EQT AB Group

Partners försäljning av aktier i EQT AB slutförd

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG I SIN HELHET ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Som meddelats tidigare idag har EQT AB (“EQT”) beslutat att förlänga EQT AB Partners (“Partners”) lock-up-period från börsnoteringen, samtidigt som lock-up:en delvis frigörs, som en del av dess nästa steg för att framtidssäkra företaget och förstärka dess långsiktiga ägarramverk.

Till följd av revideringen av lock-up-åtagandena offentliggjorde Partners ett accelererat bookbuilding-förfarande till svenska och internationella institutionella investerare. Transaktionen är nu slutförd och Partners har sålt 63 126 553 aktier i EQT, vilket motsvarar cirka 6 procent av det totala antalet aktier och röster i EQT till ett pris om 370 kronor per aktie (”Aktieförsäljningen”), motsvarande en rabatt om 7,6 procent mot stängningskursen den 7 september.

Efter Aktieförsäljningen kommer de fem största aktieägarna bland Partners att behålla mer än 90 procent av sina respektive aktier. Som meddelats i samband med revideringen av lock-up:en åtar sig Partners att återinvestera 50 procent av nettolikviden från aktieförsäljningar från september 2021 i EQT-fonder under nästa fondcykel.

“Vi är ödmjuka och väldigt glada för det starka stödet kring den strategiska revideringen av lock-up-strukturen. Feedbacken från institutionerna har varit mycket positiv och de uppskattar den långsiktiga förbättringen och det förstärkta engagemanget till både våra kunder, EQT:s fondinvesterare, och aktieägarna i EQT AB” säger Conni Jonsson, styrelseordförande för EQT AB.

Som tidigare meddelats har större aktieägare sålt mindre än 10 procent i Aktieförsäljningen (jämfört med den tidigare lock-up:en som tillät en nedförsäljning om 25 procent år 2022). Före Aktieförsäljningen, ägde Partners (nuvarande och tidigare) 569,838,195 aktier i EQT, motsvarande 58 procent av aktiekapitalet och röster. Efter Aktieförsäljningen äger Partners tillsammans 506 711 642 aktier i EQT, vilket motsvarar 51 procent av aktiekapitalet och röster.

Förändring i ägande till följd av Aktieförsäljningen

Styrelseledamöter och personer i ledningen som deltar i Aktieförsäljningen 

Antal sålda aktier / Antal aktier efter Aktieförsäljningen:

Conni Jonsson

5 232 264/ 47 383 981

Christian Sinding
3 121 385 / 28 120 000

Lennart Blecher
3 244 839 / 29 203 556

Caspar Callerström
3 029 355 / 27 400 000

Per Franzén
3 044 799 / 27 596 291

Morten Hummelmose
5 583 277 / 21 110 627

Anna Wahlström
144 000 / 433 335

Övriga (omfattar både nuvarande och tidigare Partners)
39 726 634 / 325 363 852

Totalt 63 126 553 / 506 711,642

Morgan Stanley, SEB, BNP, Carnegie och JP Morgan agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Aktieförsäljningen.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Viktig information

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA, ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA, NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS, OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS, I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 (”SECURITIES ACT”) OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR FÖR ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER UPPFORDRAN SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATERNA INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (”EES”) (VARJE SÅDAN ”EN RELEVANT MEDLEMSSTAT”) RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL PERSONER SOM ÄR ”KVALIFIERADE INVESTERARE” ENLIGT EU:S PROSPEKTFÖRORDNING (”KVALIFICERADE INVESTERARE”). MED UTTRYCKET ”PROSPEKTFÖRORDNINGEN” AVSES I DETTA SAMMANHANG PROSPEKTFÖRORDNINGEN (EU) 2017/1129 OCH OMFATTAR VARJE RELEVANT AKNYTNANDE FÖRFATTNINGAR I RESPEKTIVE MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL ”KVALIFICERADE INVESTERARE” (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”FÖRESKRIFTEN”) ELLER (ii) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET.

I ANSLUTNING TILL AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. JOINT BOOKRUNNERS AVSER INTE ATT OFFENTLIGGÖRA OM OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG ELLER REGULATORISK SKYLDIGHET ATT GÖRA DET.

JOINT BOOKRUNNERS AGERAR I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN FÖR SÄLJARNA OCH INTE FÖR NÅGON ANNAN OCH KOMMER DÄRFÖR INTE ANSVARA GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL JOINT BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.

EQT logo