EQT AB Group

Kommuniké från EQT AB:s årsstämma 2022

Vid EQT AB:s årsstämma den 1 juni 2022 beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för EQT AB respektive koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna med 2,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,40 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 juni 2022. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,40 kronor per aktie med avstämningsdag den 1 december 2022. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclears försorg den 9 juni 2022 respektive den 6 december 2022.

Styrelse
Årsstämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkande, styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Conni Jonsson, Margo Cook, Johan Forssell, Nicola Kimm, Diony Lebot, Gordon Orr och Marcus Wallenberg till styrelseledamöter, valdes Brooks Entwistle till ny styrelseledamot (villkorat av att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhålls) och omvaldes Conni Jonsson till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode i form av ett kontant styrelsearvode om totalt EUR 1 474 000, att fördelas enligt följande: EUR 1 214 000, varav EUR 290 000 till ordföranden och EUR 132 000 till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, och EUR 260 000 som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande: EUR 40 000 till revisionsutskottets ordförande och EUR 20 000 till vardera av de övriga ledamöterna, EUR 40 000 till ersättningsutskottets ordförande och EUR 20 000 till vardera av de övriga ledamöterna, och EUR 40 000 till hållbarhetsutskottets ordförande och EUR 20 000 till vardera av de övriga ledamöterna.

Om de nödvändiga regulatoriska godkännandena inte erhålls för nyval av Brooks Entwistle kommer det totala kontanta styrelsearvodet istället att uppgå till EUR 1 342 000.

Revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till EQT AB:s revisor. Auktoriserade revisorn Håkan Reising kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Principer för utseende av valberedningen
I enlighet med valberedningens förslag antogs principer för utseende av valberedningen.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Inga betydande förändringar har gjorts jämfört med tidigare antagna riktlinjer.

Bemyndigande att emittera aktier och teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner som ska betalas genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav, att öka den finansiella flexibiliteten för EQT samt att möjliggöra för EQT att bredda aktieägarbasen. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor, med hänsyn till transaktionen i sin helhet. Teckningsoptioner får emitteras vederlagsfritt.

Bemyndigande att emittera aktier som en del av vederlaget för förvärvet av BPEA
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av stamaktier som ska betalas med apportegendom. Nyemissionen av aktier får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade stamaktier får inte överstiga 191 200 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 16 procent av det totala antalet utestående aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra delfinansiering av förvärvet av BPEA.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72-989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo