EQT AB Group

EQT AB beslutar om återköp av egna stamaktier

Styrelsen i EQT AB (”EQT”) har beslutat att återköpa högst 1 800 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK. Beslutet fattas med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 30 maj 2023 att återköpa egna aktier.

  • EQT avser att återköpa stamaktier för att motverka - över tid - utspädningseffekten av aktier som levereras till EQT:s anställda under dess Aktie- och Optionsincitamentsprogram samt för att leverera aktier till dess styrelseledamöter i form av styrelsearvode. Sådana återköpsprogram är avsedda att genomföras två gånger per år
  • Enligt detta första återköpsprogram ska högst 1 800 000 stamaktier (0,2% av EQT:s aktiekapital, motsvarande cirka 390 000 000 SEK baserat på stängningskursen för EQT:s aktie på Nasdaq Stockholm den 13 juli 20231) återköpas

Syftena med återköpsprogrammet är således att tilldela aktier till EQT:s styrelseledamöter och anpassa EQT:s kapitalstruktur (genom indragning av aktier). Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att hanteras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som, baserat på den handelsorder som SEB fått av EQT, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av EQT.

Det återköpsprogram som styrelsen beslutat om är föremål för följande villkor:

  1. Återköp får enbart ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter (”Regelverket”) samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
  2. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden 17 juli – 25 augusti, 2023.
  3. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm, och i enlighet med de begränsningar i fråga om pris som följer av Safe Harbour-förordningen.
  4. Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe Harbour-förordningen.
  5. Högst får 1 800 000 egna stamaktier återköpas till ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK.
  6. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i EQT är 1 186 623 591 aktier, varav 1 185 028 524 är stamaktier och 1 229 661 är C-aktier. EQT äger inga aktier i EQT per dagen för detta pressmeddelande.

218,8 SEK / aktie.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo