EQT AB Group

EQT publicerar prospekt för upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm

Den 16 mars 2022 ingick EQT AB (”EQT” eller ”Bolaget”) ett avtal om att förvärva Baring Private Equity Asia (”BPEA”) (”Transaktionen”), och som offentliggjordes den 18 oktober 2022 har Transaktionen slutförts. Som del av vederlaget för Transaktionen beslutade styrelsen för EQT, med stöd av bemyndigande från årsstämman 1 juni 2022, att emittera 191 200 000 nya stamaktier till säljarna av BPEA.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eqtgroup.com.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15

EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 12:25 CEST.

EQT logo