EQT AB Group

EQT AB (publ) redogörelse för tredje kvartalet 2021

Framtidssäkrar för tillväxt

EQT bygger vidare på sin tematiska investeringsstrategi och vi var fortsatt aktiva på en stark marknad under tredje kvartalet, med ett flertal aviserade investeringar och avyttringar. Vi fortsätter att implementera framtidssäkrande åtgärder i våra portföljbolag, och i kombination med starka marknadsförhållanden utvecklas värderingarna i alla nyckelfonder väl.

Vi tar också ytterligare steg för att framtidssäkra EQT AB. Under tredje kvartalet ökade vi investeringarna i vår verksamhetsplattform för att hantera vår snabba tillväxt. Vi har implementerat en revidering av lock-up-strukturen för EQT AB:s Partners för att proaktivt hantera ett antal utmaningar som vi identifierade. Som en del av revideringen har vi nästan dubblerat lock-up-perioden för EQT AB:s Partners. Samtidigt som vi förlänger lock-up-perioden till att slutgiltigt löpa ut nio år efter EQT:s börsnotering, fick Partners också sälja mindre än hälften av de aktier som skulle ha frigjorts nästa år. Femtio procent av nettolikviden kommer att återinvesteras i EQT:s fonder. Vi stärker därmed gemensamma intressen med EQT:s kunder och säkerställer ett bättre ägarramverk, tillsammans med en mer diversifierad aktieägarbas och förbättrad aktielikviditet. Under perioden efter aktieförsäljningen har likviditeten förhöjts, till mer än två gånger den dagliga volymen tidigare i år (Bloomberg).

EQT:s kapitalanskaffning fortsätter med positivt momentum. Den nyligen lanserade fonden EQT Future representerar en ny tillgångsklass – en fond med längre ägarhorisont som syftar till att driva en hållbar transformation av bolag. Vi kommer att tillämpa vår aktiva ägarstrategi för att driva positiv påverkan i större skala, i kombination med en attraktiv riskjusterad avkastning. Inom kort kommer vi att komplettera detta med en fond med längre ägarhorisont fokuserad på infrastruktur. Parallellt så förbereder vi oss för nästa generations fonder, till att börja med EQT X och Ventures III.

Vår agenda för positiv påverkan är starkt kopplad till klimatförändringarna, och jag är stolt över att EQT är den första aktören på den privata investeringsmarknaden att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål. Vi har formaliserat våra mål för minskade utsläpp av växthusgaser med en maximal ökning om 1,5°C i linje med Parisavtalet. EQT har en unik position för att ta en aktiv roll i arbetet med klimatförändringarna och vi är fokuserade på att bekämpa dem på bred front genom hela EQT:s ekosystem och i portföljbolagen. Att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål är ett viktigt steg på vägen.

Vi ser potentiell motvind för den globala ekonomin relaterat till faktorer som högre energipriser, stigande inflation och högre räntor samt ansträngda leverantörskedjor. Vi upplever också en hög konkurrens om högkvalitativa tillgångar. Samtidigt har EQT en attraktiv pipeline av investeringar som sträcker sig över alla strategier och geografi ska områden, med en stabil plattform för fortsatt tillväxt.”

Christian Sinding,

Vd och Managing Partner

Händelser för jul–sep 2021 (jul–sep 2020)

