ett genomsnittligt Bruttoaktieinvesteringsbelopp om 60 000 EUR per Deltagare och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 14 procent skulle den uppskattade totala kostnaden för hela EQT:s Aktieprogram att uppgå till cirka 275 MEUR.

Utspädning

Den maximala utspädningen för EQT:s Aktieprogram som ska antas på årsstämman 2023 är totalt cirka en procent baserat på det totala antalet utestående aktier i EQT AB per 31 december 2022. Med hänsyn till det antal aktier som kan komma att emitteras under EQT:s Optionsprogram i enlighet med punkt 23 är den maximala utspädningen totalt cirka fem procent, baserat på det totala antalet utestående aktier i EQT AB per 31 december 2022.

Antalet Incitamentsaktier kan bli föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Syfte och förberedelse av förslaget

EQT är ett globalt integrerat företag med flera investeringsstrategier och närvaro i många länder. EQT är en prestationsdriven organisation med tydliga intressen för att skapa värde och avkastning i varje investeringsstrategi. För att även säkerställa ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt inom alla investeringsstrategier och fokus på att driva aktieägarvärden är det av vikt att EQT AB också kan erbjuda ett incitamentsprogram kopplat till aktier i EQT AB.

EQT AB:s ersättningsutskott har utarbetat EQT:s Aktieprogram i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. EQT:s Aktieprogram har därutöver granskats av styrelsen.

Implementering

Styrelsen, ersättningsutskottet eller Compensation Committee ska vara ansvarig för att förbereda detaljerna för och implementeringen av EQT:s Aktieprogram, inklusive tilldelning till Deltagare. För detta ändamål ska styrelsen, ersättningsutskottet eller Compensation Committee vara berättigad att göra justeringar för att uppfylla utländska bestämmelser eller marknadsförhållanden, inklusive finansiella regulatoriska krav tillämpliga på reglerade entiteter inom EQT AB-koncernen, att besluta om kontantlösning eller annan lösning om det anses gynnsamt för EQT baserat på utländska skatteregler, samt att ta bort bad leaver-bestämmelser i fall där sådana villkor inte är tillåtna/möjliga på grund av tillämplig lagstiftning eller av regulatoriska skäl, inklusive skatteregler och -bestämmelser.

Varje deltagande kräver att ett sådant deltagande enligt styrelsens, ersättningsutskottets eller Compensation Committees bedömning är tillåtet och ändamålsenligt med hänsyn till gällande lagar och regler, inklusive regulatoriska skäl, och att EQT bedömer att det är möjligt att genomföras till en rimlig administrativ och finansiell kostnad, med lämpliga lokala anpassningar. Styrelsen, ersättningsutskottet eller Compensation Committee kan också komma att genomföra anpassningar om väsentliga förändringar sker inom EQT eller dess miljö som resulterar i en situation där antagna villkor för EQT:s Aktieprogram inte längre tjänar deras syfte.

Vid varje årsstämma kommer EQT att rapportera relevanta parametrar för EQT:s Aktieprogram

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 22 (a)-(d) är villkorade av varandra och kräver att aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Andra incitamentsprogram

Information om det aktieprogram som antogs av årsstämman 2019 finns i EQT:s årsredovisning för 2022, not 7, som finns tillgänglig på EQT:s hemsida, www.eqtgroup.com. Om årsstämman 2023 beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 22 (a)-(d) kommer ingen ytterligare investering att göras i Incitamentsaktier enligt villkoren i det tidigare aktieprogrammet. De C-aktier som tilldelats deltagarna kommer dock att omfattas av villkoren i det tidigare aktieprogrammet och kommer även fortsättningsvis att regleras av dessa villkor. Som beskrivet i punkt 23 har styrelsen även föreslagit ett nytt incitamentsprogram, EQT:s Optionsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C2-aktier (punkt 22 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman i EQT AB beslutar att bemyndiga styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, öka EQT AB:s aktiekapital genom emission av C2-aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska en medverkande bank kunna teckna de nya C2-aktierna till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Syftet med det föreslagna bemyndigandet och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i samband med emissionen av C2-aktier är att säkerställa leverans av stamaktier under EQT:s Aktieprogram. Högst 11 861 275 C2-aktier eller det högre antalet aktier som krävs för att uppfylla bolagets åtagande enligt EQT:s Aktieprogram får emitteras under detta bemyndigande. Antalet aktier som får emitteras kan således vara föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C2-aktier (punkt 22 (c))

