EQT AB Group

Återköp av aktier av EQT AB under vecka 32, 2023

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 7 augusti 2023 och 11 augusti 2023 återköpt sammanlagt 393 926 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 1 800 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK som EQT offentliggjorde den 14 juli 2023. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 17 juli 2023 till 25 augusti 2023, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

7 augusti 2023

79 115

239,3494

18 936 127,78

8 augusti 2023

77 715

239,2045

18 589 777,72

9 augusti 2023

78 798

240,8373

18 977 497,57

10 augusti 2023

78 888

242,6205

19 139 846,00

11 augusti 2023

79 410

240,0320

19 060 941,12

Totalt ackumulerat under vecka 32/2023

393 926

240,4111

94 704 190,19

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 520 363

240,2307

365 237 904,27

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår EQT:s innehav av egna stamaktier till 1 520 363 stamaktier per den 11 augusti 2023. Det totala antalet aktier i EQT, inklusive de egna aktierna, är 1 186 623 591 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, är 1 185 103 228.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo