EQT AB Group

EQT AB (publ) Redogörelse för första kvartalet 2023

Tematiska investeringsmöjligheter i volatila marknader

”Trots det nuvarande volatila marknadsklimatet förblir de långsiktiga tillväxtutsikterna för den privata investeringsmarknaden goda. Allt fler investerare ser fördelarna med den privata investeringsmarknaden: stark och stabil avkastning, lägre volatilitet än publika marknader och värdeskapande genom aktivt ägandeskap. Under årets första kvartal fortsatte EQT att använda sin globala räckvidd och ta vara på tematiska investeringsmöjligheter.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–mar 2023 (jan-mar 2022)

Strategiska

 • EQT fortsatte förberedelserna för semi-likvida fondstrukturer riktade mot private wealth-segmentet och planerar att lansera vissa produkter under året, med förväntan att första produktlanseringen ska tillgängliggöra vissa strategier inom EQT Private Capital och EQT Infrastructure för private wealth-investerare
 • EQT fortsatte arbetet med att fånga synergieffekterna från sammanslagningen med BPEA och de huvudsakliga integrationsaspekterna är väsentligen utförda, inkluderat att kongruera investeringsteam och processer

Kapitalanskaffning

 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till EUR 119 miljarder (EUR 77 miljarder). Total AUM uppgick till EUR 216 miljarder
 • EQT satte hard cap för EQT Infrastructure VI till EUR 21 miljarder. Fonden, som har en målstorlek på EUR 20 miljarder, aktiverades i slutet av december 2022. Per den 31 mars 2023 hade fonden avgiftsgenererande åtaganden från tidiga stängningar om EUR 5,9 miljarder. Fondens första stängning förväntas ske under H1 2023 och merparten av kapitalanskaffningen förväntas vara slutförd under 2023
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT X med avgiftsgenererande åtaganden om EUR 17,2 miljarder per den 31 mars 2023. Fondens målstorlek är EUR 20 miljarder och kapitalanskaffningen förväntas i stort sett färdigställas under sommaren
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Future, EQT Exeter US Industrial Value VI, EQT Exeter Multifamily Value II, EQT Exeter EU Industrial Core-Plus II och EQT Active Core Infrastructure

Investeringsaktivitet

 • EQT-fondernas totala investeringar under kvartalet uppgick till EUR 5 miljarder (EUR 3 miljarder)
 • Investeringar under kvartalet inkluderar Radius Global Infrastructure och Tion Renewables (EQT Active Core Infrastructure), Lazer Logistics och SK Skieldus (EQT Infrastructure VI), IntegrityNext och GotPhoto (EQT Growth) och förvärvet av va-Q-tec av Envirotainer (EQT X)

Avyttringsaktivitet

 • Totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till EUR 1 miljard (EUR 2 miljarder)
 • Ingångna avtal om avyttringar inkluderar Blume (EQT Infrastructure II och EQT Infrastructure III), VBill (EQT Mid Market Asia III) och en mindre nedförsäljning i Coforge (BPEA VII)

Värdeutveckling av investeringar

 • Alla nyckelfonder har fortsatt att utvecklas Enligt plan eller Över plan
 • Under perioden har fondvärderingar varit stabila tack vare starka underliggande resultat i portföljbolagen och gynnsamma referensvärderingar på den publika marknaden

Medarbetare och framtidssäkring

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster (FTE) och inklusive kontrakterade konsulter, (FTE+) uppgick till 1 792 (1 319), varav 1 687 (1 223) var FTEs
 • I januari anslöt Suzanne Donohoe EQT i rollen som Chief Commercial Officer (“CXO”) med ansvar för att leda EQT:s nybildade plattform “EQT-Ext”, ämnad för att driva EQT:s externa kommersiella aktiviteter. Utöver Capital Raising & Client Relations inkluderar “EQT-Ext” även EQT:s hållbarhets-, affärsutvecklings- och kommunikationsverksamheter
 • EQT stärkte sitt engagemang i Sydkorea genom etableringen av ett kontor i Seoul
 • Per slutet av första kvartalet har 10 portföljbolag fått sina vetenskapsbaserade mål validerade och ytterligare 33 har formellt anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi) för att sätta egna sådana mål

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder per den 20 april 2023 var 10–15% i EQT X, 10–15% i EQT Infrastructure VI och 15–20% i BPEA VIII

Presentation av EQT AB:s Redogörelse för det första kvartalet 2023

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 07.30 CEST.

EQT logo