Styrelsen föreslår att årsstämman i EQT AB beslutar att bemyndiga styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, återköpa egna C2-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C2-aktier och ska omfatta samtliga utestående C2-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för återköpta C2-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av stamaktier under EQT:s Aktieprogram och C2-aktierna kommer därför att omvandlas till stamaktier efter återköpet. Antalet C2-aktier som kan återköpas kan vara föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Överlåtelse av egna stamaktier (punkt 22 (d))

Styrelsen föreslår att årsstämman i EQT AB beslutar att stamaktier som EQT AB innehar till följd av återköpet och omvandlingen av C2-aktier genom bemyndigandet i enlighet med punkt 22 (c), ska överlåtas till deltagarna i EQT:s Aktieprogram i enlighet med villkoren i EQT:s Aktieprogram. Antalet stamaktier som kan överlåtas kan vara föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängligt för granskning av aktieägarna tillsammans med förslaget.

Punkterna 23 (a)-(d) – EQT:s Optionsprogram

Styrelsen föreslår ett personaloptionsprogram för Seniora Partners, Partners, medlemmar i Executive Committee och anställda med motsvarande roller inom EQT AB-koncernen (”EQT” eller ”EQT AB-koncernen” respektive ”EQT:s Optionsprogram”). Syftet med EQT:s Optionsprogram är att öka samstämmigheten mellan de anställdas prestationer och aktieägarnas intressen, grundat på prestationsindikatorer som är skräddarsydda efter EQT AB:s strategiska mål på årlig basis. Avsikten är att säkerställa att alla arbetar mot det gemensamma målet att bygga en framgångsrik EQT-plattform och att belöna anställda för långsiktigt värdeskapande som är gynnsamt för EQT AB. Vidare kommer EQT:s Optionsprogram att vara ett viktigt verktyg för EQT för att kunna rekrytera, motivera och behålla de bästa talangerna, vilket är avgörande för att EQT AB ska kunna uppnå ett långsiktigt värdeskapande för sina aktieägare.

Punkterna 23 (a)-(d) föreslås vara villkorade av varandra. EQT:s Optionsprogram kräver:

 1. ett bemyndigande för styrelsen att emittera omvandlingsbara C2-aktier till en medverkande bank i enlighet med förslaget i punkt 23 (b),
 2. ett bemyndigande för styrelsen att återköpa C2-aktier i enlighet med förslaget i punkt 23 (c), och
 3. att stamaktier som EQT innehar till följd av återköpet och omvandlingen av C2-aktier med stöd av bemyndigandet i enlighet med punkt 23 (c) ska överlåtas till deltagarna i EQT:s Optionsprogram för att leverera aktier till följd av att deltagarna utnyttjar sina personaloptioner i enlighet med förslaget i punkt 23 (d).

EQT:s Optionsprogram är även villkorat av att årsstämman 2023 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 21.

EQT:s Optionsprogram är uppdelat i fem separata årliga tilldelningar (var och en av dessa en ”Årlig Tilldelning”), var och en med en prestationsperiod under ett av räkenskapsåren 2023-2027 följt av en innehavsperiod om drygt tre år innan utnyttjandeperioden börjar. Deltagarna i EQT:s Optionsprogram (”Deltagarna”) kommer vederlagsfritt att tilldelas personaloptioner som berättigar Deltagarna att förvärva stamaktier i EQT AB (”Optioner”).

Antagande av programmet (punkt 23 (a))

EQT:s Optionsprogram i korthet

Totalt kan högst cirka 15 procent av de anställda inom EQT AB-koncernen bjudas in att delta i EQT:s Optionsprogram under de fem Årliga Tilldelningarna. EQT:s Optionsprogram består av fem Årliga Tilldelningar, omfattande en prestationsperiod under ett av räkenskapsåren 2023-2027 (vart och ett av dessa ett ”Prestationsår”), följt av en innehavsperiod om drygt tre år (var och en av dessa en ”Innehavsperiod”) innan utnyttjandeperioden börjar. Under förutsättning att vissa Prestationsmål, så som vidare beskrivet och definierat nedan, uppfylls under Prestationsåret kan Deltagarna tilldelas Optioner med ett variabelt värde (”Optionstilldelningsbelopp”) i eller omkring mars under det följande räkenskapsåret och baserat på prestationen under varje föregående Prestationsår (vart och ett av dessa en ”Relevant Tidpunkt för Tilldelning”). Optionerna kan utnyttjas under en enmånadsperiod som börjar dagen efter offentliggörandet av EQT AB:s finansiella rapport för perioden januari-mars tre år efter den relevanta Tilldelningsdagen (så som definierat nedan).

