EQT AB Group

Information om settlement avseende den tidigare kommunicerade aktieförsäljningen av nuvarande och tidigare anställda i EQT

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG I SIN HELHET ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Med hänvisning till den tidigare kommunicerade aktieförsäljningen kommer settlement av transaktionen att ske den 23 oktober 2023.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

Rickard Buch, Managing Director Communication and PR, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Greenbrook, EQT@greenbrookadvisory.com, +44 207 952 2000

Viktig information

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA, ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA, NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS, OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS, I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR FÖR ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER UPPFORDRAN SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATER INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") (VARJE SÅDAN "EN RELEVANT MEDLEMSSTAT") RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL PERSONER SOM ÄR "KVALIFICERADE INVESTERARE" ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("KVALIFICERADE INVESTERARE"). MED UTTRYCKET ”PROSPEKTFÖRORDNINGEN” AVSES I DETTA SAMMANHANG PROSPEKTFÖRORDNINGEN (EU) 2017/1129 OCH OMFATTAR VARJE RELEVANT ANKNYTANDE FÖRFATTNING I DEN RELEVANTA MEDLEMSSTATEN.

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGEN EFTERSOM DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL RÄTT I STORBRITANNIEN GENOM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN") ELLER (II) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET.

I ANSLUTNING TILL ERBJUDANDET KAN JOINT BOOKRUNNERS OCH NÅGON AV DERAS NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. JOINT BOOKRUNNERS AVSER INTE ATT OFFENTLIGGÖRA OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTIONER ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG ELLER REGULATORISK SKYLDIGHET ATT GÖRA DET.

JOINT BOOKRUNNERS AGERAR I FRÅGA OM ERBJUDANDET FÖR SÄLJARNA OCH INTE FÖR NÅGON ANNAN OCH KOMMER DÄRFÖR INTE ANSVARA GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL JOINT BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM ERBJUDANDET. INGEN UTFÄSTELSE ELLER GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, GÖRS ELLER KOMMER ATT GÖRAS AVSEENDE, ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL, OCH INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET ACCEPTERAS ELLER KOMMER ATT ACCEPTERAS AV VARKEN JOINT BOOKRUNNERS ELLER AV NÅGOT AV DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER OMBUD AVSEENDE, ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL, KORREKTHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER TILLRÄCKLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER NÅGON ANNAN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR ELLER ALLMÄNT TILLGÄNGLIG FÖR NÅGON INTRESSERAD PART ELLER DESS RÅDGIVARE I ANSLUTNING TILL ERBJUDANDET ELLER NÅGOT AV DE ARRANGEMANG SOM OMNÄMNS HÄR, OCH ALLT ANSVAR FÖR DETTA ÄR DÄRFÖR UTTRYCKLIGEN FRISKRIVET.

EQT logo