EQT fastställer hard cap för EQT Infrastructure VI till EUR 21 miljarder

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN SOM EQT AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM NEDANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KL. 08:00 CET 9 FEBRUARI 2023.

EQT har i dag fastställt en så kallad hard cap för kapitalåtaganden från investerare till fonden EQT Infrastructure VI på EUR 21 miljarder. En hard cap avser en övre gräns för kapitalåtaganden för en fond. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av kapitalanskaffningsprocessen.

Som tidigare meddelats har målet avseende storleken på fonden EQT Infrastructure VI fastställts till EUR 20 miljarder. Fondens investeringsstrategi och kommersiella villkor förväntas väsentligen vara i linje med föregående fonden EQT Infrastructure V.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 70 665 41 23
Olof Svensson, Head of Shareholders Relations, +46 72 989 0915
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT Infrastructure VI kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.

EQT logo