EQT AB Group

EQT AB (publ) Redogörelse för tredje kvartalet 2022

Framtidssäkring av vår globala plattform

”Investerings- och avyttringsaktiviteterna är fortsatt dämpade till följd av det ekonomiska klimatet och den mer restriktiva finansieringsmiljön och några portföljbolag har påverkats av försämrade makroförhållanden. För EQT kännetecknades tredje kvartalet av en stabil kapitalanskaffningsverksamhet inom flera investeringsstrategier, vilket visar stödet vi har från våra kunder. Med BPEA är vi en starkare, storskalig och mer differentierad ledare inom strategier för aktivt ägande, som bättre kan nyttja våra insikter på global nivå för att fortsätta att driva differentierad och långsiktig avkastning.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–sep 2022 (jan-sep 2021)

Strategiska

 • Under kvartalet fortsatte förberedelser för stängningen av sammanslagningen med BPEA, för att skapa en storskalig och diversifierad global ledare inom aktiva ägarstrategier
 • EQT utvärderar för närvarande fondstrukturer som skulle möjliggöra för private wealth kunder att investera i EQT:s fonder

Kapitalanska­ffning

 • AUM ökade till EUR 92 miljarder (EUR 70 miljarder)
 • EQT X hade sin första stängning på EUR 15 miljarder och kapitalanskaffningen förväntas slutföras under 2023
 • Kapitalanskaffning initierades för EQT Infrastructure VI med ett storleksmål om EUR 20 miljarder. Kapitalanskaffningen förväntas huvudsakligen ske under 2023
 • Kapitalanskaffning initierades för EQT Exeter EU Industrial Core II med ett storleksmål om EUR 2,5 miljarder
 • EQT Growth höll slutlig stängning vid EUR 2,2 miljarder
 • Kapitalanskaffning fortsatte för EQT Future, EQT Ventures III, EQT Active Core Infrastructure och EQT Exeter US Industrial Value VI

Investeringsaktivitet

 • EQT-fondernas totala investeringar under kvartalet uppgick till EUR 3 miljarder (EUR 7 miljarder), samtidigt som marknadsoro och begränsade möjligheter på finansieringsmarknaden dämpade investeringsaktiviteten under perioden
 • Investeringarna under kvartalet omfattar United Talent Agency (EQT X), BTRS Holdings Inc (”Billtrust”) (EQT X) samt tilläggsförvärv gjorda av portföljbolagen
 • EQT X aktiverades och började generera förvaltningsavgifter i och med stängningen av den första investeringen i juli 2022

Avyttringsaktivitet

 • Totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till EUR 2 miljarder (EUR 5 miljarder)
 • Bland ingångna avtal om avyttringar återfinns GPA Global (EQT Mid Market Asia III), avyttringar inom EQT Exeter (flera fonder) om närmare EUR 2 miljarder samt Risk Methods (EQT Ventures I)

Värdeutveckling av investeringar

 • Alla Nyckelfonder har fortsatt att utvecklas ”Enligt plan” eller ”Över plan”
 • I EQT:s Nyckelfonder har portföljbolagen överlag uppvisat fortsatt försäljnings- och EBITDA-tillväxt, vilket har påverkat fondvärderingarna positivt. Vissa avyttringar genomfördes på högre värderingar än nyligen gjorda fondvärderingar, där FX bidrog positivt till de fonder som är i EUR. Ett mindre antal portföljbolag har dock sett en inverkan på EBITDA-marginalerna till följd av exempelvis energipriser, löneökningar eller covid-restriktioner tidigare under året, vilket tillsammans med lägre aktiepriser för noterade innehav och lägre referensmultiplar för multipelbaserade värderingar, har påverkat värderingarna negativt, särskilt inom Private Capital. Som ett resultat har fondvärderingarna i stort sett varit stabila under kvartalet

Medarbetare & Hållbarhet

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster och inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade under kvartalet med 67 personer och uppgick till 1 538 (1 089), varav 1 436 (1 016) var FTEs
 • EQT har dragit ner på rekryteringstakten och fortsätter att driva initiativ för digitalisering och skalning
 • Caspar Callerström meddelade att han lämnar sin roll som vice Vd och medlem av Executive Committee och kommer fortsättningsvis att arbeta för bolaget med interna rådgivarroller

Övrigt

 • I september 2021 inledde Finansinspektionen en utredning av EQT:s informationsgivning i samband med EQT:s revidering av bolagets lock-up-avtal och den därpå följande försäljningen av EQT AB Group partners aktier. I september 2022 avslutade Finansinspektionen utredningen och konstaterade att EQT hanterat sin informationsgivning korrekt under revideringen av bolagets lock-up-struktur

Händelser efter periodens utgång

 • EQT slutförde sammanslagningen med BPEA och skapar därmed en storskalig och diversifierad global ledare inom strategier för aktivt ägande
 • Investeringsgraden i EQT:s nyckelfonder per den 18 oktober 2022 uppgick till 10-15% i EQT X och 75-80% i EQT Infrastructure V
 • Avyttringar efter periodens utgång inkluderar avyttringen av en minoritetsandel i GlobalConnect (EQT Infrastructure III)
 • EQT annonserade att kapitalanskaffningen för EQT Exeter Industrial Core-Plus Fund IV slutfördes på USD 3,0 miljarder

Sammanslagningen med BPEA (Baring Private Equity Asia)

 • Den 13 september 2022 hölls slutlig stängning för BPEA Fund VIII med uppnådd hard cap och totala åtaganden om USD 11,2 miljarder (varav USD 10,5 miljarder i avgiftsgenererande åtaganden). Den blev därmed en av de största fonder på den privata investeringsmarknaden som någonsin rests i Asien
 • Per den 30 september 2022 hade BPEA EUR 22 miljarder i AUM och 225 medarbetare
 • BPEA rapporterade att MOIC (brutto) per den 30 september 2022 uppgick till 2,4x för BPEA Fund VI, 1,8x för BPEA Fund VII och 1,1x för BPEA Fund VIII. Investeringsgraden i BPEA VIII uppgick till 15–20%

Presentation av EQT AB:s Redogörelse för det första kvartalet 2022

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, vänligen registrera dig här. Du kommer då att få din personliga kod skickad till dig för att kunna ställa frågor under telefonkonferensen.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 07.30 CEST.

EQT logo