EQT AB (publ) tillkännager A- (stabil) kreditbetyg och avsikt att emittera hållbarhetslänkade värdepapper (s.k. Sustainability-Linked Notes)

EQT AB (publ) är glada över att offentliggöra att Fitch Ratings Ltd. har tilldelat EQT det långsiktiga kreditbetyget A- (stabil). Betyget reflekterar, bland annat, EQT:s bredd av investeringsstrategier och geografiska räckvidd, dess konsekventa investeringsresultat och bevisad kapitalanskaffningsförmåga samt dess sunda finansiella ställning.

EQT AB (publ) offentliggör samtidigt avsikten att organisera investerarsamtal med start den 4 maj 2021, i syfte att emittera sitt första värdepapper med fast avkastning. EQT överväger att emittera hållbarhetslänkade obligationer denominerade i EUR (”Obligationerna”) (”Erbjudandet”), med förbehåll för marknadsförhållanden.

Erbjudandet kommer att göras i enlighet med EQT:s Sustainability-Linked Financing Framework som finns tillgängligt på www.eqtgroup.com. Obligationerna, om de emitteras, kommer ytterligare utöka EQT AB-koncernens finansiella flexibilitet och användas i den dagliga verksamheten för att stödja EQT:s tillväxtinitiativ och långsiktiga strategi. Erbjudandet befäster EQT:s generella förhållningssätt att integrera hållbarhetsarbete i verksamheten, både inom EQT AB-koncernen och EQT fondernas portföljbolag.

Obligationerna, om de emitteras, kommer vara de första hållbarhetslänkade värdepapperen emitterade av ett riskkapitalbolag där kupongräntan är kopplad till förutbestämda hållbarhetsmål, vilket ger ett ökat incitament att arbeta för att nå hållbarhetsmålen. Värdepapperen förväntas vara kopplade till att EQT AB (publ) uppnår mål relaterade till, så kallade, science based targets för reduktion av växthusgaser och jämställdhet. Målen gäller både inom EQT AB-koncernen och inom styrelserna för EQT fondernas portföljbolag.  Därutöver understödjer ISS-ESG i sin självständiga rapport att den hållbarhetslänkade strukturen är relevant, av centralt värde och väsentlig för EQT AB samt att det är i linje med ICMA:s hållbarhetslänkade principer för obligationer.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com

För att få tillgång till Sustainability Linked Financing Framework, klicka här.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION ÄR FÖREMÅL FÖR RISK OCH OSÄKERHET

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är sådana uttalanden som inte är historisk fakta och kan identifieras genom användandet av framåtriktad terminologi, inklusive uttryck om ”tror”, ”förväntar”, ”kan”, ”kommer”, ”borde”, ”ska”, ”försöka”, ”uppskattar”, ”räknar med”, ””förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”bedömer” eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller diskussioner om strategi och avsikter. Dessa framåtriktade uttalanden är inte garantier för framtida handlingar eller resultat och involverar risk, osäkerhet och antaganden om framtida händelser som kan komma att visa sig inte vara korrekta. Verkliga händelser eller resultat kan avvika väsentligt från det som uttrycks eller antyds i de framåtriktade uttalandena som återges i detta pressmeddelande eftersom EQT AB (publ) kan vara oförmöget att genomföra Erbjudandet. De framåtriktade uttalandena görs per dagen för offentliggörandet av detta pressmeddelande och EQT AB (publ) åtar sig inte någon skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annan omständighet. 

VIKTIG INFORMATION

Inget så kallat ”PRIIPs key information document” (KID) har upprättats då Värdepapperen inte är tillgängliga för s.k. retail-investerare inom EES eller Storbritannien.

Detta pressmeddelande riktar sig enbart till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (iii) personer som är ”high net worth entities” och andra personer till vilka informationen annars lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande och informationen som tillhandahålls i detta pressmeddelande. Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande och informationen som tillhandahålls i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte registreras under den vid vad tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon delstats värdepappersregleringar, och får inte erbjudas eller säljas i USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för, så kallade ”U.S persons” (såsom definierad i Regulation S i Securities Act).

Ett kreditbetyg är inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan när som helst bli föremål för avstängning, nedsättning eller tillbakadragande.

Detta pressmeddelande är inte avsett att distribueras till eller läsas av någon annan än dig. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning eller en uppmaning rörande ett erbjudande att köpa värdepapper.

Detta pressmeddelande utgör inte eller är del av ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna sig för värdepapper i Singapore eller någon annanstans. Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte erbjudas eller säljas eller vara föremål för ett erbjudande om teckning eller köp, varken direkt eller indirekt, till någon person i Singapore förutom (i) till en så kallad ”institutional investor” (såsom definierad i artikel 4A i den singaporianska Securities and Futures Act (Chapter 289), såsom reviderad eller ändrad från tid till annan (”SFA”) och som omfattas av artikel 274 i SFA, (ii) till en så kallad ”relevant person” (såsom definierad i artikel 275(1) i SFA), eller någon annan person som omfattas av artikel 275(1A) i SFA, och i enlighet med villkoren som specificeras i artikel 275 i SFA, eller (iii) i övrigt i enlighet med, och i enlighet med de villkor som ställs i, någon annan tillämplig bestämmelse i SFA.

Underrättelse under artikel 309B(1)(c) i SFA – I enlighet med artikel 309B i SFA och den singaporianska Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018 (”CMP Regulations 2018”) har EQT AB (publ) fastställt, och underrättar härmed alla så kallade ”relevant persons” (såsom definierad i artikel 309A(1) i SFA), att värdepapperen som omnämns häri ska klassificeras som så kallade ”prescribed capital markets products” (såsom definierad i CMP Regulations 2018).

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör. 

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975 medarbetare. 

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo