Kommuniké från EQT AB:s årsstämma 2021

Vid EQT AB:s årsstämma den 2 juni 2021 beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för EQT AB respektive koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna med 2,40 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor per aktie med avstämningsdag den 4 juni 2021. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor per aktie med avstämningsdag den 1 december 2021. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclears försorg den 9 juni 2021 respektive den 6 december 2021.

Styrelse

Årsstämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkande, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Conni Jonsson, Edith Cooper, Johan Forssell, Nicola Kimm, Diony Lebot och Gordon Orr till styrelseledamöter, valdes Margo Cook och Marcus Wallenberg till nya styrelseledamöter och omvaldes Conni Jonsson till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode i form av ett kontant styrelsearvode om totalt 1 330 000 EUR, att fördelas enligt följande: 1 150 000 EUR, varav 275 000 EUR (275 000 EUR) till ordföranden och 125 000 EUR (125 000 EUR) till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, och 180 000 EUR som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande: 40 000 EUR (40 000 EUR) till revisionsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) till vardera av de övriga ledamöterna, och 40 000 EUR (40 000 EUR) till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) vardera till de övriga ledamöterna.

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till EQT AB:s revisor. Auktoriserade revisorn Håkan Reising kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Inga betydande förändringar har gjorts jämfört med tidigare antagna riktlinjer.

Bemyndigande att emittera aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier som ska betalas genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemission av aktier får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Contacts

Olof Svensson. Head of Shareholder Relations

+46 72 98909 15

Nina Nornholm. Head of Communications

+46 70 855 03 56

EQT Press Office

press@eqtpartners.com

EQT logo