Kommuniké från EQT AB:s årsstämma 2023

Vid EQT AB:s årsstämma den 30 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för EQT AB respektive koncernen för verksamhetsåret 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna med 3,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 1 juni 2023. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 30 november 2023. Utdelningen beräknas att betalas ut genom Euroclears försorg den 7 juni 2023 respektive den 5 december 2023.

Styrelse

Årsstämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkande, styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Conni Jonsson, Margo Cook, Brooks Entwistle, Johan Forssell, Diony Lebot, Gordon Orr och Marcus Wallenberg till styrelseledamöter samt Conni Jonsson till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode om totalt 1 343 640 EUR, att fördelas enligt följande: 295 800 EUR till ordföranden och 134 640 EUR till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, 40 000 EUR till revisionsutskottets ordförande och 20 000 EUR till vardera av de övriga två ledamöterna, 40 000 EUR till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 EUR till vardera av de övriga två ledamöterna, samt 40 000 EUR till hållbarhetsutskottets ordförande och 20 000 EUR till vardera av de övriga två ledamöterna.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska betalas i aktier.

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att omvälja KPMG AB till EQT AB:s revisor och att godkänna att revisors arvode ska utgå enligt godkänd räkning. Auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Principer för utseende av valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag antog årsstämman nya principer för utseende av valberedningen.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Executive Committee). Jämfört med tidigare antagna riktlinjer har styrelsen inkluderat en rekommendation till medlemmar i Executive Committee att förvärva aktier eller liknande instrument i EQT.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner som ska betalas kontant, genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid det första utnyttjandet av bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav, att öka den finansiella flexibiliteten för EQT samt att möjliggöra för EQT att bredda aktieägarbasen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva bolagets stamaktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärven ska ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med ett erbjudande att förvärva aktier riktat till samtliga aktieägare av aktier av samma aktieslag eller genom en kombination av dessa två alternativ. Syftena med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att förändra bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra förvärv av bolag och affärsverksamheter där betalning sker med egna aktier, att leverera aktier till styrelseledamöter som styrelsearvode samt att begränsa utspädningseffekten av bolagets incitamentsprogram och förvärv gjorda av EQT.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen med en uppdaterad lydelse av § 4 och § 5. De ändrade § 4 och § 5 möjliggör emission av C2-aktier, omvandling av C2-aktier till stamaktier samt reglerar företrädesrätten.

EQT:s Aktieprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta EQT:s Aktieprogram, inklusive beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av C2-aktier och om återköp av egna C2-aktier. EQT:s Aktieprogram innebär vidare att stamaktier som EQT innehar till följd av återköpet och omvandlingen av C2-aktier till följd av bemyndigandena ska överlåtas till deltagarna i EQT:s Aktieprogram i enlighet med villkoren i EQT:s Aktieprogram.

EQT:s Optionsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta EQT:s Optionsprogram, inklusive beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av C2-aktier och om återköp av egna C2-aktier. EQT:s Optionsprogram innebär vidare att stamaktier som EQT innehar till följd av återköpet och omvandlingen av C2-aktier till följd av bemyndigandena ska överlåtas till deltagarna i EQT:s Optionsprogram i enlighet med villkoren i EQT:s Optionsprogram.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna C-aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 7 068 423 C-aktier som innehas av EQT, varigenom aktiekapitalet minskar med 706 842,30 SEK. För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman samtidigt om ökning av aktiekapitalet med 706 842,30 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72-989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo