Återköp av aktier av EQT AB under vecka 33, 2023. Det nuvarande aktieåterköpsprogrammet har avslutats

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 14 augusti 2023 och 18 augusti 2023 återköpt sammanlagt 279 637 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om. Totalt har 1 800 000 stamaktier, till ett värde om 430 391 862,90 SEK, återköpts vilket innebär att det nuvarande programmet har avslutats.

Återköpen under vecka 33 är en del av det återköpsprogram om högst 1 800 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK som EQT offentliggjorde den 14 juli 2023. De sista återköpen inom aktieåterköpsprogrammet, som löpte under perioden 17 juli 2023 till 25 augusti 2023, gjordes den 18 augusti 2023. Programmet har genomförts i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts under vecka 33 enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

14 augusti 2023

75 147

239,4514

17 994 052,20

15 augusti 2023

74 179

237,1494

17 591 508,00

16 augusti 2023

41 297

232,5791

9 604 820,50

17 augusti 2023

44 787

226,4837

10 143 525,10

18 augusti 2023

44 227

222,0378

9 820 064,00

Totalt ackumulerat under vecka 33/2023

279 637

232,9948

65 153 969,80

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 800 000

239,1066

430 391 862,90

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår EQT:s innehav av egna stamaktier till 1 800 000 stamaktier per den 18 augusti 2023. Det totala antalet aktier i EQT, inklusive de egna aktierna, är
1 186 623 591 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, är 1 184 823 591.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna denna vecka biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo