EQT AB Group

EQT AB (publ) halvårsrapport 2022

Stabila i en mer utmanande marknad

”Kriget i Ukraina har inneburit en snabb inbromsning av den globala ekonomin och har medfört nya utmaningar och risker. De publika marknaderna har sett en markant nedgång, finansieringsmiljön är mer restriktiv och som ett resultat har aktivitetsnivån på den privata investeringsmarknaden saktat in. EQT fortsätter att förbereda sina portföljbolag för ett försämrat ekonomiskt klimat, samtidigt som vi aktivt utvärderar nya investeringsmöjligheter. Vi är odelat fokuserade på att generera fortsatt stabil avkastning åt våra kunder över cykler genom vår tematiska investeringsstrategi.”

Christian Sinding,
Vd och Managing Partner

Händelser för perioden jan–jun 2022 (jan-jun 2021)

Finansiellt

 • Justerade totala intäkter uppgick till EUR 733 miljoner (EUR 711 miljoner). Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till EUR 733 miljoner (EUR 709 miljoner). Under H1 2022 bidrog Exeter med sex månader av intäkter, jämfört med tre månader av intäkter under H1 2021, vilket delvis motverkades av lägre carried interest i H1 2022, samtidigt som H1 2021 inkluderade retroaktiva förvaltningsavgifter relaterade till 2020
 • Justerad EBITDA uppgick till EUR 413 miljoner (EUR 492 miljoner), motsvarande en marginal om 56 procent (69 procent). EBITDA uppgick till EUR 332 miljoner (EUR 437 miljoner), motsvarande en marginal om 45 procent (62 procent)
 • Justerat nettoresultat uppgick till EUR 363 miljoner (EUR 433 miljoner). Nettoresultatet (enligt IFRS) uppgick till EUR 234 miljoner (EUR 361 miljoner)
 • Redovisat resultat per aktie före utspädning uppgick till EUR 0,236 (EUR 0,372). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till EUR 0,236 (EUR 0,372)
 • Nettoskulden uppgick till EUR 57 miljoner (EUR 113 miljoner)

Strategiskt

 • EQT offentliggjorde sammanslagningen med Baring Private Equity Asia (BPEA) och skapar därigenom en skalad plattform i Asien. Per den 30 juni 2022 hade BPEA EUR 20 miljarder i AUM och 248 FTE+. Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2022
 • EQT lanserade EQT Active Core Infrastructure – en fond med längre ägarhorisont inom infrastruktur med fokus på företag som tillhandahåller nödvändiga samhällstjänster
 • EQT slutförde förvärven av Life Science Partners (LSP), ett ledande europeiskt riskkapitalbolag inom life sciences; Bear Logi, ett team med value-add-förvaltare av logistik-investeringar med fokus på den japanska och sydkoreanska marknaden; samt Redwood Capital Group (RCG), en amerikansk value-add och core plus-fastighetsförvaltare
 • EQT emitterade hållbarhetslänkade obligationer om sammanlagt EUR 1,5 miljarder för att finansiera förvärvet av BPEA, tillsammans med en planerad emission av stamaktier

Kapitalanska­ffning

 • Förvaltat kapital (AUM) ökade till EUR 77 miljarder (EUR 71 miljarder), varav EUR 2 miljarder är hänförliga till LSP:s förvaltade tillgångar per den 30 juni 2022
 • Kapitalanskaffning initierades för EQT X, EQT Ventures III, EQT Active Core Infrastructure och EQT Exeter US Industrial Value VI
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Growth, EQT Future samt för flera andra fonder inom affärsområdet EQT Exeter, inklusive EQT Exeter US Industrial Core-Plus IV
 • EQT fastställde storleksmålet för EQT X till EUR 20,0 miljarder och hard cap till EUR 21,5 miljarder. Per den 30 juni 2022 hade EQT X stängda kapitalåtaganden om EUR 10 miljarder som inte ingår i AUM

Investerings- och avyttringsaktivitet1

 • EQT-fondernas totala offentliggjorda investeringar uppgick till EUR 5 miljarder (EUR 7 miljarder), inklusive förvärven av Envirotainer (EQT X), SPT Labtech (EQT IX), InstaVolt och Stockland Retirement Living (EQT Infrastructure V)
 • EQT X förväntas aktiveras och börja ta ut förvaltningsavgifter under tredje kvartalet i år, vid slutförandet av sin första investering
 • Totala offentliggjorda bruttoavyttringar under perioden uppgick till EUR 4 miljarder (EUR 10 miljarder) och inkluderar avyttringarna av IFS och WorkWave samt Facile.it (EQT VIII)

1) Inkluderar transaktioner som stängt samt där avtal ingåtts, om inte annat anges

Värdeutveckling av investeringar

 • Alla Nyckelfonder har fortsatt utvecklats Enligt plan eller Över plan
 • Fondvärderingarna under första halvåret 2022 stöddes generellt av starka operationella resultat bland portföljbolagen och av vissa avyttringar som har gjorts på värderingar över fondvärderingar, vilket delvis har motverkats av lägre värderingsreferenser på publika marknaden
 • Inom Private Capital har EQT VII:s MOIC (brutto) minskat med 0,1x till 2,7x och EQT VIII:s MOIC (brutto) har minskat med 0,2x till 2,4x under H1 2022, medan EQT IX:s MOIC (brutto) förblev oförändrat på 1,4x
 • Inom Real Assets har EQT Infrastructure II:s MOIC (brutto) minskat med 0,1x till 2,1x, EQT Infrastructure IV:s MOIC (brutto) har ökat med 0,1x till 1,5x och EQT Infrastructure V:s MOIC (brutto) har ökat med 0,1x till 1,1x under H1 2022, medan EQT Infrastructure III:s MOIC (brutto) förblev oförändrat på 2,7x

Medarbetare och framtidssäkring

 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster (FTE) och inklusive kontrakterade konsulter, (FTE+) ökade till 1 471 (1 004), varav 1 356 (938) var FTEs. LSP, Bear Logi och RCG stod för cirka 100 FTE+ per den 30 juni 2022
 • Brooks Entwistle valdes till ny styrelseledamot i EQT AB (villkorat av att relevanta myndighetstillstånd erhålls), medan Edith Cooper lämnade styrelsen
 • EQT AB etablerade ett hållbarhetsutskott, det första hållbarhetsinitiativet på styrelsenivå inom den privata investeringsmarknaden
 • Christina Drews tillträdde som EQT:s Chief Operating Officer (COO) och medlem av EQT:s Executive Committee. Christina tillför närmare 30 års erfarenhet från finansbranschen
 • EQT befordrade Masoud Homayoun till Head of Value-Add Infrastructure, med start i samband med att åtagandeperioden för EQT Infrastructure V avslutas. Lennart Blecher fortsätter som Head of Real Assets och medlem av Executive Committee
 • Alexandra Lutz blev ansvarig för Motherbrain, EQT:s egna AI-drivna investeringsplattform
 • Två av EQT fondernas portföljbolag, Melita och AFRY, satte validerade vetenskapligt baserade utsläppsmål (SBTs)

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i Nyckelfonder per 14 juli 2022 uppgick till 0–5 procent i EQT X (baserat på fondens målstorlek), 85–90 procent i EQT IX och 70–75 procent i EQT Infrastructure V
 • EQT X har stängda kapitalåtaganden om cirka två tredjedelar av fondens storlek och den aktiva kapitalanskaffningen förväntas väsentligen slutföras under 2022. Slutgiltig stängning förväntas under 2023

Presentation av EQT AB:s halvårsrapport 2022

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08 505 10 030, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 07.00 CEST.

EQT logo