Deltagare i EQT:s Optionsprogram

För att kvalificera sig för deltagande i EQT:s Optionsprogram måste Deltagaren, som huvudregel, vara anställd inom Kategori 1 eller Kategori 2 på Tilldelningsdagen (så som definierat nedan).

 • Anställda inom Kategori 1, bestående av Seniora Partners, medlemmar i Executive Committee och motsvarande roller: Deltagare kan tilldelas Optioner med ett värde om upp till
  2 000 000 EUR per Deltagare vid varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning, och
 • Anställda inom Kategori 2, bestående av Partners och motsvarande roller: Deltagare kan tilldelas Optioner med ett värde om upp till 500 000 EUR per Deltagare vid varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning.

Anställda som bedöms vara EQT:s framtida ledare (”Framtida Ledare”) kan tilldelas upp till maximalt det dubbla beloppet i enlighet med vad som anges i ovan kategorier. Framtida Ledare får inte omfatta mer än en procent av EQT:s heltidsanställda under varje Årlig Tilldelning. Optionstilldelningsbeloppet som varje Deltagare tilldelas är beroende av hans eller hennes uppfyllande av Prestationsmålen (så som definierat nedan).

För att EQT ska kunna rekrytera de bästa talangerna ska det vara möjligt för EQT att bjuda in Deltagare (det vill säga någon som är anställd inom Kategori 1 eller Kategori 2 vid den Relevanta Tidpunkten för Tilldelning) trots att sådan Deltagare inte har varit anställd inom EQT AB-koncernen under det relevanta Prestationsåret. Istället för att utvärderas på basis av hans eller hennes prestation under det relevanta Prestationsåret ska Deltagarens tilldelning vara beroende av EQT:s förväntningar på Deltagaren med avseende på Prestationsmålen (så som definierat nedan).

Styrelseledamöter är inte berättigade att delta i EQT:s Optionsprogram.

Prestationsmål

Optionstilldelningsbeloppet är beroende av i vilken utsträckning Prestationsmålen har uppfyllts. Prestationsmålen mäts under varje Prestationsår och baseras på Deltagarens individuella prestation. Prestationsmålen bestäms i början av varje Prestationsår.

”Prestationsmålen” är knutna till den nuvarande rollens omfattning och bidrag till EQT:s resultat genom värdeskapande och framtidssäkring, aktiekursens utveckling, tillförande av mervärde till den bredare EQT-plattformen samt påverkan på genomförandet av EQT:s hållbarhetsambitioner.

Den slutliga bedömningen av uppfyllelsegraden av Prestationsmålen görs på diskretionär basis av styrelsen eller ersättningsutskottet. Det finns ingen automatisk rätt till tilldelning av Optioner även om Prestationsmålen helt eller delvis kan anses ha uppnåtts.

Tilldelning av Optioner

Antalet Optioner som tilldelas beräknas genom att dividera Optionstilldelningsbeloppet med marknadsvärdet på Optionerna vid tidpunkten för varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning. Marknadsvärdet på Optionerna ska beräknas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell och med användning av det dagliga genomsnittliga volymvägda priset som betalats för EQT AB-aktien på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar i samband med varje Relevant Tidpunkt för Tilldelning (var och en av dessa ”Relevant VWAP”), och med användning av den genomsnittliga valutakursen SEK/EUR under samma tidperiod.

Det högsta antalet Optioner som kan omvandlas till stamaktier uppgår till 47 445 101. Antalet Optioner kan bli föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Den senaste tidpunkten som Deltagarna kan tilldelas Optioner är dagen före årsstämman 2028.

Villkor för Optionerna

För Optionerna ska följande villkor gälla.

