EQT AB Group

Antal aktier och röster i EQT

Det totala antalet aktier i EQT AB (publ) (“EQT”) per den 29 december 2023 uppgår till 1 245 929 967 aktier, av vilka 1 244 700 306 är stamaktier och 1 229 661 är C-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 1 244 823 272,10, varav stamaktierna motsvarar 1 244 700 306 röster och C-aktierna 122 966,10 röster.

Antalet aktier och röster i EQT ökade med 59 306 376 under december 2023. Vilket offentliggjordes den 19 december 2023 så skedde ökningen i enlighet med beslut som fattades vid årsstämman 2023. De nya aktierna innehas av EQT i eget förvar och förväntas levereras till deltagare i EQT:s Aktieprogram och Optionsprogram beroende på utfallen av de långsiktiga programmen.

EQT innehar för närvarande 61 106 376 stamaktier i eget förvar, vilka inte ger rätt till utdelning eller röster vid bolagsstämmor. Exklusive de aktier som innehas av EQT i eget förvar finns det 1 184 823 591 aktier utestående i EQT.

Det här pressmeddelandet offentliggörs av regulatoriska skäl och återspeglar informationen som redan offentliggjorts i det pressmeddelande som EQT offentliggjorde den 19 december 2023.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2023 kl. 08:00 CET.

EQT logo