EQT AB Group

Antal aktier och röster i EQT

Antalet aktier och röster i EQT AB (publ) (”EQT”) har ändrats med anledning av förvärvet av Baring Private Equity Asia (”Transaktionen”) vars slutförande offentliggjordes den 18 oktober 2022.

Som en del av köpeskillingen har EQT emitterat 191 200 000 nya stamaktier till Baring Private Equity Asias säljande aktieägare.

Till följd av Transaktionen har det totala antalet emitterade aktier ökat med 191 200 000 stamaktier, från 1 002 492 014 aktier till 1 193 692 014 aktier, och antalet röster har ökat med 191 200 000, från 994 694 873 till 1 185 894 873. Aktierna är fördelade på 1 185 028 524 stamaktier och 8 663 490 C-aktier. Aktiekapitalet har ökat med 19 120 000 kronor, från 100 249 201,40 kronor till 119 369 201,40 kronor.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072-989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl. 18:05 CET.

EQT logo