 • Optionerna ska tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.
 • Styrelsen kan årligen besluta om tilldelning av Optioner mellan dagen för årsstämman 2023 och dagen före årsstämman 2028 (där varje respektive tilldelning inträffar på en ”Tilldelningsdag”). Utnyttjande av Optionerna kräver, som huvudregel, att (i) Deltagaren under Innehavsperioden inte fastställs vara en så kallad ”bad leaver” av styrelsen eller ersättningsutskottet, eller av någon utsedd av styrelsen eller ersättningsutskottet och (ii) en Deltagare som är en Framtida Ledare eller som inte har varit anställd inom EQT under Prestationsåret inte avslutar hans eller hennes anställning inom EQT under Innehavsperioden.
 • Varje Option ger innehavaren rätt att förvärva en stamaktie i EQT AB till ett i förväg bestämt lösenbelopp. Lösenbeloppet ska vara den Relevanta VWAP:en. Optionerna är föremål för en så kallad nettostrikemekanism. Nettostrikemekanismen innebär att Deltagaren kommer att ha rätt till de antal aktier som krävs för att reglera Deltagarens vinst, det vill säga för att reglera marknadsvärdet för stamaktien vid utnyttjandet minus lösenbeloppet. Om, vid tidpunkten för varje relevant utnyttjande, den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie under de tio föregående handelsdagarna (”Aktiekursen vid Utnyttjande”) överstiger fyra gånger Relevant VWAP, ska lösenbeloppet öka på så sätt att Aktiekursen vid Utnyttjande motsvarar fyra gånger lösenbeloppet innan tillämpning av nettostrikemekanismen.
 • Optionerna kan utnyttjas under en enmånadsperiod som börjar dagen efter offentliggörandet av EQT AB:s finansiella rapport för perioden januari-mars tre år efter den relevanta Tilldelningsdagen. Om Optionerna inte utnyttjas av Deltagaren inom den tillämpliga enmånadsperioden för utnyttjande ska sådana Optioner förfalla och makuleras i dess helhet omedelbart efter utgången av den tillämpliga utnyttjandeperioden.
 • Antalet Optioner ska vara föremål för sedvanlig omräkning, exempelvis i händelse av förändringar i EQT AB:s aktiekapitalstruktur, så som vid fondemission, fusion, nyemission, uppdelning eller sammanslagning, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
 • Optionerna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
 • Vid händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, betydande försäljning av tillgångar, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar EQT kan utnyttjandeperioden för Optionerna tidigareläggas.

Omfattning och exempel på beräkning av kostnader

EQT AB:s kostnad för EQT:s Optionsprogram kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och kostnadsföras under Prestationsåret för samtliga Deltagare förutom Framtida Ledare och Deltagare som inte har varit anställda av EQT under Prestationsåret. För sådana Deltagare kommer kostnaden att kostnadsföras under Innehavsperioden. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras under varje Innehavsperiod.

Baserat på antagandena att 10 procent av EQT:s nuvarande heltidsanställda erhåller Optioner i EQT:s Optionsprogram vid den första Årliga Tilldelningen med ett genomsnittligt Optionstilldelningsbelopp om 275 000 EUR per Deltagare skulle den uppskattade kostnaden för den första Årliga Tilldelningen (exklusive skatt på sociala avgifter) för EQT:s Optionsprogram uppgå till cirka 55 MEUR. Baserat på föregående antaganden samt under antagande om en initial aktiekurs om 250 SEK och en årlig ökning av aktiekursen med 15 procent samt en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 14 procent skulle den uppskattade kostnaden för den första Årliga Tilldelningen (inklusive skatt på sociala avgifter) för EQT:s Optionsprogram uppgå till cirka 70 MEUR.

Under antagandet om att antalet heltidsanställda årligen ökar med 10 procent, ett genomsnittligt Optionstilldelningsbelopp om 275 000 EUR per Deltagare, skulle den totala uppskattade kostnaden för hela EQT:s Optionsprogram (exklusive skatt på sociala avgifter) uppgå till cirka 335 MEUR. Baserat på föregående antaganden samt under antagande om en initial aktiekurs om 250 SEK och en årlig ökning av aktiekursen med 15 procent samt en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 14 procent skulle den uppskattade kostnaden för hela EQT:s Optionsprogram (inklusive skatt på sociala avgifter) uppgå till cirka 425 MEUR.

