EQT AB Group

Antal aktier och röster i EQT

EQT Life Sciences
EQT Life Sciences

Antalet aktier och röster i EQT AB (publ) (”EQT”) har ändrats till följd av förvärvet av Life Sciences Partners (”Transaktionen”) vars slutförande offentliggjordes den 1 mars 2022.

Som en del av köpeskillingen har EQT emitterat 7 548 384 stamaktier till Life Sciences Partners säljande aktieägare.

Till följd av Transaktionen har det totala antalet utestående aktier ökat med 7 548 384 aktier, från 994 943 630 aktier till 1 002 492 014 aktier, och antalet röster har ökat med 7 548 384, från 987 146 489 till 994 694 873. Aktierna är fördelade på 993 828 524 stamaktier och 8 663 490 C-aktier. Aktiekapitalet har ökat med 754 838,40 kronor, från 99 494 363 kronor till 100 249 201,40 kronor.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, 072-989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, 070-855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, 08-506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 18:00 CEST.

EQT logo