EQT AB Group

EQT AB (publ) Halvårsrapport 2023

Fokus på kapitalanskaffning, investeringar och värdeskapande i en utmanande marknad
”Under det första halvåret har exekvering varit i fokus. Efter att ha slutfört sammanslagningen med BPEA inledde EQT året med att fokusera på att förverkliga potentialen i vår globala plattform för aktivt ägande. Marknaden är fortsatt osäker och det tar längre tid att anskaffa kapital, men EQT har oaktat det gjort investeringar globalt och säkerställt starka kundåtaganden för den senaste generationens flaggskeppsfonder. Vi har även förverkligat vår långsiktiga ambition att erbjuda strategier till individuella investerare.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–jun 2023 (jan-jun 2022)

Finansiellt

 • Justerade totala intäkter uppgick till EUR 1 019 miljoner (EUR 733 miljoner), en ökning med 39%. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till EUR 1 006 miljoner (EUR 733 miljoner). Förvaltningsavgifterna ökade med 63%, vilket delvis motverkades av lägre carried interest
 • Justerad EBITDA uppgick till EUR 555 miljoner (EUR 413 miljoner), motsvarande en marginal om 54% (56%). EBITDA (enligt IFRS) uppgick till EUR 296 miljoner (EUR 332 miljoner), motsvarande en marginal om 29% (45%)
 • Justerat nettoresultat uppgick till EUR 450 miljoner (EUR 363 miljoner). Nettoresultatet (enligt IFRS) uppgick till EUR 11 miljoner (EUR 234 miljoner)
 • Justerat resultat per aktie före utspädning uppgick till EUR 0,379 (EUR 0,366). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till EUR 0,379 (EUR 0,366). Redovisat resultat per aktie före utspädning uppgick till EUR 0,010 (EUR 0,236). Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till EUR 0,010 (EUR 0,236)
 • Nettoskulden uppgick till EUR 1 504 miljoner (EUR 57 miljoner)

Strategiskt

 • EQT lanserade sin första semi-likvida strategi, EQT Nexus, som ger privata investerare tillgång till en diversifierad portfölj av EQT-fonder
 • Arbetet med integrationen och att fånga synergieffekter med BPEA färdigställdes i stort sett, inkluderat samordningen av investeringsteam och processer

Kapitalanskaffning

 • Avgiftsgenererande förvaltat kapital (FAUM) ökade till EUR 126 miljarder (EUR 77 miljarder). Totalt AUM1 uppgick till EUR 224 miljarder
 • EQT Exeter Industrial Value Fund VI höll slutlig stängning med USD 4,9 miljarder i avgiftsgenererande åtaganden och översteg därmed målstorleken om USD 4,0 miljarder
 • EQT Infrastructure VI, med en målstorlek om EUR 20,0 miljarder, aktiverades i december 2022. Fonden höll sin första stängning med cirka EUR 11 miljarder i avgiftsgenererande åtaganden hittills (14 juli). Merparten av fonden förväntas vara rest under 2023 och kapitalanskaffningen förväntas fortsätta en bra bit in i 2024. Fonden förväntas nå sin målstorlek
 • Kapitalanskaffningen för EQT X fortsatte med avgiftsgenererande åtagande om mer än EUR 18 miljarder hittills (14 juli). Fondens målstorlek är EUR 20,0 miljarder. Fondens kapitalanskaffning förväntas vara väsentligen slutförd under sommaren, men vissa åtaganden ges mer tid (inkluderat Private Wealth plattformar). Fonden förväntas nå sin målstorlek
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Future, EQT Exeter US Multifamily Value II, EQT Exeter EU Industrial Core-Plus II och EQT Active Core Infrastructure. Kapitalanskaffningar tar generellt längre tid i nuvarande marknadsläge

Investerings- och avyttringsaktivitet2

 • Totala investeringar av EQT-fonderna uppgick under perioden till EUR 11 miljarder (EUR 5 miljarder). EQT ökade takten av tematiska investeringar, primärt inom Infrastructure
 • Exempel på investeringar under perioden inkluderar Radius Global Infrastructure och Tion Renewables (EQT Active Core Infrastructure), LazerLogistics och SK Shieldus (EQT Infrastructure V), IntegrityNext och GotPhoto (EQT Growth), Dechra Pharmaceuticals (EQT X), IMG Academy och HDFC Credila (BPEA VIII) och Wind Tre (EQT Infrastructure VI)
 • Totala offentliggjorda bruttoavyttringar under perioden uppgick till EUR 4 miljarder (EUR 4 miljarder)
 • Exempel på avyttringar under perioden inkluderar avyttringen av Vistra (BPEA V och BPEA VI) efter dess sammanslagning med Tricor (BPEA VIII), Blume (EQT Infrastructure II och EQT Infrastructure III), VBill (EQT Mid Market Asia III), en partiell nedförsäljning av innehavet i Coforge (BPEA VII), en partiell nedförsäljning av innehavet i Beijer Ref (EQT IX), börsnoteringen av Kodiak Gas Services (EQT Infrastructure III och EQT Infrastructure IV), kfzteile24 (EQT Mid Market fond), BBS Automation (EQT Mid Market Europe och EQT Mid Market Asia III) och Ellab (EQT Mid Market Europe)

