EQT AB Group

EQT AB (publ) Redogörelse för första kvartalet 2022

Skapar en världsledare inom strategier för aktivt ägande

”Under det första kvartalet har vi fortsatt att arbeta med att exekvera på vår strategiska agenda genom att ytterligare stärka EQT:s förmåga att generera avkastning åt kunder och ha en positiv påverkan i större skala. Genom att gå samman med Baring Private Equity Asia (BPEA) skapar vi en världsledare inom strategier för aktivt ägande. Årets första tre månader karaktäriserades också av en aktiv kapitalanskaffning, fortsatt investerings- och avyttringsverksamhet samt stabila fondvärderingar. Tyvärr kastar Rysslands invasion av Ukraina och de mänskliga tragedier som utspelar sig en mörk skugga över kvartalet. Även om våra portföljbolag har mycket begränsad verksamhet i regionen stödjer vi de portföljbolag och människor som drabbas. Vi har uppmanat alla portföljbolag att avveckla eventuella verksamheter i Ryssland.”

Christian Sinding,

Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–mars 2022 (jan-mars 2021)

Strategiska

 • EQT tillkännagav sammanslagningen med Baring Private Equity Asia (BPEA) och skapade därigenom en utökad plattform i Asien. Transaktionen förväntas fullföljas under Q4 2022
 • EQT Active Core Infrastructure lanserades - en fond med längre ägarhorisont inom infrastruktur, med fokus på företag som tillhandahåller viktiga tjänster till samhället
 • Förvärvet av Life Science Partners (LSP) slutfördes den 28 februari 2022, vilket markerade starten för ett nytt affärsområde, EQT Life Sciences
 • Bear Logi, ett team med value-add-förvaltare av logistikinvesteringar, som fokuserar på den japanska och sydkoreanska marknaden, slogs samman med EQT Exeter för att ytterligare stärka EQT:s närvaro i Asien. Transaktionen slutfördes den 27 januari 2022

Kapitalanska­ffning

 • Förvaltat kapital (AUM) ökade till EUR 77 miljarder, varav EUR 2,4 miljarder var hänförligt till LSP:s AUM den 31 mars 2022
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Growth, EQT Future och flera fonder inom affärsområdet EQT Exeter, inklusive EQT Exeter US Industrial Core-Plus IV
 • Kapitalanskaffning initierades för EQT X, EQT Ventures III, EQT Active Core Infrastructure och EQT Exeter US Industrial Value VI

Investeringsaktivitet

 • EQT-fondernas totala investeringar under kvartalet uppgick till EUR 3 miljarder
 • Investeringar som offentliggjordes under kvartalet omfattar Recipharms förvärv Arranta Bio och Vibalogics (EQT IX), InstaVolt och Stockland Retirement Living (EQT Infrastructure V), SNFL och IFG (EQT Future) samt Ardoq (EQT Growth)
 • Investeringsgraden i nyckelfonder den 31 mars 2022, exklusive händelser efter periodens utgång:
  • EQT IX: 75-80%
  • EQT Infrastructure V: 70-75%

Avyttringsaktivitet

 • Totala annonserade bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till EUR 2 miljarder
 • Bland ingångna avtal om avyttringar återfinns Forsta (EQT Mid Market US), Elevate (EQT Mid Market), Touhula (EQT Mid Market) samt IFS och WorkWave (EQT VIII)

Värdeskapande

 • EQT Infrastructure III, EQT VII och EQT VIII fortsatte att utvecklas ”över plan”
 • EQT Infrastructure II, EQT Infrastructure IV, EQT Infrastructure V och EQT IX fortsatte ”enligt plan”

Medarbetare & Hållbarhet

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster och inklusive kontrakterade konsulter (FTE+) ökade under perioden med 159 och uppgick till 1 319 (752), varav 1 223 (692) var FTEs. LSP och Bear Logi stod för 56 FTE+ den 31 mars 2022
 • Bahare Haghshenas, Global Head of Sustainable Transformation, blev en del av Executive Committee
 • EQT Future tillkännagav tre nya medlemmar av Mission Board: Ho Ching, som nyligen lämnat posten som VD för Temasek; Naina Lal Kidwai, tidigare landschef för HSBC India; och Svein Tore Holsether, VD och koncernchef för Yara International; samt en Impact Director, Hedda Pahlson-Moller, medgrundare och VD för TIIME.org
 • EQT rekryterade Christina Drews som ny COO för att stärka den strategiska utvecklingen av EQT:s verksamhetsplattform. Christina Drews börjar på EQT och i Executive Committee i juni
 • EQT AB inrättade ett hållbarhetsutskott, det första hållbarhetsåtagandet på styrelsenivå på den privata investeringsmarknaden

Övriga

 • EQT prissatte hållbarhetslänkade obligationer om sammanlagt EUR 1,5 miljarder: en om EUR 750 miljoner som förfaller 2028 och en om EUR 750 miljoner som förfaller 2032. EQT avser att använda nettolikviden från obligationerna, tillsammans med en emission av stamaktier, för att betala köpeskillingen och transaktionskostnader hänförliga till sammanslagningen med BPEA
 • Fitch Ratings Ltd. har bekräftat EQT:s långsiktiga kreditbetyg för seniora skulder till ’A-’ med en negativ utsikt den 21 mars 2022

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i nyckelfonder den 26 april 2022 uppgick till 75-80% i EQT IX och 70-75% i EQT Infrastructure V
 • EQT fastställde hard cap för EQT X till EUR 21,5 Mdr
 • EQT beslutade tillsammans med sina långivare för den revolverande kreditfaciliteten att utöka den revolverande kreditfaciliteten med EUR 500 miljoner till EUR 1 500 miljoner
 • EQT satte målet att EQT:s portföljbolag ska uppnå nettonoll år 2040, tio år snabbare än vad klimatvetenskapen kräver

Presentation av EQT AB:s Redogörelse för det första kvartalet 2022

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08 566 42 651, ange konferens-id 17149104, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 April 2022 kl. 07.30 CEST.

EQT logo