EQT AB Group

EQT fastställer mål för EQT Infrastructure VI till EUR 20 miljarder

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN SOM EQT AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM NEDANSTÅENDE KONTAKTPERSONS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KL. 21:00 CET 31 AUGUSTI 2022.

EQT har idag fastställt målet avseende storleken på fonden EQT Infrastructure VI till EUR 20 miljarder. Fondens slutliga storlek beror på resultatet av kapitalanskaffningen och kan bli högre eller lägre än målet. Investeringsstrategin och de kommersiella villkoren för EQT Infrastructure VI förväntas väsentligen vara i linje med den föregående fonden EQT Infrastructure V.

För att säkerställa kontinuitet mellan två fondgenerationer följer EQT:s kapitalanskaffning vanligtvis en cykel där efterföljande fonder ska kunna börja göra investeringar när den föregående fonden närmar sig att vara fullt investerad. Det innebär att investeringsperioden för den föregående fonden typiskt sett slutar när cirka 80 till 90 procent av fondens totala kapital är investerat. Återstående kapital i fonden är tillgängligt primärt för tilläggsförvärv och strategiska kapitalstillskott samt löpande utgifter.

Förvaltningsavgifter i EQT Infrastructure VI tas ut tidigast antingen (i) datumet då avtal om förvärv av sin första investering ingåtts eller (ii) datumet då investeringsperioden avslutats i EQT Infrastructure V. Förvaltningsavgifter i EQT Infrastructure V kommer därefter baseras på investerat nettokapital.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT Infrastructure VI kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.

EQT logo