EQT blir första aktören på den privata investeringsmarkaden att sätta science based targets

EQT accelererar sitt arbete med att motverka klimatförändringar genom att definiera ambitiösa utsläppsminskningsmål som omfattar både den egna verksamheten och EQT:s portföljbolag 

EQT blir det första bolaget på den privata investeringsmarknaden att formalisera utsläppsminskningmål genom Science Based Targets initiative (“SBTi”)

De vetenskapligt baserade utsläppsminskningmålen (”SBT”) kommer att bli en central del av EQT:s aktiva ägarstrategi och klimatrelaterade värdeskapande aktiviteter för samtliga investeringar

EQT AB är stolta över att, som första aktör på den privata investeringsmarknaden, meddela att EQT:s vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål nyligen har godkänts och validerats av SBTi. Med detta har EQT formaliserat sina mål för att minska växthusgasutsläpp i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. EQT är unikt positionerade för att ta en aktiv roll i att motverka klimatförändringar och står fast beslutna vid sitt syfte att ha en positiv påverkan med allt bolaget gör, både på koncernnivå och i EQT-fondernas investeringar.

Resan mot att kartlägga och kompensera utsläpp började redan 2014, och sedan EQT meddelande sitt åtagandet att fastställa SBT i december 2020 har EQT ytterligare förfinat baseline för växthusgasutsläpp för sina investeringar och definierat holistiska utsläppsminskningsmål. EQT förbinder sig att till år 2030:

  • Reducera EQT AB:s direkta utsläpp med 50 procent
  • Reducera EQT AB:s indirekta utsläpp från affärsresor med 30 procent
  • Säkerställa att 100 procent av EQT:s portföljbolag (exklusive EQT Ventures*) validerar sina egna SBT innan år 2030, 10 år snabbare än vad SBTi kräver
  • Reducera indirekta utsläpp i EQT Real Estate I- och II-fonderna med 55 procent per kvadratmeter golvyta

EQT har fastställt delmål och kommer årligen offentliggöra utvecklingen mot målen med 2019 som basår. Under de närmsta åren kommer även portföljinvesteringar i de senast lanserade fonderna inkluderas i målen.

Bahare Haghshenas, Global Head of Sustainable Transformation, “Vi har en tydlig ambition om att motverka klimatförändringar holistiskt i hela EQT:s ekosystem och att sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningmål är en viktig milstolpe på vägen. Detta vittnar om hur vi integrerar vårt syfte, att ha en positiv påverkan med allt vi gör, och kommer även att göra det möjligt att generera ännu bättre resultat.”

Alberto Carrillo Pineda, Managing Director of Science Based Targets initiative på Carbon Disclosure Project, “Vi är glada att se EQT bana vägen för den privata investeringsmarknaden och att de höjer ambitionsnivån. EQT och den bredare privata investeringsmarknaden har en unik möjlighet att driva verklig förändring och att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet.”

Genom att ha validerat sina SBT uppfyller EQT nu, tidigare än väntat, det första målet kopplat till sin hållbarhetslänkade obligation som emitterades tidigare i år för att understryka EQT:s strategi att ha hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen för både EQT AB-gruppen och EQT-fonderna, inklusive dess portföljbolag. Vidare bekräftar detta EQT:s ambition att föregå med gott exempel på den bredare privata investeringsmarknaden.

Fakta
Initiativet Science Based Targets hjälper den privata sektorn att driva ambitiösa klimatåtgärder genom att göra det möjligt för företag att sätta vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål i linje med de vägar som beskrivs i Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C jämfört med förindustriell nivå. SBTi är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Ytterligare information om EQT:s SBT finns här.

Kontakt
Bahare Hagshenas, Global Head of Sustainable Transformation, bahare.hagshenas@eqtpartners.com, +45 313 104 31
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

*Exkluderas på grund av att EQT Ventures portföljbolag är mindre än de gränsvärden som SBTi definierat i den senaste vägledning för venture capital

EQT logo