EQT AB Group

Antal aktier och röster i EQT

Antalet röster i EQT AB (publ) (”EQT”) har ändrats till följd av omvandling av 365 406 C-aktier till 365 406 stamaktier.

Omvandlingen har genomförts i enlighet med EQT:s incitamentsprogram. Antalet röster har ökat med 328 865,40, från 1 185 894 873,00 till 1 186 223 738,40, medan antalet aktier är oförändrade. Per dagens datum uppgår antalet aktier till 1 193 692 014, fördelat på 1 185 393 930 stamaktier och 8 298 084 C-aktier, varav 7,068,423 C-aktier ägs av EQT. Aktiekapitalet uppgår till 119 369 201,40 SEK.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 8:30 CEST.

EQT logo