Utspädning

Den maximala utspädningen för EQT:s Optionsprogram som ska antas på årsstämman 2023 är totalt cirka fyra procent baserat på det totala antalet utestående aktier i EQT AB per 31 december 2022. Med hänsyn till det antal aktier som kan komma att emitteras under EQT:s Aktieprogram i enlighet med punkt 22 är den maximala utspädningen totalt cirka fem procent, baserat på det totala antalet utestående aktier i EQT AB per 31 december 2022. Antalet aktier som kan levereras under EQT:s Optionsprogram kan vara färre än antalet tilldelade Optioner som ett resultat av den obligatoriska nettostrikemekanismen och att den maximala värdeökningen per Option är begränsad till fyra gånger Relevant VWAP.

Antalet Optioner kan bli föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Syfte och förberedelse av förslaget

EQT är ett globalt integrerat företag med flera investeringsstrategier och närvaro i många länder. EQT är en prestationsdriven organisation med tydliga intressen för att skapa värde och avkastning i varje investeringsstrategi. För att även säkerställa ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt inom alla investeringsstrategier och fokus på att driva aktieägarvärden är det av vikt att EQT AB också kan erbjuda ett incitamentsprogram kopplat till aktier i EQT AB.

EQT AB:s ersättningsutskott har utarbetat EQT:s Optionsprogram i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. EQT:s Optionsprogram har därutöver granskats av styrelsen.

Implementering

Styrelsen, ersättningsutskottet eller Compensation Committee ska vara ansvarig för att förbereda detaljerna för och implementeringen av EQT:s Optionsprogram, inklusive tilldelning till Deltagare. För detta ändamål ska styrelsen, ersättningsutskottet eller Compensation Committee vara berättigad att göra justeringar för att uppfylla utländska bestämmelser eller marknadsförhållanden, inklusive finansiella regulatoriska krav tillämpliga på reglerade entiteter inom EQT AB-koncernen, att göra EQT:s Optionsprogram förenligt med kraven i Section 409A (inklusive all vägledning och samtliga förordningar och föreskrifter som utfärdats inom ramen för detta), att besluta om kontantlösning eller annan lösning om det anses gynnsamt för EQT baserat på utländska skatteregler, samt att ta bort bad leaver-bestämmelser i fall där sådana villkor inte är tillåtna/möjliga på grund av tillämplig lagstiftning eller av regulatoriska skäl, inklusive skatteregler och -bestämmelser.

Varje deltagande kräver att ett sådant deltagande enligt styrelsens, ersättningsutskottets eller Compensation Committees bedömning är tillåtet och ändamålsenligt med hänsyn till gällande lagar och regler, inklusive regulatoriska skäl, och att EQT bedömer att det är möjligt att genomföras till en rimlig administrativ och finansiell kostnad, med lämpliga lokala anpassningar. Styrelsen, ersättningsutskottet eller Compensation Committee kan också komma att genomföra anpassningar om väsentliga förändringar sker inom EQT eller dess miljö som resulterar i en situation där antagna villkor för EQT:s Optionsprogram inte längre tjänar deras syfte.

Vid varje årsstämma kommer EQT att rapportera relevanta parametrar för EQT:s Optionsprogram

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 23 (a)-(d) är villkorade av varandra och kräver att aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Andra incitamentsprogram

Information om det aktieprogram som antogs av årsstämman 2019 finns i EQT:s årsredovisning för 2022, not 7, som finns tillgänglig på EQT:s hemsida, www.eqtgroup.com. Så som beskrivet i punkt 22 har styrelsen även föreslagit ett nytt aktieprogram (EQT:s Aktieprogram).

Leverans av aktier inom ramen för EQT:s Optionsprogram

För att säkerställa leveransen av aktier under EQT:s Optionsprogram föreslår styrelsen att programmet säkras i enlighet med punkterna 23 (b)-(d).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C2-aktier (punkt 23 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman i EQT AB beslutar att bemyndiga styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, öka EQT AB:s aktiekapital genom emission av C2-aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska en medverkande bank kunna teckna de nya C2-aktierna till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Syftet med det föreslagna bemyndigandet och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i samband med emissionen av C2-aktier är att säkerställa leverans av stamaktier under EQT:s Optionsprogram. Högst 47 445 101 C2-aktier eller det högre antalet aktier som krävs för att uppfylla bolagets åtagande enligt EQT:s Optionsprogram får emitteras under detta bemyndigande. Antalet aktier som får emitteras kan således vara föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C2-aktier (punkt 23 (c))