Värdeskapande av investeringar

 • Alla nyckelfonder har fortsatt utvecklats Enligt plan eller Över plan
 • Fondvärderingarna var till stor del oförändrade, stödda av fortsatt underliggande starka rörelseresultat bland portföljbolagen och relativt stabila värderingsmultiplar på den publika marknaden

Medarbetare och framtidssäkring

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster och inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), uppgick till 1 814 (1 471), varav 1 716 (1 356) var FTEs. Ökningen är primärt hänförlig till sammanslagningen med BPEA under andra halvan av 2022. EQT fortsatte vara restriktiva med nya rekryteringar
 • Suzanne Donohoe tillträdde i januari som EQT:s Chief Commercial Officer (“CXO”) med ansvar för att leda EQT:s nybildade plattform, ämnad för att driva EQT:s externa kommersiella aktiviteter. Utöver Capital Raising and Client Relations inkluderar den nya plattformen (“EQT-Ext”) även EQT:s hållbarhets-, affärsutvecklings- och kommunikationsverksamheter
 • EQT fortsatte stärka sin investeringsorganisation med seniora talanger, inkluderat Francesco Starace (tidigare VD och generaldirektör för Enel) som tillträdde EQT som Partner inom EQT:s Infrastructure Advisory team. Francesco har omfattande erfarenhet och expertis inom energi och sektorer relaterade till energiomställning
 • EQT öppnade ett kontor i Seoul, Sydkorea, och med investeringen av SK Shieldus gjorde EQT Infrastructure sin första investering i Sydkorea
 • I slutet av perioden hade 21 portföljbolag validerat sina vetenskapsbaserade mål och ytterligare 32 har påbörjat processen med att sätta sina egna vetenskapsbaserade mål
 • EQT publicerade sina Net Zero Guidelines och antog målet att 100% av EQT-fondernas portföljinvesteringar3 ska vara påväg att leverera på sin egna net-zero transformationer till 2040

Övrigt

 • EQT avser att initiera ett aktieåterköpsprogram två gånger per år, motsvarande ungefär antalet aktier som förväntas utfalla inom ramen för EQT:s incitamentsprogram för aktier och optioner
 • EQT:s Global Capital Markets team har inrättat en struktur för tjänster på aktiekapitalmarknaden, likt den redan etablerade verksamheten för att tillhandahålla garantigivning vid obligationsemissioner, avseende aktie- och lånetransaktioner relaterade till EQT och dess portföljbolag
 • EQT Public Value-fonden (PVF, med FAUM om EUR 0,6 miljarder) har beslutat att övergå till att enbart fokusera på värdeskapande och värderealisering, i praktiken en övergång till en sluten struktur. Detta innebär att fonden kommer att avbryta ytterligare kapitalanskaffning och betala ut avkastning till kunder i takt med att värde realiseras. Det finns ingen begränsning avseende PVF:s möjlighet att tillskjuta ytterligare kapital och ingen yttre tidsgräns för PVF:s engagemang i sina portföljbolag

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder per den 14 juli 2023 uppgick till 20-25% i EQT X, 15-20% i EQT Infrastructure VI samt 25-30% i BPEA VIII

1) Totalt förvaltat kapital (Totalt AUM) motsvarar summan av (i) FAUM, (ii) värdeökningen (värdeminskningen) av investeringar i fonder på vilka FAUM beräknas, (iii) marknadsvärdet av icke-avgiftsgenererande saminvesteringar, (iv) samt ännu ej investerade åtaganden som i nuläget inte är avgiftsgenererande, men som efter att de investerats skulle vara avgiftsgenererande
2) Inkluderar transaktioner där avtal ingåtts, om inte annat anges
3) Exklusive EQT Ventures, EQT Life Sciences och så kallade ”managed accounts”

Presentation av EQT AB:s Halvårsrapport 2023

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 07.00 CEST.

EQT logo