EQT AB Group

Nuvarande och tidigare anställda i EQT offentliggör aktieförsäljning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG I SIN HELHET ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

  • Nuvarande och tidigare anställda i EQT har mottagit fasta intresseindikationer avseende 19,4 miljoner stamaktier (”Aktier”) i EQT AB ("EQT”) till ett pris om 205 kronor per aktie (”Aktieförsäljningen”)
  • Aktieförsäljningen kommer att motsvara en fullständig försäljning av samtliga Aktier som är tillgängliga av nuvarande och tidigare anställda och motsvarar 1,6 procent av EQT:s aktiekapital
  • En bredare aktieägarbas i kombination med ökad indexviktning samt en högre andel tillgängliga aktier i marknaden (free float) förväntas över tid förbättra likviditeten i EQT:s aktie ytterligare

Aktieförsäljningen

Aktieförsäljningen kommer att omfatta 19,4 miljoner Aktier, motsvarande 22 procent av de Aktier som släpptes från lock-up i september 2023. Ungefär 40 nuvarande och tidigare anställda i EQT kommer att delta i Aktieförsäljningen till ett pris om 205 kronor per aktie.

Inga styrelseledamöter eller medlemmar i EQT:s ledningsgrupp (Executive Committee)kommer att delta i Aktieförsäljningen.

Aktieförsäljningen kommer att motsvara en fullständig försäljning av samtliga Aktier som är tillgängliga för försäljning. Nuvarande och tidigare anställda som deltar i Aktieförsäljningen har åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra några aktier under en period om 90 dagar efter försäljningen. Det kommer därutöver inte ske någon betydande aktieförsäljning under sådan 90-dagarsperiod från aktieägare vars lock-up löpte ut i september 2023.

Goldman Sachs Bank Europe SE och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar Joint Bookrunners i samband med Aktieförsäljningen.

Bakgrund

Som tidigare kommunicerats löpte lock-ups hänförliga till ungefär 87 miljoner Aktier som ägs av nuvarande och tidigare anställda i EQT ut under senare delen av september 2023.

En bredare aktieägarbas i kombination med ökad indexviktning samt en högre andel tillgängliga aktier i marknaden (free float) förväntas över tid förbättra likviditeten i EQT:s aktie ytterligare.

Som en del av lock-up revideringen år 2021 åtog sig anställda att under en fondcykel återinvestera hälften av nettolikviden, hänförliga till försäljningen av aktier, i EQT-fonder. Sådana åtaganden om återinvestering har i allt väsentligt slutförts. Vissa anställda måste, eller förväntas, göra ytterligare betydande investeringsåtaganden i EQT-fonder. Somliga anställda förväntas använda en del av likviden från Aktieförsäljningen för sådana ändamål.

Mer information avseende EQT:s lock-up struktur finns tillgänglig på EQT:s hemsida.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

Rickard Buch, Managing Director Communication and PR, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Greenbrook, EQT@greenbrookadvisory.com, +44 207 952 2000

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2023 kl. 18:45 CEST.

Viktig information

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA, ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA, NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS, OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS, I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR FÖR ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER UPPFORDRAN SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATER INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") (VARJE SÅDAN "EN RELEVANT MEDLEMSSTAT") RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL PERSONER SOM ÄR "KVALIFICERADE INVESTERARE" ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("KVALIFICERADE INVESTERARE"). MED UTTRYCKET ”PROSPEKTFÖRORDNINGEN” AVSES I DETTA SAMMANHANG PROSPEKTFÖRORDNINGEN (EU) 2017/1129 OCH OMFATTAR VARJE RELEVANT ANKNYTANDE FÖRFATTNING I DEN RELEVANTA MEDLEMSSTATEN.

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGEN EFTERSOM DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL RÄTT I STORBRITANNIEN GENOM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN") ELLER (II) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET.

I ANSLUTNING TILL ERBJUDANDET KAN JOINT BOOKRUNNERS OCH NÅGON AV DERAS NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. JOINT BOOKRUNNERS AVSER INTE ATT OFFENTLIGGÖRA OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTIONER ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG ELLER REGULATORISK SKYLDIGHET ATT GÖRA DET.

JOINT BOOKRUNNERS AGERAR I FRÅGA OM ERBJUDANDET FÖR SÄLJARNA OCH INTE FÖR NÅGON ANNAN OCH KOMMER DÄRFÖR INTE ANSVARA GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL JOINT BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM ERBJUDANDET. INGEN UTFÄSTELSE ELLER GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, GÖRS ELLER KOMMER ATT GÖRAS AVSEENDE, ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL, OCH INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET ACCEPTERAS ELLER KOMMER ATT ACCEPTERAS AV VARKEN JOINT BOOKRUNNERS ELLER AV NÅGOT AV DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER OMBUD AVSEENDE, ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL, KORREKTHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER TILLRÄCKLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER NÅGON ANNAN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR ELLER ALLMÄNT TILLGÄNGLIG FÖR NÅGON INTRESSERAD PART ELLER DESS RÅDGIVARE I ANSLUTNING TILL ERBJUDANDET ELLER NÅGOT AV DE ARRANGEMANG SOM OMNÄMNS HÄR, OCH ALLT ANSVAR FÖR DETTA ÄR DÄRFÖR UTTRYCKLIGEN FRISKRIVET.

EQT logo