Styrelsen föreslår att årsstämman i EQT AB beslutar att bemyndiga styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, återköpa egna C2-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C2-aktier och ska omfatta samtliga utestående C2-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för återköpta C2-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av stamaktier under EQT:s Optionsprogram och C2-aktierna kommer därför att omvandlas till stamaktier efter återköpet. Antalet C2-aktier som kan återköpas kan vara föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Överlåtelse av egna stamaktier (punkt 23 (d))

Styrelsen föreslår att årsstämman i EQT AB beslutar att stamaktier som EQT AB innehar till följd av återköpet och omvandlingen av C2-aktier genom bemyndigandet i enlighet med punkt 23 (c), ska överlåtas till deltagarna i EQT:s Optionsprogram för att leverera aktier som ett resultat av deltagarnas utnyttjande av deras optioner i enlighet med villkoren i EQT:s Optionsprogram. Antalet stamaktier som kan överlåtas kan vara föremål för omräkning i enlighet med marknadspraxis vid händelse av bland annat fondemission, nyemission, omvandling av konvertibla instrument, uppdelning av aktier, sammanläggning av aktier och vid vissa andra specifika händelser.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängligt för granskning av aktieägarna tillsammans med förslaget.

Punkt 24 – Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna C-aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 7 068 423 C-aktier som innehas av EQT, varigenom aktiekapitalet minskar med 706 842,30 SEK. Syftet med minskningen är indragning av egna C-aktier.

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet med 706 842,30 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid beloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen:

Effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet är att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med 706 842,30 SEK. Effekten av styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission är att aktiekapitalet och bundet eget kapital ökar med 706 842,30 SEK. Därmed, och sammantaget, minskar alltså inte aktiekapitalet eller bundet eget kapital.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att anta EQT:s Aktieprogram i enlighet med förslaget i punkt 22.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, som består av Jacob Wallenberg (utsedd av Investor AB och valberedningens ordförande), Harry Klagsbrun (utsedd av Bark Partners AB), Shireesh Vasupalli (utsedd av Jean Eric Salata), Magnus Billing (utsedd av Alecta) samt Conni Jonsson (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar cirka 38 procent av rösterna för samtliga aktier i EQT per 22 november 2022, föreslår följande:

Punkt 2 – Ordförande vid årsstämman

Advokat Charlotte Levin eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 12a – Antalet styrelseledamöter

Sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12b – Antalet revisorer

Ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 13a – Arvode till styrelsen

Ett totalt styrelsearvode om 1 343 640 EUR (1 330 000 EUR), att fördelas enligt följande:

 • 1 103 640 EUR (1 214 000 EUR), varav 295 800 EUR (290 000 EUR) till ordföranden och 134 640 EUR (132 000 EUR) till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, och
 • 240 000 EUR (260 000 EUR) som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande:
  • 40 000 EUR (40 000 EUR) till revisionsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) till vardera av de övriga två ledamöterna,
  • 40 000 EUR (40 000 EUR) till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) till vardera av de övriga två ledamöterna, och
  • 40 000 EUR (40 000 EUR) till hållbarhetsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) till vardera av de övriga två ledamöterna.

Ovannämnda arvode till styrelsen ska, under förutsättning att majoritetskravet enligt punkt 13b uppnås, betalas i aktier i slutet av mandatperioden. Antalet aktier som ska överlåtas ska motsvara det totala arvodet som varje styrelseledamot är berättigad att erhålla, med avdrag för tillämplig svensk skatt som skulle ha dragits av om styrelsearvodet skulle ha betalats kontant, dividerat med aktiekursen.

För det fall att arvodet inte motsvarar värdet av en hel aktie ska eventuellt återstående arvode förfalla.

Om majoritetskravet i punkt 13b nedan inte uppnås eller i den mån arvodet av någon anledning inte kan betalas i aktier ska arvodet betalas kontant.

