EQT AB Group

EQT AB har framgångsrikt prissatt hållbarhetslänkade obligationer om sammanlagt EUR 1,5 miljarder

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till en jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

EQT AB (publ) har idag framgångsrikt prissatt en hållbarhetslänkad obligation (en så kallad sustainability-linked bond) om EUR 750 000 000 som förfaller 2028 och en hållbarhetslänkad obligation om EUR 750 000 000 som förfaller 2032 (”SLBs”). SLBs kommer att ha en kupongränta om 2,375 procent årligen för den obligation som förfaller 2028 och 2,875 procent för den obligation som förfaller 2032. SLBs kommer att vara föremål för olika höjningar av sina respektive kupongräntor om hållbarhetsmålen inte nås. SLBs kommer att emitteras den 6 april 2022, med förbehåll för vissa sedvanliga fullföljandevillkor.

Den 16 mars 2022 offentliggjorde EQT sammanslagningen med Baring Private Equity Asia (BPEA), en ledande privat investeringsorganisation i Asien. EQT avser att använda nettolikviden från SLBs, tillsammans med en emission av stamaktier och kontanta medel, för att betala köpeskillingen och transaktionskostnader hänförliga till sammanslagningen.

I likhet med EQT:s första obligation, utgiven 2021, kommer SLBs kupongräntor att vara kopplade till ett förutbestämt hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålet kommer att vara att 40 procent av EQT-fondernas investeringar i privata och börsnoterade portföljbolag (per investerat kapital i euro) ska ha fastställt vetenskapligt grundade utsläppsminskningmål (Science-Based Targets, “SBTs”), godkända av Science Based Target initiative (SBTi), till 2025. SLBs förstärker således EQT AB:s syn att ha hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen, för både EQT AB-koncernen och EQT-fondernas portföljbolag.

Under 2021 blev EQT AB den första aktören på den privata investeringsmarknaden att få sina SBTs godkända.

Kim Henriksson, CFO: ”Genom att koppla EQT:s finansieringskostnad till hållbarhetsmål skapar vi fler incitament till att snabbt implementera Science Based Targets i de relevanta portföljbolagen. Dessa hållbarhetslänkade obligationer kommer ytterligare diversifiera våra finansieringskällor. Med långsiktig finansiering på plats framtidssäkrar vi EQT:s finansieringsstruktur inför sammanslagningen med BPEA och framåt.”

EQT:s långsiktiga kreditbetyg har per 21 mars 2022 bekräftats av Fitch Ratings Ltd till A- med negativ utsikt.

De ESG-aspekter som följer med SLBs har strukturerats för att reflektera EQT AB:s Sustainability-Linked Financing Framework, vilket har framtagits i enlighet med Sustainability-Linked Bond Principles framtagna av ICMA.

En ansökan om notering och upptagande till handel av SLBs på Luxembourg Stock Exchanges Euro MTF market har lämnats in.

Kort om EQT:s hållbarhetslänkade obligation som förfaller 2028:
Totalt belopp att emitteras: EUR 750 000 000
Löptid: 6 år
Räntesats: 2,375 procent årligen, föremål för höjning om 0,25 procentenheter om hållbarhetsmålet inte nås
Marknadsplats: Euro MTF, Luxembourg Stock Exchange

Kort om EQT:s hållbarhetslänkade obligation som förfaller 2032:
Totalt belopp att emitteras: EUR 750 000 000
Löptid: 10 år
Räntesats: 2,875 procent årligen, föremål för höjning om 0,20 procentenheter om hållbarhetsmålet inte nås
Marknadsplats: Euro MTF, Luxembourg Stock Exchange

Morgan Stanley & Co. International plc agerar sole global coordinator och agerar tillsammans med BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Nordea Bank Abp och SEB joint lead managers, och Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DNB Bank ASA, Mizuho Securities Europe GmbH, NatWest Markets N.V. och Swedbank AB (publ) agerar co-lead managers i samband med obligationsemissionen (tillsammans ”Managers”).

Viktig information
Detta pressmeddelande lämnas för allmänna informationsändamål och inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till någon jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion. Värdepapperna som omnämns häri har varken erbjudits eller sålts i USA. EQT AB (publ) har inte för avsikt att registrera de värdepapper som omnämns häri i USA.

Målmarknaden (MIFID II/UK MIFIR produktstyrning) är godtagbara motparter och professionella kunder (alla distributionskanaler). Inget så kallat ”PRIIPs key information document” (KID) har upprättats då SLB:n inte är tillgänglig för s.k. retail-investerare inom EES eller Storbritannien.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande får endast distribueras till personer som befinner sig i Storbritannien under sådana omständigheter att Artikel 21(1) i Financial Services and Markets Act 2000 inte blir tillämpbar. Detta pressmeddelande riktar sig enbart till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (iii) personer som är ”high net worth entities” och andra personer till vilka informationen annars lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande och informationen som tillhandahålls i detta pressmeddelande. Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande och informationen som tillhandahålls i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande utgör inte eller är del av ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna sig för värdepapper i Singapore eller någon annanstans. Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte erbjudas eller säljas eller vara föremål för ett erbjudande om teckning eller köp, varken direkt eller indirekt, till någon person i Singapore förutom (i) till en så kallad ”institutional investor” (såsom definierad i artikel 4A i den singaporianska Securities and Futures Act (Chapter 289), såsom reviderad eller ändrad från tid till annan (”SFA”) och som omfattas av artikel 274 i SFA, (ii) till en så kallad ”relevant person” (såsom definierad i artikel 275(1) i SFA), eller någon annan person som omfattas av artikel 275(1A) i SFA, och i enlighet med villkoren som specificeras i artikel 275 i SFA, eller (iii) i övrigt i enlighet med, och i enlighet med de villkor som ställs i, någon annan tillämplig bestämmelse i SFA.

Underrättelse under artikel 309B(1)(c) i SFA – I enlighet med artikel 309B i SFA och den singaporianska Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018 (”CMP Regulations 2018”) har EQT AB (publ) fastställt, och underrättar härmed alla så kallade ”relevant persons” (såsom definierad i artikel 309A(1) i SFA), att värdepapperen som omnämns häri ska klassificeras som så kallade ”prescribed capital markets products” (såsom definierad i CMP Regulations 2018).

Tecknande eller köp av värdepapper i EQT AB (publ) kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för vissa särskilda restriktioner enligt lag eller regulatoriska restriktioner. EQT AB (publ) är inte ansvarigt för eventuella överträdelser av sådana restriktioner. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag.

Managers agerar endast för EQT AB (publ) i samband med SLB:n och är inte ansvariga gentemot någon annan än EQT AB (publ) med avseende på det skydd som tillkommer deras respektive kunder eller för att tillhandahålla rådgivning avseende SLB:n eller något annat som hänvisas till häri.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder and Bondholder Relations, +46 72 989 09 15
Rickard Buch, Managing Director Communications, press@eqtpartners.com, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 33

EQT logo