 • EQT blev den första aktören på den privata investeringsmarknaden att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål (SBT) och formaliserade därmed sitt mål för minskade utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet
 • Officiell lansering av kapitalanskaffning för EQT Future – EQT:s impact-drivna fond med längre ägarhorisont
 • Förvaltade tillgångar (AUM) om EUR 70,3 miljarder per den 30 september 2021
 • Kapitalanskaffningen inom EQT Infrastructure V är i allt väsentligt slutförd och en slutlig stängning förväntas under fjärde kvartalet
 • Kapitalanskaffningen fortsatte för EQT Growth och initierades för EQT Future och EQT Exeter Industrial Core-Plus Fund IV
 • Förberedelser för EQT X, EQT Ventures III och en core infrastruktur-strategi har inletts
 • EQT-fondernas totala investeringar under kvartalet uppgick till EUR 7,7 miljarder
 • Investeringar offentliggjorda under kvartalet omfattar Parexel (EQT IX), Meine Radiologie, Blikk, Cypress Creek Renewables och Covanta Holding Corporation (EQT Infrastructure V) samt Storytel (EQT Public Value)
 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 30 september 2021, exklusive händelser efter periodens utgång:
  • EQT IX: 65-70%
  • EQT Infrastructure V: 60-65%
 • Totala bruttoavyttringar under kvartalet uppgick till EUR 4,9 miljarder
 • Bland avyttringarna återfinns Aldevron, Igenomix och Azelis (EQT VIII), Utimaco (EQT MMEU), Zemax (EQT MMUS), Reworks (EQT Ventures) och DELTA Fiber (EQT Infrastructure III)
 • EQT VIII MOIC (brutto) ökade från 2,1x till 2,6x under kvartalet, till följd av ett starkt värdeskapande och en rad avyttringar. Det förväntade värdeskapandet (MOIC brutto) för EQT VIII beskrivs nu som ”Över plan”
 • EQT Infrastructure III och EQT VII fortsatte att utvecklas ”Över plan” och alla andra nyckelfonder i Private Capital och Real Assets förblir per den 30 september 2021 ”Enligt plan”
 • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE+), ökade under perioden med 85 personer och uppgick till 1 089 (710), varav 1 016 (657) var FTEs
 • EQT stärkte sitt hållbarhetsteam med utnämningarna av Bahare Haghshenas som Global Head of Sustainable Transformation och Sophie Walker som Head of Sustainability för EQT:s affärssegment Private Capital
 • EQT aviserade tillsättningen av Tetsuro Onitsuka och Masahiko Kato som Head of Private Equity Advisory Team Japan respektive Head of Infrastructure Advisory Team Japan
 • För att fortsätta att framtidssäkra EQT förväntas ytterligare investeringar göras i plattformen under de närmaste kvartalen. Detta inkluderar nyanställningar inom Client Relations och Capital Raising, Tech, Fund Operations och EQT:s affärssegment
 • EQT AB meddelade att bolaget har förlängt lock-up-perioden från börsnoteringen för EQT AB:s Partners, samtidigt som lockup:en delvis frigjorts, vilket därmed nästan fördubblat lock-up-perioden, med det slutliga frigörandet förlängt till 2026 och till 2028 för de mest seniora EQT AB Partners. EQT AB:s Partners har förbundit sig att återinvestera 50 procent av nettolikviden från lock-up-frigörandet i EQT-fonder
 • Finansinspektionen öppnade en utredning av EQT AB som avser hanteringen av information i samband med revideringen av lock-up-strukturen, och mer specifikt, tidpunkten för offentliggörandet

Händelser under de senaste tolv månaderna (Jämfört med löpande tolv månader till och med september 2020)

 • Totala fondinvesteringar om EUR 19,6 miljarder (EUR 8,7 miljarder)
 • Totala bruttoavyttringar i EQT-fonder uppgick till EUR 16,0 miljarder (EUR 4,2 miljarder)
 • Förvaltade tillgångar (AUM) om EUR 70,3 miljarder (EUR 46,5 miljarder) per den 30 september 2021

Händelser efter periodens utgång

 • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 20 oktober 2021 uppgick till 65-70% i EQT IX och 60-65% i EQT Infrastructure V
 • Avyttringar efter rapportperioden inkluderar försäljningen av Adamo (EQT MMEU) och VFS Global (EQT VII)

Presentation av EQT AB:s redogörelse för tredje kvartalet 2021

Finansanalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens, inklusive en presentation klockan 08.30.

Presentationen och en länk till webbsändningen för att följa telefonkonferensen i direktsändning finns tillgänglig här och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta per telefon, ring 08–856 642 651, ange konferens-id 27163259, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt
Kim Henriksson, CFO, +46 8 506 55 300
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 07.30 CEST.

EQT logo