EQT AB Group

EQT AB (publ) Redogörelse för det tredje kvartalet 2023

Differentiering och diversifiering i praktiken
”I en global marknadsmiljö som fortsatt präglats av osäkerhet, låg förvärvsaktivitet och en svag kapitalanskaffningsmarknad har EQT haft ett produktivt tredje kvartal. Vårt nästan 30-åriga track-record av att leverera avkastning till våra kunder gör att kapitalanskaffningen till våra flaggskeppsfonder fortlöper väl. Vi finjusterar löpande vår approach till värdeskapande och vi har fortsatt att bygga vårt private wealth erbjudande.”

Händelser för perioden jul–sep 2023 (jul-sep 2022)

Strategiskt

 • EQT lanserade EQRT (“EQT Exeter Real Estate Income trust”)
 • EQT Nexus lanserades genom ytterligare distributörer i Norden, Australien och utvalda områden i Asien

Kapitalanskaffning

 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till EUR ‌​​128​‌ miljarder (EUR ‌​​‌92​‌ miljarder). Totalt AUM uppgick till EUR ‌​​​232​‌ miljarder (EUR ‌​​‌‌165​‌ miljarder)
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT X med avgiftsgenererande åtaganden om EUR 19,8 miljarder. EQT X förväntas stänga på eller nära sin hard cap under första kvartalet 2024
 • EQT Infrastructure VI höll första stängning under sommaren med mer än hälften av kapitalanskaffningen gjord. Fonden förväntas göra ytterligare stängningar under fjärde kvartalet. Kapitalanskaffningen förväntas fortsätta en bra bit in i 2024. Fonden förväntas nå sin målstorlek
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Future, EQT Exeter US Multifamily Value II, EQT Exeter Europe Logistics Core-Plus II och EQT Active Core Infrastructure. Kapitalanskaffningar tar generellt längre tid i nuvarande marknadsläge

Investeringsaktivitet1

 • Totala investeringar av EQT-fonderna under kvartalet uppgick till EUR ‌​​2​‌ miljarder (EUR ‌​​‌3​‌ miljarder)
 • Exempel på investeringar inkluderar Dechra Pharmaceuticals (EQT X), Indira IVF (BPEA VIII), färdigställandet av sammanslagningen av Vistra och Tricor (BPEA VIII), det aviserade köperbjudandet av SUSE (EQT VIII) och investeringen i Gympass (EQT Growth)

Avyttringsaktivitet1

 • Totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till EUR ‌​​2​‌ miljarder (EUR ‌​​‌2​‌ miljarder)
 • Exempel på avyttringar inkluderar Schülke (EQT VIII), Coforge (BPEA VII) och LimaCorporate (EQT VII)

Värdeskapande av investeringar

 • Alla nyckelfonder har fortsatt att utvecklas Enligt plan eller Över plan
 • Fondvärderingarna var till stor del oförändrade under perioden, stödda av fortsatt starka underliggande rörelseresultat

Medarbetare och framtidssäkring

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster (FTE) och inklusive kontrakterade konsulter, (FTE+) uppgick till ‌​​1 832​‌ (‌​​‌1 538​‌), varav ‌​​​1 752​‌ (‌​​‌‌1 436​‌) vad FTEs
 • Francesco Starace (tidigare VD och generaldirektör för Enel) som nyligen tillträdde som Partner inom EQT:s Infrastructure Advisory team utsågs till ordförande för Science Based Targets initiativet
 • Maarten de Jong och Mark Braganza tillträdde som Partners inom EQT:s Private Capital Healthcare team och stärkte därmed det globala teamet innefattande fler än 120 investeringsrådgivare dedikerade till Healthcare-sektorn, som också stöds av ett nätverk med över 150 rådgivare med expertis inom Healthcare-sektorn
 • I slutet av perioden hade 25 portföljbolag validerat sina vetenskapsbaserade mål och ytterligare 27 har påbörjat processen med att sätta sina egna vetenskapsbaserade mål

Övrigt

 • Under det tredje kvartalet genomförde EQT ett aktieåterköpsprogram om 1,8 miljoner aktier. EQT har för avsikt att över tid köpa tillbaka aktier med målet att hålla aktieantalet stabilt i relation till det aktiebaserade incitamentsprogrammet

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder per den 17 oktober 2023 uppgick till 20-25% i EQT X, 15-20% i EQT Infrastructure VI samt 35-40% i BPEA VIII

1) Inkluderar transaktioner där avtal ingåtts, om inte annat anges

Presentation av EQT AB:s Redogörelse för det tredje kvartalet 2023

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2023 kl. 07.30 CEST.

EQT logo