Punkt 13b – Överlåtelse av egna aktier till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att stamaktier som EQT AB innehar ska överlåtas till styrelseledamöterna för att kvitta styrelseledamöternas fordran på styrelsearvoden enligt punkt 13a. Antalet stamaktier som får överlåtas får uppgå till högst 125 000. Aktierna ska överlåtas till styrelseledamöterna handelsdagen före nästa årsstämma. Priset för aktierna ska vara den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för EQT AB:s aktie på Nasdaq Stockholm tio handelsdagar före dagen för överlåtelsen och med användning av den genomsnittliga växelkursen under samma tidsperiod.

Punkt 13c – Arvode till revisorerna

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Följande personer föreslås omväljas som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024: Conni Jonsson, Margo Cook, Brooks Entwistle, Johan Forssell, Diony Lebot, Gordon Orr och Marcus Wallenberg. Conni Jonsson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Punkt 15 – Revisorer

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB föreslås omväljas som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. KPMG AB har meddelat att, om valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 16 – Beslut om principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om ändrade principer för utseende av valberedningen.

Principer för utseende av valberedningen i EQT AB (”Bolaget”).

 1. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av var och en av de fyra största aktieägarna, baserat på ägandet i Bolaget på den sista bankdagen i augusti månad året före årsstämman, samt styrelsens ordförande. Om någon aktieägare avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som därefter är den största aktieägaren i Bolaget.
 2. Om ingen av de fyra största aktieägarna är (a) Medlem i EQT-Stiftelsens medlemskommitté (”EQT-Medlem”) eller (b) EQT-Stiftelsen, ska den rätt som tillkommer den fjärde största aktieägaren istället tillkomma EQT-Stiftelsen. Således ska en EQT-Medlem eller EQT-Stiftelsen alltid ha rätt att utse en ledamot i valberedningen. Om EQT-Stiftelsen avsäger sig sådan rätt ska rätten övergå till den fjärde största aktieägaren enligt punkt 1.
 3. Den ledamot som utsetts av den största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen, om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Valberedningens ordförande ska inte vara ledamot i Bolagets styrelse.
 4. Om en aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett en ledamot i valberedningen inte längre är en av de aktieägarna som givits sådan rätt, vid varje tillfälle fram till tre månader före årsstämman, ska:
  1. den ledamot som utsetts av sådan aktieägare avgå; och
  2. den aktieägare som därefter är den största aktieägaren i Bolaget (som inte utsett en ledamot) eller EQT-Stiftelsen (enligt punkt 2) ha rätt att utse en ledamot i valberedningen.

   Om inte särskilda skäl föreligger ska dock den etablerade sammansättningen i valberedningen bestå oförändrad om sådan ägarförändring i Bolaget endast är marginell eller inträffar under de tre månader som föregår årsstämman. Om en aktieägare/EQT-Stiftelsen vid tidpunkt som infaller under de tre månader som föregår årsstämman annars skulle ha rätt att utse ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska sådan aktieägare/EQT-Stiftelsen dock ha rätt att ta del av valberedningens arbete och närvara vid dess sammanträden.
 5. Om en ledamot i valberedningen avgår från sitt uppdrag före hans eller hennes arbete är slutfört, ska den aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett sådan ledamot utse en ny ledamot, om inte punkt 4 är tillämplig.
 6. En aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot.
 7. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.
 8. Mandatperioden för valberedningen avslutas när ny valberedning utsetts.
 9. Vid behov ska Bolaget ersätta skäliga kostnader som valberedningen anser nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
 10. Dessa instruktioner ska gälla tillsvidare.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 19, 20, 21, 22 (b)-(c), 23 (b)-(c) och 24 på dagordningen krävs att aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag enligt punkterna 13b, 22 (d) och 23 (d) på dagordningen krävs att aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till EQT:s styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com/arsstamma.

Årsredovisningen, ersättningsrapporten och övriga dokument finns tillgängliga på EQT:s huvudkontor på Regeringsgatan 25 i Stockholm och på EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com/arsstamma. Dessa dokument, tillsammans med information om de föreslagna styrelseledamöterna, information om den föreslagna revisorn och valberedningens motiverade yttrande framläggs genom att de finns tillgängliga på EQT:s hemsida och på EQT:s huvudkontor i enlighet med ovan. De kommer också att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på EQT:s huvudkontor.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta, rösta online eller i stämmolokalen eller genom ombud finns på EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com/arsstamma, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________

Stockholm i april 2023

EQT AB (publ)

Styrelsen

EQT logo